Universal Network Objects (UNO)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Objekter er variabler som er laget etter en gitt klasse. En klasse angir hva som skal finnes av egenskaper og metoder til objektene når de lages. Dokumentene og dets deler er objekter som konstrueres i henhold til Universal Network Objects (UNO), en slags standard for objekter i Apache OpenOffice. Som for vanlige variabler i språket Apache OpenOffice Basic, må også objekter deklareres med "Dim", som under:

Dim o As Object
o = createUnoService ("com.sun.star.frame.Desktop")

I eksemplet ser en at objektet først deklareres, så gis det en verdi, nemlig en peker til et objekt som blir laget av createUnoService(). Parametret com.sun.star.frame.Desktop kalles en "service" og sier unikt hva slags objekt man vil ha skapt, altså hvilken objektklasse som skal brukes. Etterhvert vil det bli vist at et slikt UNO-objekt vanligvis tilbyr flere tjenester enn den "service" den ble opprettet etter.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools