Egenskaper og metoder

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Ethvert objekt innehar de egenskaper (data) og metoder (arbeid) som dets oppskrift (klasse, UNO service) beskriver.

Egenskaper

I motsetning til metoder (som er prosedyrer og funksjoner, arbeid som et objekt kan utføre), er egenskapene data om selve objektet. Noen kaller de objektets "attributter" da de karakterisererer objektet. Disse kan leses og endres, avhengig av hvor synlig klassen tillater de å være. For et dokument kan man sette tittel og filnavn som under

Document.Title = "Ny prisliste (Januar 1999)"
Document.Filename = "prisliste.odt"

En ser at attributtene er av type String.

Aksessorer

Det er vanlig at egenskapene er beskyttet av aksessorer, herunder "gettere" for å lese verdi og "settere" for å endre verdi. Dette er egentlig metoder som ligger som et mellomledd for å hindre feil bruk eller misbruk. Metodene har navn som get() og set(), for eksempel getTitle() og setTitle(t) for dokumentets tittel.

Metoder

I tillegg til aksessorene vil objektene tilby varierte metoder. Vil en at et dokument skal "lagre seg selv" sier en:

d.Save()
Dim OK as Boolean
OK = d.Save(True)

Metoder er egentlig prosedyrer og funksjoner, som også lar seg parametrisere, som i eksemplet over.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools