Flytkontroll

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Programmet deles inn i kodeblokker. For å styre interpreteren til rett blokk brukes logiske tester som gir boolsk resultat (True eller False). I det enkle eksempel:

barneTrygd = False
If alder < 18 Then
 barneTrygd = True
End If

vil barneTrygd kun bli sann hvis alder er under 18. Det kunne vært formulert slik:

If alder < 18 Then
 barneTrygd = True
Else
 barneTrygd = False
End If

Resultatet blir det samme. Mer kompakt kode er mulig:

If alder < 18 Then barneTrygd = True

Hvis en har flere enn to mulige blokker brukes ElseIf, så mange en vil:

If inntekt < 200000 Then
 skatteProsent = 0.2
ElseIf inntekt < 300000 Then
 skatteProsent = 0.25
ElseIf inntekt < 400000 Then 
 skatteProsent = 0.31
Else
 skatteProsent = 0.39
End If

Noen foretrekker her bruk av Select:

Select Case inntekt
 Case < 200000:
  skatteProsent = 0.2
 Case < 300000:
  skatteProsent = 0.25
 Case < 400000
  skatteProsent = 0.31
 Else
  skatteProsent = 0.39
End Select

Resultatet av et uttrykk (Case-variabelen) blir sjekket mot en rekke ulike verdier og verdirom. Første treff blir så utført, eventuelt hvis ingen treff, blir intet utført.

Select Case weekDay
 Case 1:
  NameOfWeekday = "Sunday"
 Case 2: 
  NameOfWeekday = "Monday"
 Case 3: 
  NameOfWeekday = "Tuesday"
 Case 4:
  NameOfWeekday = "Wednesday"
 Case 5:
  NameOfWeekday = "Thursday"
 Case 6:
  NameOfWeekday = "Friday"
 Case 7:
  NameOfWeekday = "Saturday"
End Select

Mere komplekse verdirom angis med operatorer og lister:

Select Case antallVarer
 Case 1 To 5          
  ' ... verdiene 1, 2, 3, 4 og 5
 Case > 100
  ' ... verdier over (ikke inkludert) 100
 Case 6, 7, 8         
  ' ... verdiene 6, 7 eller 8
 Case 6, 7, 8, > 15, < 0
  ' ... verdiene 6, 7 og 8, samt alt under 0 og alt over 15.
 Case Else
  ' ... hvis ingen treff over kan (valgfritt) Else angis
End Select

Eksempel på feil og typeblanding er hvis en angir et logisk uttrykk som testverdi:

Select Case alder
 Case alder = 8
  ' ... utføres bare hvis alder er lik (alder = 8)
 Case Else
  ' ... all other instances
End Select

Her blir "alder" sammenlignet med "alder = 8", som er boolsk. "alder = 8" er True hvis "alder" er 8, False ellers. Når "alder" sammenlignes med boolsk blir True omgjort til -1 og False til 0. Derfor sammenlignes "alder" med 0 eller -1.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools