Funksjoner for dato og tid)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Som nevnt tidligere er datatypen Date anvendelig for lagring av dato og klokkeslett. Strenger kan implisitt konverteres korrekt til Date hvis de er rett bygd, som

Dim enDag As Date
enDag = "24.1.2002"

Mangt kan gå galt ved konvertering fra string, da det er lokale variasjoner i hvordan datoer angis. "Landsinnstillingene" i Apache OpenOffice avgjør hva som skjer. Det er da bedre å bruke de ferdige funksjonene, som

Dim iDag As Date
iDag = DateSerial (2001, 1, 24)

Her er de tre parametrene for år, måned og dato klart angitt, uavhengig av lokalitet. Det samme bør brukes for klokkeslett:

Dim forSent As Date
forSent = TimeSerial(11, 23, 45)

der man angir time, minutt og sekund.

Vil en ekstrahere deler av en Date brukes:

 • Day(t) som gir datoen (mellom 1 og 31)
 • Month(t) som gir måneden (mellom 1 og 12)
 • Year(t) som gir året
 • Weekday(t) som gir ukedag (mellom 1 og 7)
 • Hour(t) som gir time (mellom 0 og 23)
 • Minute(t) som gir minutt (mellom 0 og 59)
 • Second(t) som gir sekunder (mellom 0 og 59).

Merk at søndag oppfattes som den første ukedagen!

Tre andre funksjoner er:

 • Date() gir dato som en streng.
 • Time() gir klokkeslettet som en streng.
 • Now() gir tidspunktet med både dato og klokkeslett.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools