Trang Chính

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 16:33, 8 May 2008 by Ccornell (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Chúng ta hiện thời thử ra phiên bản OpenOffice.org 2.4 tiếng Việt để phát hành. Để giúp đỡ thử ra (thì phát hành sớm hơn ;) ), xem trang Thử ra.

Chúc mừng vào wiki OpenOffice.org

Wiki này dành cho mọi dự án liên quan đến OpenOffice.org (OOo). Nó là mới thì phần lớn đẩy mạnh các tài nguyên cho nhà phát triển. Một khi các tài nguyên khác được thêm vào wiki, chúng được liệt kê ở đây. Hãy nhấn vào liên kết để đi trực tiếp tới trang bạn muốn.

Tham gia cùng với chúng tôi, đóng góp vào Wiki Openoffice.org nhé. Xin hãy sử dụng tên đăng nhập OOo cho tài khoản wiki. Một số chức năng có sẵn chỉ nếu bạn đã đăng nhập, để tránh Rác. Hơn nữa, địa chỉ thư điện tử của bạn cần phải được hợp lệ hoá. Vào lúc sau, có lẽ chúng tôi có thể tránh trường hợp cần phải đăng nhập riêng vào wiki này, để cũng đăng nhập bạn vào wiki bằng thông tin xác thực nơi Mạng OpenOffice.org.

Để bắt đầu soạn thảo wiki, xem Help:Editing .

Bắt đầu phát triển OOo

Bắt đầu từ con số không
bạn rất có thể cần:

  1. Lấy nó
  2. Xây dựng nó
  3. Cài đặt nó
  4. Chạy nó

Nhấn để xem chỉ dẫn
về mỗi bước.

Tiến trình xây dựngđiều chỉnh mã nguồn trên OpenOffice.org (OOo) đòi hỏi bạn theo một đường dẫn hơi dài và dốc. Mong muốn wiki này sẽ làm cho đường cong học hiểu là ít dốc hơn và ít đột ngột hơn, cũng cho bạn có gậy giúp đỡ theo các bước trên đường dẫn.

Nhiều tài liệu hướng dẫn ở đây giả sử bạn sử dụng một hệ thống Linux hơi hiện đại, vì nó là môi trường dễ nhất để sử dụng khi bắt đầu. Trên Linux, tất cả các điều kiện tiên quyết có sẵn là Phần Mềm Tự Do. Cũng có một vài thông tin về sự phát triển trên Windows.

Để đạt được trợ giúp khi thiết lập trình soạn thảo hoặc môi trường để tìm trong/chỉnh sửa/biên dịch OOo một cách dễ dàng, xem vung công cụ nhà phát triển.

Ghi chú rằng bạn có khả năng xây dựng hoặc OOo gốc chuẩn, hoặc một bản phát hành kiểu ooo-build (xây dựng OOo) mà thêm một số đắp vá và sự sửa lỗi. Tiến trình ooo-build cuối cùng sẽ được thôi dần dần khi mỗi vấn đề trong mã nguồn gốc được quyết định.

Khi bắt đầu phát triển OOo, sự học hiểu các thành phần UNO không phải là công i việc dễ dàng. Để giúp đỡ bạn, có một bổ sung Eclipse và một trợ lý về cách sử dụng nó. Bạn có thể cài đặt bổ sung Eclipse này bằng cách sử dụng nơi Mạng cập nhật này: http://cedric.bosdonnat.free.fr/ooeclipseintegration. Trợ lý về cách tạo một thành phần UNO bằng Java có sẵn trong Phần Tài liệu và Tập tin của dự án API. Tài liệu này ngay cả sẽ được chuyển ra trang wiki này: Trợ lý Java sử dụng Eclipse

Bước thêm

Chủ đề nóng

Tìm trợ giúp OpenOffice.org chung cho người dùng


Chỉ mục bài báo chính

Bạn đã nạp Trang Chính này vào hôm Saturday, 2020-09-19 T 05:39 UTC.
Personal tools