Quyền gài vào

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Thủ tục sẽ gây ra tài khoản OpenOffice của bạn được nâng cấp lên 'Nhà phát triển miền' hiện thời hơi mờ. Nếu bạn là một người tham gia hoạt động trong các thảo luận trong hộp thư chung về phần của OOo đến đó bạn quan tâm, và bạn định đóng góp mã nguồn cho dự án OOo, thường bạn cần có quyền gài vào kho CVS của OOo.

Khi bạn có quyền truy cập này, bạn có khả năng đóng góp mã nguồn một cách trực tiếp cho kho CVS, không cần đính kèm đắp vá và xin nhà phát triển khác bao gồm các thay đổi của bạn.

Bạn cần phải theo một số bước để giành được quyền gài vào kho CVS, cũng để kích hoạt nó một cách hữu hiệu.

Bước 1. Ký tên giấy phép JCA (tải được xuống http://www.openoffice.org/licenses/jca.pdf). Một số lý do ký tên giấy phép này được liệt kê trong Hỏi Đáp Cấp Quyền http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html#jca1.

Bước 2. Làm những công việc sẽ gây ra tài khoản của bạn được nâng cấp lên trạng thái 'Nhà phát triển miền', chẳng hạn đệ trình một hai đắp vá có chất lượng cao.

Bước 3. Để quản lý các mục đệ trình đắp vá, bạn nên quen với khả năng quản lý vấn đề và xin các quyền sửa đổi bất cứ phần nào của vấn đề [1].

Bước 4. Theo những hướng dẫn ở đây: http://www.openoffice.org/scdocs/ddSSHGuide.html về cách thiết lập và tạo một đường hầm SSH.

Bước 5. Tạo một CWS (Vùng làm việc con) dành cho vùng hoạt động bạn định làm. Chỉ dẫn về cách làm như thế nằm ở http://tools.openoffice.org/dev_docs/ooo-cws-tools-doc.sxw. Ghi chú rằng nếu bạn không có quyền gài vào kho CVS, bạn cũng không thể tạo CWS. Hơn nữa, nếu bạn đã có một bản xây dựng mốc lịch riêng, bạn có thể tránh tiến trình « Update » (cập nhật) dài được khởi tạo bởi « cwscreate » bằng cách sử dụng tùy chọn « -f ». Nghĩa là, chẳng hạn, nếu bạn đang làm việc trên nhánh OpenOffice 2.0.0, bạn có thể đã nhận mã nguồn SRC680 m130. Để tránh bộ công cụ CWS cập nhật bạn lên mốc lịch đã có, bạn có thể nhập « cwscreate -f SRC680 m130 <tên cws> ».

Chi tiết thêm về cách tạo CWS nằm ở đây: http://tools.openoffice.org/dev_docs/child_workspace_policies.html và ở đây CWS.

Bước 6. Tới 'Environment Information System' (Hệ thống thông tin môi trường) ở http://eis.services.openoffice.org/EIS2/servlet/Logon. Duyệt qua những CWS đến khi bạn tìm CWS bạn mới tạo. Một khi tạo nó, hãy nhấn vào liên kết ở đầu trang, v.d. « SRC680/<tên cws> ». Điền vào các chi tiết thích hợp, và đặt bạn là người sở hữu CWS đó (nhập họ tên của bạn vào trường văn bản bên trái hộp tổ hợp thả xuống, nếu tên bạn chưa trong danh sách đó).

Bước 7. Gài vào mã nguồn của bạn. Trong hộp thư chung thích hợp, tìm người nào sẽ kiểm tra mức chất lượng (làm QA) của mã nguồn của bạn; gán những vấn đề cho họ (ghi chú rằng IssueZilla sẽ đặt lại trạng thái của vấn đề về "New" (Mới) khi bạn gán lại nó), rồi đặt người đại diện QA trong EIS.

Bước 8. Vì những người làm QA thường không có đủ khả năng hoặc rảnh để áp dụng các thay đổi của bạn và xây dựng một phiên bản đã đắp vá của OOo, bạn cần phải cung cấp cho họ một bản xây dựng chứa các thay đổi đó. Hãy tạo một bản xây dựng đầy đủ, và tải tập tin tải xuống riêng lẻ đó từ thư mục « instsetoo_native directory » của bạn (v.d.: OOo_2.0_windows_install_vi.exe) lên: http://ooo.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/cws/upload (xem cẩn thận thay đổi trong địa chỉ URL --stx12 17:25, 21 June 2006 (CEST)). Bạn có thể đạt được chi tiết về cách tải tập tin lên máy phục vụ này từ điều hợp viên dự án của bạn, hoặc từ các kỹ sư phát hành.

Bước 9. Người làm QA sẽ kiểm tra các lỗi bạn đã sửa chữa trên một bản xây dựng mốc lịch chuẩn, cũng trên phiên bản đã đắp vá của bạn, để xác nhận các lỗi đã được sửa chữa, và không có lỗi thêm nào được giới thiệu. Một khi tiến trình QA đã chạy xong, người làm QA sẽ trộn các thay đổi của bạn vào MWS, và bạn nên xem chúng trong bản xây dựng mốc lịch kế tiếp, rồi mong muốn trong bản phát hành kế tiếp.

Chúc bạn điều chỉnh mã nguồn vui vẻ !

Personal tools