Cài đặt nó

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Mã nguồn gốc chuẩn

SỬA ĐI - thêm thông tin về khả năng của gói sở hữu.

ooo-build

Khi tiến trình xây dựng đã chạy xong, bạn nên xem thông điệp về thành công. Phương pháp cài đặt dễ nhất là:

     bin/ooinstall -l <đường_dẫn_đến_đích_cài_đặt> 
     

Có thể sử dụng:

     /opt/OOInstall

Nếu bạn đóng gói, bạn có thể muốn chạy:

make install

mà tùy theo DESTDIR và quy ước gói khác.

Ghi chú : tùy chọn « -l » tới tiến trình ooinstall có chạy một linkoo trên kết quả đã cài đặt.

Cài đặt nhiều phiên bản

Trường hợp này có ích để thử ra sự hồi quy, việc nâng cấp cẩn thận v.v.

Windows:

1. mở WINDOWS START MENU -> RUN ... 2. èn đường dẫn và tập tin vào thiết lập HOẶC duyệt tới vị trí đó 3. thêm vào cuối (sau setup.exe) " /a" rồi nhấn vào « OK » 4. chương trình thiết lập sẽ khởi chạy 5. chọn vị trí vào đó bạn muốn cài đặt OpenOffice.org 6. khởi chạy OpenOffice.org trong thư mục nơi nó đã được cài đặt

Khi bạn cài đặt OpenOffice.org với tùy chọn « /a », bạn KHÔNG có khả năng hợp nhất với hệ thống: không có mục nhập nào nằm trong trình đơn bắt đầu, không có tập tin liên quan với nhau.

Linux:

1. mở trình bao mới 2. chuyển đổi sang thư mục chứa các gói RPM (v.d. « /temp/openoffice/rpm ») 3. v.d. nếu bạn muốn cài đặt OOo vào thư mục « /home/user1/office », hãy sử dụng lệnh:

rpm -vh --install --dbpath /home/user1/office/.rpm

--nodeps --prefix /home/user1/office/ openoffice*.rpm

Sau khi cài đặt những RPM này, bạn có thể khởi chạy OOo từ đường dẫn « /home/user1/office/program/soffice ». Khi bạn cài đặt OOo bằng cách này, bạn KHÔNG có khả năng hợp nhất với hệ thống: không có mục nhập nào nằm trong trình đơn bắt đầu, không có tập tin liên quan với nhau.

Sau đó, hãy theo những bước này:

Mở tập tin « bootstraprc(Linux)/bootstrap.ini(windows) » trong trình chỉnh sửa văn bản. Thay đổi dòng:

UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/.staroffice_english

thành

UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/.staroffice_vietnamese

hoặc bất cứ thư mục khác nào bạn muốn chọn.

Nguồn: Rafaella Braconi và Marc Neumann

Xem thêm

Personal tools