Chạy nó

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Mã nguồn gốc chuẩn

Trên Linux bạn chỉ cần gõ từ « openoffice », không cần gì nữa.

ooo-build

Hãy vào thư mục /opt/OOInstall/program và gõ lệnh: source ./ooenv (việc này sẽ thiết lập trình bao (bash) để chạy trực tiếp OOo). Sau đó, đơn giản hãy gõ ./soffice.bin -writer. Phương pháp này là tốt hơn việc chạy soffice, hoặc một văn lệnh bọc, vì rất dễ để sử dụng bộ gỡ lỗi: gdb soffice.bin.

Ghi chú : ooenv đã được biết trước như là env. Tên nó đã được thay đổi, để tránh xung đột với « /usr/bin/env ».

Xem thêm

Personal tools