Phác thảo Trợ giúp OOo

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Chào mừng bạn xem phác thảo các tài nguyên OpenOffice.org hiện thời cho người dùng !

Phác Thảo Trợ Giúp OOo này vừa di chuyển sang Wiki của OpenOffice.org để giúp đỡ cung cấp khả năng truy cập cho công đồng OpenOffice.org, để mọi người có quyền cập nhật và xem lại nó.

Xem thêm OpenOffice.org được báo chí ca ngợi để tìm các bài báo, bài phê bình và mẹo khác nhau liên quan OpenOffice.org.

Sản phẩm

Toàn cảnh

Sản Phẩm Liên Quan

Hỏi Đáp

Cũng trong Wiki này:

Tải Xuống

Cài Đặt

Ứng Dụng OpenOffice.org

Calc (Tính)

Writer (Viết)

Draw (Vẽ)

Impress (Trình diễn)

Math / Formula Editor (Toán / Công Thức)

Tác Giả OOo

Bổ sung bên ngoài cho trình Math của OpenOffice.org

HTML

Base and Database (Cơ sở dữ liệu)

Tính Năng và Chủ Đề Cấp Cao

Vĩ Lệnh

Kiểu Dáng

Mẫu

XML

Chuyển Đổi Định Dạng

Từ ĐIển

Trích Ảnh

Tài Nguyên và Nguyên Liệu Hỗ Trợ Khác

Chung

Sách

Học Mạng

Ứng Dụng Tương Thích

Chỗ Mạng

Tìm

Tài Liệu

Bộ Theo Dõi Vấn Đề

Cộng Đồng

Dự Án

Ngôn Ngữ Sở Hữu

Chỗ Bên Ngoài

Hỗ Trợ Nhà Phát Triển

Personal tools