Lấy nó

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Phiên bản gốc chuẩn

Xem dự án công cụ để tìm sổ tay chỉ dẫn về những nền tảng khác nhau.

Đặc biệt khuyên bạn xem phần Lấy mã nguồn trong chỉ dẫn xây dựng (dành cho Linux, nhưng mà hơi tương tự cho mọi nền tảng).

Để lấy mã nguồn OpenOffice2 từ kho CVS một cách bí danh:

export 'CVSROOT=:pserver:anoncvs@anoncvs.services.openoffice.org:/cvs'
cvs login
(CVS password: anoncvs)
cvs co -r <milestone> OpenOffice2

Công cụ để duyệt qua mã nguồn dự án trực tuyến cũng có một số mẹo thêm.

Nếu bạn chỉ muốn thử ra các bản phát hành phát triển, bạn có khả năng tải những bản xây dựng đã biên dịch xuống [1]. Một danh sách các bản xây dựng Mac có sẵn ở Bản xây dựng phát triển Mac OS X.

ooo-build

Có rất nhiều phiên bản của OOo, và vài nhánh khác nhau, với nhiều bộ đắp vá còn lại. Khuyên bạn xây dựng từ các mốc lịch (milestone) nhánh CVS HEAD của mã nguồn gốc (upstream), các mốc lịch SRC680, cùng với bộ đắp vá làm cho chúng dễ hơn xây dựng từ [2].

Bản xây dựng ooo-build đúng mới nhất (một lớp bọc xây dựng ~1.5 MB nhỏ) có thể được lấy từ CVS như thế:

export CVSROOT=':pserver:anonymous@anoncvs.gnome.org:/cvs/gnome'
cvs login
cvs -z3 checkout -P ooo-build

Ghi chú : bạn sẽ cần phải tải về ~150 MB mã nguồn đã nén thêm, cũng cần có ~3 GB sức chứa còn rảnh trong đó để giải nén và xây dựng nó.

Xem thêm

Personal tools