Xây dựng nó

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Có ít nhất hai phương pháp xây dựng OOo. Một phương pháp là chỉ sử dụng trực tiếp mã nguồn và hệ thống xây dựng có sẵn (được diễn tả trong phần Xây dựng OpenOffice.org). Hoặc bạn có thể sử dụng một hệ thống bao bọc tiến trình xây dựng và quản lý một số bộ đắp vá thêm (tên là ooo-build, được diễn tả trong phần Xây dựng bằng ooo-build.

Cũng có một số Hướng dẫn đặc trưng cho bản phát hành.

Personal tools