Bereik en levensduur van variabelen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:39, 9 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Een variabele in Apache OpenOffice BASIC heeft een beperkte levensduur en een beperkt bereik met betrekking tot waaruit hij kan worden gelezen en gebruikt in andere programma-onderdelen. De tijd dat een variabele wordt behouden, evenals van waar hij kan worden benaderd, is afhankelijk van zijn gespecificeerde locatie en type.

Lokale variabelen

Variabelen die zijn gedeclareerd in een functie of een procedure worden lokale variabelen genoemd:

Sub Test
 Dim MyInteger As Integer
 ' ...
End Sub

Lokale variabelen zijn slechts geldig zo lang als de functie of procedure wordt uitgevoerd, en worden dan opnieuw ingesteld op nul. Elke keer als de functie wordt aangeroepen zijn de eerder gegenereerde waarden niet meer beschikbaar.

Om de voorgaande waarden te behouden moet u de variabele definiëren als Static:

Sub Test
 Static MyInteger As Integer
 ' ...
End Sub
Documentation note.png VBA : Anders dan in VBA, zorgt Apache OpenOffice BASIC er voor dat de naam van een lokale variabele niet tegelijkertijd wordt gebruikt als een globale en een private variabele in de kop van de module. Wanneer u een toepassing vanuit VBA porteert naar Apache OpenOffice BASIC moet u eventuele dubbele namen voor variabelen wijzigen.


Variabelen in domein Public

Publieke domein variabelen worden gedefinieerd in het kopgedeelte van een module door het sleutelwoord Dim. Deze variabelen zijn beschikbaar voor alle modules in hun bibliotheek:

Module A:

Dim A As Integer
Sub Test
 Flip
 Flop
End Sub
 
Sub Flip
 A = A + 1
End Sub

Module B:

Sub Flop
 A = A - 1
End Sub

De waarde van de variabele A is niet veranderd door de functie Test, maar is verhoogd met één in de functie Flip en verlaagd met één in de functie Flop. Beide veranderingen in de variabele zijn globaal.

U kunt ook het sleutelwoord Public gebruiken in plaats van Dim om een variabele in het domein Public te declareren:

Public A As Integer

Een variabele in het domein Public is alleen beschikbaar zo lang als de geassocieerde macro wordt uitgevoerd en daarna wordt de variabele opnieuw ingesteld.

Globale variabelen

Gelet op hun functie, zijn globale variabelen gelijk aan variabelen in het domein Public, met dien verstande dat hun waarden worden behouden, zelfs nadat de geassocieerde macro werd uitgevoerd. Globale variabelen worden gedeclareerd in het kopgedeelte van een module met behulp van het sleutelwoord Global:

Global A As Integer

Private variabelen

Private variabelen zijn alleen beschikbaar in die module waarin zij werden gedefinieerd. Gebruik het sleutelwoord Private om de variabele te definiëren:

Private MyInteger As Integer

Als verscheidene modules een Private-variabele bevatten met dezelfde naam, creëert Apache OpenOffice BASIC een afzonderlijke variabele voor elke keer dat de naam voorkomt. In het volgende voorbeeld, hebben zowel de module A als B een Private-variabele genaamd C. De functie Test stelt eerst de Private-variabele in module A in en dan de Private-variabele in module B.

Module A:

Private C As Integer
 
Sub Test
 SetModuleA   ' Stelt de variabele C in van module A
 SetModuleB   ' Stelt de variabele C in van module B
 ShowVarA    ' Geeft de variabele C weer van module A (= 10)
 ShowVarB    ' Geeft de variabele C weer van module B (= 20)
End Sub
 
Sub SetModuleA
 C = 10
End Sub
 
Sub ShowVarA
 MsgBox C    ' Geeft de variabele C weer van module A. 
End Sub

Module B:

 
Private C As Integer
 
Sub SetModuleB
 C = 20
End Sub
 
Sub ShowVarB
 MsgBox C    ' Geeft de variabele C weer van module B.
End Sub

Onthoud dat ShowVarB alleen de verwachte waarde van C (20) weergeeft omdat Sub Test het in zijn bereik houdt. Als de aanroepen voor SetModuleB en ShowVarB onafhankelijk zijn, bijv. wanneer SetModuleB wordt geactiveerd door een knop op een werkbalk en ShowVarB wordt geactiveerd door een andere knop op de werkbalk, dan zal ShowVarB de waarde voor C als 0 weergeven omdat module-variabelen opnieuw worden ingesteld na elke voltooiing van de macro.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools