Andere instructies

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:54, 26 August 2022 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png

Type...End Type

Struct

Een struct is een geordende collectie van gegevensvelden, die kunnen worden bewerkt als één enkel item. Met andere woorden: u kunt aan een struct denken als aan een record, of gedeelte van een record.

De API gebruikt vaak vooraf gedefinieerde structs, maar dat zijn UNO structs, een zeer gespecialiseerd soort struct.

Definitie

Met de argumenten Type...End Type kunt u uw eigen (niet-UNO) structs definiëren:

Type aMenuItem			'toewijzen van de naam van het type
  'Definieer de gegevensvelden binnen de struct. Elke
  ' definitie ziet er uit als een argument Dim, zonder de "Dim".
  aCommand as String		
  aText as String
End Type			'sluit de definitie

Instantie

De definitie Type is slechts een patroon of sjabloon, geen verzameling van echte variabelen. Gebruik het argument Dim as New om een instance te maken van het type — echte variabelen die kunnen worden gelezen en opgeslagen —:

Dim maItem as New aMenuItem

Bereik

Zoals weergegeven in het voorbeeld hieronder kan de definitie Type aan het begin van een module worden geschreven (vóór de eerste Sub of Function). De definitie zal dan beschikbaar zijn voor alle routines in de module.

Vanaf OpenOffice.org versie 3.0 is er, anders dan met variabelen, geen manier om de definitie toegankelijke te maken buiten de module.

Een instantie van het nieuwe type is een variabele en volgt de gebruikelijke regels voor het bereik van variabelen (bekijk Bereik en levensduur van variabelen).

Een voorbeeld van het gebruiken van de definitie, en hoe naar de velden in een instantie te verwijzen, staat in het gedeelte over With...End With.

With...End With

Kwalificaties

In het algemeen kijkt BASIC niet in een container, zoals een Object, om te zien welke namen daar zouden kunnen zijn gedefinieerd. Als u een dergelijke naam wilt gebruiken, zult u BASIC moeten vertellen waar het moet kijken. U doet dat door de naam van het object te gebruiken als een kwalificatie. Schrijf het vóór de binnenste naam en scheidt ze met een punt:

 MijnObject.EenNaam

Omdat containers ander containers zouden kunnen bevatten, zou u misschien meer dan één kwalificatie nodig hebben. Schrijf de kwalificaties in volgorde, van buiten naar binnen:

 BuitensteObject.BinnensteObject.VerBinnenObject.EenNaam

Deze namen kunnen ook worden beschreven als "samengevoegd met de operator punt ('.')".

Het alternatief With

De door haakjes omsloten argumenten With...End With verschaffen een alternatief voor het, elke keer, uitschrijven van alle kwalificaties – en sommige van de kwalificaties in de API kunnen vrij lang zijn. U specificeert de kwalificaties in het argument With. Totdat BASIC het argument End With tegen komt, zoekt het naar gedeeltelijk-gekwalificeerde namen: namen die beginnen met een punt (unaire operator punt). De compiler gebruikt de kwalificaties uit de With alsof zij werden geschreven vóór de gedeeltelijk gekwalificeerde namen.

Voorbeeld 1: Een gebruikergedefinieerde Struct

Dit voorbeeld geeft weer hoe u een struct kunt definiëren en gebruiken, en hoe naar de items erin te verwijzen, zowel met als zonder With. In beide gevallen moeten de namen van de gegevensvelden (uit de definitie Type) worden gekwalificeerd door de naam van de instantie (uit het argument Dim).

Type aMenuItem
  aCommand as String
  aText as String
End Type
 
Sub Main
  'Maak een instantie van de gebruikergedefinieerde struct.
  ' Onthoud het sleutelwoord: "New".
  Dim maItem as New aMenuItem
  With maItem
    .aCommand = ".uno:Copy"
    .aText = "~Kopiëren"
  End With
 
  MsgBox   "Opdracht: " & maItem.aCommand & Chr(13) _
      & "Tekst: " & maItem.aText
End Sub

Voorbeeld 2: argument Case

In Cellen en bereiken zijn in het volgende voorbeeld de kwalificaties in de argumenten Case, voor de duidelijkheid, volledig uitgeschreven. U kunt het, op deze manier, eenvoudiger schrijven:

Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim Cell As Object
 
Doc = ThisComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
Cell = Sheet.getCellByPosition(1,1)	'Cel "B2" (gebaseerd op 0!)
 
Cell.Value = 1000
 
With com.sun.star.table.CellContentType
 Select Case Cell.Type
  Case .EMPTY 
   MsgBox "Inhoud: Leeg"
  Case .VALUE
   MsgBox "Inhoud: Waarde"
  Case .TEXT
   MsgBox "Inhoud: Tekst"
  Case .FORMULA
   MsgBox "Inhoud: Formule"
 End Select
End With

Merk op dat de constructie With geheel buiten de constructie Select moet staan.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools