Gegevensbronnen

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | BASIC Guide
Revision as of 14:43, 10 February 2021 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


Een database kan worden opgenomen in Apache OpenOffice door een, waar in het algemeen naar wordt verwezen als een gegevensbron, te maken. De gebruikers-interface verschaft een overeenkomende optie voor het maken van Gegevensbronnen in het menu Extra. U kunt echter ook gegevensbronnen maken en daarmee werken met behulp van Apache OpenOffice BASIC.

Een database context-object dat is gemaakt met behulp van de functie createUnoService dient als het startpunt voor toegang tot een gegevensbron. Dit is gebaseerd op de service com.sun.star.sdb.DatabaseContext en is het basisobject voor alle bewerkingen van de database.

Het volgende voorbeeld toont hoe een databasecontext kan worden gemaakt en dan worden gebruikt om te bepalen of alle gegevensbronnen beschikbaar zijn. Het geeft de namen weer in een berichten-venster.


Dim DatabaseContext As Object
Dim Namen
Dim I As Integer
 
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
 
Namen = DatabaseContext.getElementNames()
 
For I = 0 To UBound(Namen())
  MsgBox Namen(I)
Next I

De individuele gegevensbronnen zijn gebaseerd op de service com.sun.star.sdb.DataSource en kunnen worden bepaald vanuit de databasecontext met behulp van de methode getByName:

Dim DatabaseContext As Object
Dim GegevensBron As Object
 
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
GegevensBron = DatabaseContext.getByName("Klanten")

Het voorbeeld maakt een object DataSource voor een gegevensbron, genaamd Klanten.

Gegevensbronnen verschaffen een scala aan eigenschappen, welke op hun beurt algemene informatie verschaffen over de oorsprong van de gegevens en informatie over hun methoden van toegang. De eigenschappen zijn:

Name (String)
naam van de gegevensbron
URL (String)
URL van de gegevensbron in de vorm van jdbc: subprotocol : subnaam of sdbc: subprotocol : subnaam
Settings (Array)
array die paren van PropertyValue bevat met parameters voor de verbinding (gewoonlijk tenminste gebruikersnaam en wachtwoord)
User (String)
gebruikersnaam
Password (String)
wachtwoord van gebruiker (wordt niet opgeslagen)
IsPasswordRequired (Boolean)
het wachtwoord is nodig en wordt interactief vereist van de gebruiker
IsReadOnly (Boolean)
staat alleen-lezen toegang tot de database toe
NumberFormatsSupplier (Object)
object dat de getalopmaak, beschikbaar voor de database, bevat (ondersteunt de interface com.sun.star.util.XNumberFormatsSupplier)
TableFilter (Array)
lijst van tabelnamen die moet worden weergegeven
TableTypeFilter (Array)
lijst van tabeltypen die moet worden weergegeven. Beschikbare waarden zijn TABLE, VIEW en SYSTEM TABLE
SuppressVersionColumns (Boolean)
onderdrukt de weergave van kolommen die worden gebruikt voor versiebeheer
Documentation note.png De gegevensbronnen van Apache OpenOffice zijn niet 1:1 te vergelijken met gegevensbronnen in ODBC. Waar een gegevensbron in ODBC alleen informatie behandelt over de origine van de gegevens, bevat een gegevensbron in Apache OpenOffice ook een scala aan informatie over hoe de gegevens worden weergegeven binnen de vensters van de database van Apache OpenOffice.

Query's

Vooraf gedefinieerde bevragingen (query's) kunnen worden toegewezen aan gegevensbronnen. Apache OpenOffice noteert de opdrachten in SQL van query's zodat zij altijd beschikbaar zijn. Query's worden gebruikt om het werken met gegevensbronnen te vereenvoudigen omdat zij kunnen worden geopend met één simpele muisklik en verschaffen gebruikers zonder enige kennis van SQL de optie van het gebruik van opdrachten.

Een object dat de service com.sun.star.sdb.QueryDefinition ondersteunt is verborgen achter een query. De query's worden toegankelijk gemaakt door middel van de methode QueryDefinitions van de gegevensbron.

Het volgende voorbeeld somt de namen van de query's van de gegevensbron, die kunnen worden vastgesteld, op in een berichtenvenster.

Dim DatabaseContext As Object
Dim GegevensBron As Object
Dim QueryDefinities As Object
Dim QueryDefinitie As Object
Dim I As Integer
 
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
GegevensBron = DatabaseContext.getByName("Klanten")
QueryDefinities = GegevensBron.getQueryDefinitions()
 
For I = 0 To QueryDefinities.Count() - 1
  QueryDefinitie = QueryDefinities(I)
  MsgBox QueryDefinitie.Name
Next I

In aanvulling op de eigenschap Name, gebruikt in het voorbeeld, verschaft de com.sun.star.sdb.QueryDefinition een heel scala aan andere eigenschappen. Deze zijn:

Name (String)
naam van de query
Command (String)
opdracht in SQL (meestal een opdracht SELECT)

Het volgende voorbeeld toont hoe een object query kan worden gemaakt op een programma-gecontroleerde manier en kan worden toegewezen aan een gegevensbron.

Dim DatabaseContext As Object
Dim GegevensBron As Object
Dim QueryDefinities As Object
Dim QueryDefinitie As Object
Dim I As Integer
 
DatabaseContext = createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
GegevensBron = DatabaseContext.getByName("Klanten")
QueryDefinities = GegevensBron.getQueryDefinitions()
QueryDefinitie = createUnoService("com.sun.star.sdb.QueryDefinition")
QueryDefinitie.Command = "SELECT * FROM Klanten"
QueryDefinities.insertByName("NieuweQuery", QueryDefinitie)

Het object query wordt eerst gemaakt met behulp van de aanroep createUnoService, dan geïnitialiseerd, en dan ingevoegd in het object QueryDefinities door middel van insertByName.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools