Chất lượng bản địa hoá

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Thử ra bản xây dựng đã bản địa hoá

Mỗi nhóm Bản địa hoá hay dự án Ngôn ngữ Sở hữu, bất chấp số lượng tài nguyên, thời gian và số người đóng góp, vẫn còn nên chạy một số việc QA (đảm bảo mức chất lượng) thử ra các bản xây dựng đã bản địa hoá. Tiến trình thử ra này cần thiết nếu bạn muốn phát hành một phiên bản OpenOffice.org chính thức, được phân phối thông qua các máy nhân bản OpenOffice.org trên khắp thế giới.

OpenOffice.org có một dự án con dành cho QA, được gọi như là Quality Assurance. Nếu bạn không phải là nhà phát triển phần mềm OpenOffice.org, không cần tham gia tiến trình QA với phần mềm đó, dù mời bạn tham gia như là người dùng. Tuy nhiên, dự án OpenOffice.org yêu cầu bạn thử ra các bản xây dựng đã bản địa hoá cho ngôn ngữ của bạn.

Dự án QA có vài công cụ khác nhau nằm bên trong và bên ngoài nơi Mạng của OpenOffice.org. Nếu bạn muốn tham gia, bạn đọc bài thơ kiểu Nhật The QA Haiku.

Tiến trình QA có luồng làm việc này:

  • Trưởng nhóm QA trong Dự án Ngôn ngữ Sở hữu thì đăng ký mỗi người dùng (người thử ra) trong công cụ quản lý công việc thử ra TCM và gán cho họ một số trường hợp (scenario) thử ra. Ít nhất trường hợp "Release Sanity" cần phải được gán một lần cho mỗi nền tảng.
  • Những người thử ra thì làm các công việc thử ra, và cập nhật các kết quả trong công cụ TCM.
  • Trưởng nhóm thì cập nhật thông tin về trạng thái của tiến trình thử ra cho mỗi bản xây dựng trong công cụ theo dõi trạng thái QA QAtrack
  • Sau khi các công việc thử ra đã được làm xong, bạn hãy cập nhật trang trạng thái trong QAtrack và tạo một vấn đề (issue) tron bộ theo dõi vấn đề, nói rằng (các) bản xây dựng riêng lúc đó sẵn sàng phát hành. Có thể sử dụng vấn đề này như là mẫu thí dụ.
  • Sau đó, bạn cập nhật trang dự án (v.d. [vi.openoffice.org]) để thông báo các bản xây dựng đã bản địa hoá đó đã được phát hành, sẵn sàng tải xuống. :)

Ghi chú : tất cả các bản xây dựng (RC1, RC2...., RCsố) là cùng một kết quả trong công cụ TCM. Đơn giản hãy cập nhật thông tin về trạng thái của bản phát hành hiện thời.


Xem cũng


Ngôn ngữ khác

Anh Русский

Personal tools