Thử ra Phát hành

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Trang này chứa một biểu mẫu liệt kê các công việc thử phải thực hiện để phát hành phiên bản OpenOffice.org mới (trừ ba công việc testtool: xem trang Thử ra).

Chỉ cần sao chép hay tải về trang này, điền vào biểu mẫu, rồi gửi thư đính kèm nó cho Dự án Việt hoá OpenOffice.org ở địa chỉ của Clytie (clytie ở riverland chấm net chấm au).

Thậm chí nếu bạn chỉ đáp ứng một câu hỏi, thông tin này vẫn có ích. Điều hợp viên có thể tập hợp các đáp ứng của nhiều người dùng khác nhau.

Chúc thử vui vẻ. :)Kiểu máy tính và hệ điều hành: __________________

Tên người dùng đã yêu cầu nếu bạn muốn có tài khoản TCM: ___________________

Dùng tập tin chứa văn bản tiếng Việt trong OpenOffice.org 3.0 tiếng Việt:
http://vi.openoffice.org/about-downloads.html


1. Calc -> Excel
Trong OpenOffice.org, mở tập tin kiểu Calc (bảng tính .sxc) rồi lưu dạng MS Excel (bảng tính .xls).
Đóng tập tin kiểu Excel.
Mở lại tập tin Excel.
Nó hiển thị các ký tự tiếng Việt được không? ________
Bị lỗi? _________


2. Cài đặt
Bản xây dựng đã được cài đặt cho đúng không? _______
Bị lỗi? _______


3. Hủy cài đặt
Có thể hủy cài đặt bản xây dựng này không? _______
Bị lỗi? _______


4. Lưu
Trong OpenOffice.org, mở một tập tin mới hay tập tin đã có.
Gõ một số ký tự tiếng Việt.
Dùng trình đơn Tập tin > Lưu.
Hộp thoại lưu hiển thị được không? _______
Tập tin lưu được không? _______
Tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt cũng lưu và hiển thị được không? _______
Khi có cùng một tên tập tin với tập tin đã tồn tại, chức năng lưu thay thế tập tin cũ không? _______
Khi gõ một số ký tự thêm rồi lưu lại, nội dung tập tin được cập nhật và tập tin trước được ghi đè như bình thường không? _______
Chi tiết về lỗi_______


5. Mở
Khi mở tập tin tiếng Việt, nội dung hiển thị được không? _______
Hộp thoại mở tập tin cũng hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


6. Lưu dạng
Khi mở tập tin tiếng Việt, sửa đổi nó rồi lưu dạng tên hay định dạng tập tin khác, tập tin lưu được không? _______
Tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt cũng lưu và hiển thị được không? _______
Khi có cùng một tên tập tin với tập tin đã tồn tại, chức năng lưu thay thế tập tin cũ không? _______
Đóng tập tin rồi mở lại. Nó hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


7. Xuất dạng PDF
Mở tập tin hoặc hiệu chỉnh tập tin đã có.
Chọn mục trình đơn Tập tin > Xuất dạng PDF (hoặc nút trên thanh công cụ).
Chọn những tùy chọn thích hợp với trường hợp của bạn.
Ghi tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Tập tin xuất được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Khi mở tập tin PDF trong ứng dụng xem PDF, nó hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


8. Cắt/Chép -> Dán
Cắt hay Chép một chuỗi chứa ký tự tiếng Việt, rồi Dán nó trong ứng dụng OpenOffice.org khác (v.d. Cắt/Chép từ bảng tính, Dán vào trình diễn; Cắt/Chép từ trình diễn, Dán vào tài liệụ văn bản; Cắt/Chép từ tài liệu văn bản, Dán vào co sở dữ liệu). Cắt/chép và dán giữa các kiểu tài liệu khác nhau.
Chức năng này có kết quả mong đợi không? _______
Chi tiết về lỗi_______


9. Hủy bước/Hoàn lại 
(Hai mục này nằm trong trình đơn Sửa, hoặc dùng phím tắt Ctrl-Z, Ctrl-Y;
« Hủy bước » hoàn tác việc mới làm; « Hoàn lại » làm nó lần nữa.)
Hai chức năng này chạy được không? _______
Có thể hủy bước và hoàn lại trong các kiểu tài liệu và các kiểu văn bản không? _______
Chi tiết về lỗi_______


10. Định dạng văn bản
Chọn (tô sáng) một câu hay đoạn văn tiếng Việt rồi dùng lệnh Định dạng > Ký tự...
Các phông chữ chuyển đổi và hiển thị được không? _______
Các kiểu dáng phông chữ hiển thị được không? _______
Ô xem thử bên dưới hiển thị mỗi hiệu ứng phông chữ cho đúng không? _______
Chi tiết về lỗi_______


11. Kiểm tra chính tả
Chọn mục trình đơn Công cụ > Kiểm tra Chính tả.
Nhấn vào nút Kiểm tra.
Chức năng này chạy được không?
(Ghi chú : để sử dụng chức năng kiểm tra chính tả bằng tiếng Việt, chọn tiếng Việt dưới Công cụ > Tùy chọn > Thiết lập Ngôn ngữ > Ngôn ngữ, và chọn từ điển Hunspell trong phần Đồ giúp viết. Bật tùy chọn « Kiểm tra chính tả trong khi gõ ».)
Khi gõ văn bản vào tài liệu, chức năng kiểm tra chính tả có gạch dưới từ sai chính tả không?
Khi nhấn-phải vào từ sai chính tả, OpenOffice.org hiển thị danh sách các từ đúng có thể thay thế không?
Chi tiết về lỗi_______


12. In vào tập tin
Trong tập tin, chọn mục trình đơn:
Tập tin > In (hoặc biểu tượng In trên thanh công cụ, hoặc phím tắt Ctrl-i)
Hộp thoại In hiển thị được không? _______
Bật tùy chọn « In vào tập tin ».
Dùng hộp thoại Tập tin để đặt vị trí và tên tập tin.
Hộp thoại Tập tin hiển thị được không? _______
Lưu tập tin với tên tiếng Việt.
Tập tin lưu được không? _______
Tên tập tin tiếng Việt hiển thị được không? _______
Khi mở lại, nó chứa toàn bộ văn bản không? _______
Chi tiết về lỗi_______


13. Tìm đoạn văn
Trong tập tin, chọn mục trình đơn:
Sửa > Tìm và thay thế (hoặc biểu tượng ống nhòm, hoặc phím tắt Ctrl-F)
Gõ chuỗi tiếng Việt cần tìm trong tài liệu. Ứng dụng nên tô sáng kết quả trong tài liệu.
Tìm được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


14. Cơ sở dữ liệu
Chọn mục trình đơn: Tập tin > Mới > Cơ sở dữ liệu
(Mở co sở dữ liệu)
Trợ lý co sở dữ liệu hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


15. Tạo co sở dữ liệu
Đánh dấu trong hộp bên cạnh mục « Tạo co sở dữ liệu mới » rồi nhấn vào nút « Kế ».
Cũng chọn « Có, đăng ký co sở dữ liệu cho tôi » và « Mở co sở dữ liệu để chỉnh sửa », rồi nhấn vào nút « Kết thúc ».
Trợ lý hiển thị được không? _______
Gõ tên co sở dữ liệu chứa ký tự tiếng Việt. Nhấn vào nút OK.
Ứng dụng co sở dữ liệu xuất hiện không? _______
Chi tiết về lỗi_______


16. Tạo bảng trong ô xem thiết kế
*Trong công việc này, kiểm tra mỗi phần hộp thoại hiển thị được, và mỗi ký tự đã gõ cũng hiển thị được.*
Nhấn vào biểu tượng Bảng trong ô cửa sổ Cơ sở dữ liệu
Nhấn vào « Tạo bảng trong ô xem Đề cương... » trong ô cửa sổ « Tác vụ »
Đặt tên của ba trường là họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại riêng từng cái, cả bằng ký tự tiếng Việt.
Gõ Mô Tả ngắn cho mỗi trường, cũng bằng tiếng Việt.
Nhấn vào biểu tượng Lưu (hoặc Tập tin > Lưu, hoặc Ctrl-S), gõ tên tập tin « Bảng1 » để sử dụng trong công việc sau.
Nhấn nút OK trong hộp thoại tạo khoá riêng.
Nhấn vào biểu tượng « Đề cương chỉ mục », rồi nhấn vào nút Đóng.
Đóng cửa sổ.
Trong công việc này, mỗi phần hộp thoại hiển thị được không? _______
Mỗi chuỗi đã gõ cũng hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


17. Gõ vào bảng
Nhấn đôi vào biểu tượng của bảng được tạo trong công việc trước (Bảng1).
Gõ vài mục nhập chứa ký tự tiếng Việt, rồi nhấn vào biểu tượng « Lưu mục ghi ».
Các chuỗi đã gõ có hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


Những bước 18-20 là công việc Tự Động Hoá, dùng công cụ testtool. Xem trang wiki « http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Qa/vi/Testtool_WinXP ».


21. Powerpoint -> Impress
Trong OpenOffice.org, mở một tập tin MS Powerpoint tiếng Việt.
Lưu dạng OpenOffice.org (.sxi).
(Nếu xem cảnh báo về mã định dạng hay nội dung có thể thay đổi, hãy tiếp tục.)
Lưu được không? _______
Đóng tập tin, rồi mở lại.
Nó hiển thị cho đúng không? Bố trí và các định dạng là đúng không? _______
Chi tiết về lỗi_______


22. Impress -> Powerpoint
Trong OpenOffice.org, mở một tập tin OpenOffice.org Impress (.sxi) tiếng Việt.
Lưu dạng MS Powerpoint (.ppt).
Lưu được không? _______
Đóng tập tin, rồi mở trong ứng dụng MS PowerPoint.
Nó hiển thị cho đúng không? Bố trí và các định dạng là đúng không? _______
Chi tiết về lỗi_______


23. Chèn ảnh chiếu nhân đôi
Chọn mục trình đơn Chèn > Ảnh chiếu
Gõ đoạn văn tiếng Việt trên ảnh chiếu mới đó
Chọn Chèn > Nhân đôi ảnh chiếu
Văn bản hiển thị được trên ảnh chiếu đã sao chép không? _______
Chi tiết về lỗi_______


24. Chiếu ảnh
Trong OpenOffice.org, mở tập tin Impress (.sxi) tiếng Việt
Chọn mục trình đơn)Chiếu ảnh > Chiếu ảnh
Mỗi ảnh chiếu đi qua theo thứ tự đúng không? _______
Các ảnh chiếu hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


25. Word -> Writer
Mở tập tin MS Word (.doc) tiếng Việt.
Nó hiển thị được không? _______
Lưu dạng văn bản Tài Liệu Mở (.odt), đặt tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Lưu được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Đóng tập tin rồi mở lại. Nó hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


26. Writer -> Word
Mở tập tin OpenOffice.org Writer (.sxw) tiếng Việt.
Nó hiển thị được không? _______
Lưu dạng MS Word (.doc), đặt tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Lưu được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Đóng tập tin rồi mở bằng ứng dụng MS Word. Nó hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


27. Writer: Xem thử trang
Trong ứng dụng Writer, chọn Tập tin > Xem thử (hoặc nhấn vào biểu tượng kính lúp và tờ giấy trên thanh công cụ)
Hộp thoại « Xem thử trang » hiển thị được không? _______
Tài liệu hiển thị được không? _______
Chuyển đổi giữa ô xem thử trang và ô chỉnh sửa bình thường. Chuyển đổi được không? _______
Trong ô xem thử, phóng to và thu nhỏ. Vẫn hiển thị được không? _______
Chi tiết về lỗi_______


28. Excel -> Calc
Trong OpenOffice.org, mở bảng tính MS Excel (.xls) tiếng Việt.
Nó hiển thị được không? _______
Lưu dạng bảng tính OpenOffice.org (.swc), đặt tên tập tin chứa ký tự tiếng Việt.
Lưu được không? _______
Tên tập tin hiển thị được không? _______
Đóng tập tin rồi mở lại. Nó hiển thị được không? _______
Toàn bộ nội dung, gồm định dạng ngày tháng và thập phân, có hiển thị được không? _______
Chức năng sắp xếp (Dữ liệu > Sắp xếp) có kết quả đúng tùy theo bảng chữ cái tiếng Việt không?
Chi tiết về lỗi_______


29. Trợ giúp
Khi bạn để con trỏ ở trên một biểu tượng hay nút, trình OpenOffice.org hiển thị Gợi ý thích hợp không? ________
Khi bạn lựa chọn mục « Cái này là gì? » trong trình đơn Trợ giúp, và để con trỏ trên biểu tượng hay mục giao diện, trình OpenOffice.org hiển thị thêm thông tin (Gợi ý Mở rộng) không?
Khi bạn mở phần Trợ giúp, nó hiển thị rõ không? ________
Khi bạn gõ vào trường bên trái, OpenOffice.org tự động điền nốt chuỗi không? ________
Chức năng Tìm hoạt động được không? ________
Các liên kết hoạt động được không? ________
Tất cả phần Trợ giúp được dịch sang tiếng Việt không? ________
Chi tiết về lỗi ________

Bản sao có liên kết dễ dùng

Personal tools