Qa/vi/Testtool WinXP

From Apache OpenOffice Wiki
< Qa
Jump to: navigation, search

Tiến trình bảo đảm mức chất lượng (QA) của OpenOffice.org

Chạy công cụ tự động testtool

Dựa vào thư điện tử của Nakata Maho.

testtool là một công cụ tự động chạy trong nền. Nó chạy một số văn lệnh đặc biệt để thao tác phần mềm OpenOffice.org trong nhiều trường hợp thường gặp. Kết quả là một số tập tin kết thúc bằng .res nằm trong thư mục logs được tạo trên đĩa của bạn.

Việc này có thể mất nhiều giờ và chiếm nhiều tài nguyên nên khuyên bạn khởi chạy trước khi rời máy tính, v.d. để đi ngủ.

Trên Windows XP

Khuyên bạn tạo một người dùng mới (người dùng thử) để chạy công cụ testtool, mà có thể ghi đè lên thiết lập OpenOffice.org của bạn. Không thì nén thư mục C:\Document and Settings\<tên_người_dùng>\Application Data\OpenOffice.org2 và để vào thư mục khác. Sau khi chạy testtool, giải nén và để vào thư mục gốc, ghi đè lên thiết lập của testtool.

1. Kiểm tra hệ điều hành là hiện thời; cập nhật nếu cần.

2. Thiết lập hệ thống: cần phải ngăn cản con chuột di chuyển, tắt bộ bảo vệ màn hình, tắt chế độ ngủ.

 1. Hiện mọi tập tin và thư mục
  • Explorer > Tool > Folder > Show > Files and Folders
  • Bật tùy chọn Show All files and folders


 2. Tắt bộ bảo màn hình
  • Control Panel > Display > Choose screensaver > Screensaver > None


 3. Tắt khả năng tiết kiệm điện năng
  • tắt mọi giá trị


3. Tải về và cài đặt OpenOffice.org nếu chưa


4. Tải về testtool


5. Sửa tập tin

C:\Document and Settings\<tên_người_dùng>\Application Data\testtool.ini

 • Kiểm tra tập tin này chứa những mục bên dưới; không thì sửa:
 • [Misc]
  ServerTimeout=100000
  StopOnSyntaxError=0
  AutoReload=0
  AutoSave=0
  CurrentProfile=_profile_testtool
  ScriptFontName=Courier
  ScriptFontStyle=normal
  ScriptFontSize=12
  
  [Path]
  BaseDir=
  LogBaseDir=
  HIDDir=
  
  [GUI Platform]
  Current=501
  All=501
  
  [WinGeom]
  WinParams=228,124,802,620;1;0,0,0,0;
  
  [OooProgramDir]
  Current=C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1
  All=C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1
  
  [_profile_testtool]
  LogBaseDir=C:\work\qa\qatesttool\errorlog
  BaseDir=C:\work\qa\qatesttool
  HIDDir=C:\work\qa\qatesttool\global\hid
  AutoReload=0
  AutoSave=0
  StopOnSyntaxError=0
  *.bas=C:\work\qa\qatesttool\framework\first
  
  [LRU]
  MaxLRU=4
  LRU1=C:\work\qa\qatesttool\framework\first\first.bas
  
  [Communication]
  Host=localhost
  TTPort=12479
  UnoPort=10241
  
  [Crashreporter]
  UseProxy=false
  ProxyServer=none
  ProxyPort=8080
  AllowContact=false
  ReturnAddress=
  
  [Misc]
  ServerTimeout=4500
  StopOnSyntaxError=0
  AutoReload=0
  AutoSave=0
  CurrentProfile=_profile_testtool
  ScriptFontName=Courier
  ScriptFontStyle=normal
  ScriptFontSize=12
  

  và lưu lại.


6. Cài đặt testtool:

 • Giải nén kho qatesttool_ooo201_20062311.tgz vào thư mục C:\work\qa. Kết quả là cây C:\work/work/qa/testtool ....


7. Đắp vá (sửa) tập tin ooo_releasetests.bat trong thư mục testtool:

C:\work\qa\qatesttool\script\win32\ooo_relesetests.bat
--- qa/qatesttool/script/win32/ooo_releasetests.bat    Mon Oct 16 20:22:45 2006
+++ qa/qatesttool/script/win32/ooo_releasetests.bat    Sun May 28 19:34:33 2006
@@ -59,10 +59,10 @@

 rem đặt vị trí của TestTool
 rem (đường dẫn đầu đủ gồm tập tin chạy được 'testtool')
-set tool="C:\qatesttool\bin\win32\testtool.exe"
+set tool="C:\Program Files\OpenOffice.org 2.1\program\testtool.exe"

 rem đặt đường dẫn đến thư mục chứa thư mục 'qatesttool'
-set work="C:\qatesttool\scripts"
+set work="C:\work\qa"

 %tool% -run %work%\qatesttool\framework\first\first.bas
 %tool% -run %work%\qatesttool\global\tools\closeoffice.bas


7. QAtest

 1. Chuẩn bị
  • Kiểm tra xem Quick Start (khởi chạy nhanh) hiện thời không hoạt động (không nên có biểu tượng chim mòng biển nhỏ nằm ở góc phải bên dưới màn hình)
  • Gỡ bỏ tập tin C:\work\qa\qatesttool\errorlogs\*res (bất cứ tập tin kết thúc bằng .res trong thư mục đó) nếu có
  • Gỡ bỏ C:\Document and Settings\<tên_người_dùng>\Application Data\OpenOffice.org2 (nếu có)


 2. Thử ra testtool thật chạy, bằng cách nhấn đôi vào tập tin:
  • C:\work\qa\qatesttool\framework\first\first.bas


 3. Văn lệnh thứ nhất này chạy được thì có thể khởi chạy toàn bộ testtool. Không thì thông báo cho hộp thư chung: xem điểm 9.

 4. Để khởi chạy testool, khi bạn sẵn sàng:
  • Nhấn đôi vào tập tin C:\work\qa\qatesttool\script\win32\ooo_releasetests.bat.


8. Cảnh báo của Windows

Khi khởi chạy testtool, nếu Windows hiển thị cảnh báo:

Important warning of Windows Security.
To protect this computer, Windows firewall blocks some
functions. Do you block this program?''
Name(N): OpenOffice.org 2.1
Producer(P): OpenOffice.org'

bạn lờ đi. Không muốn chặn chạy chương trình OpenOffice.org. ;)

9. Lỗi chạy

Gặp lỗi thì thông báo cho hộp thư chung l10n@vi.openoffice.org hay users@vi.openoffice.org và chúng ta sẽ giúp đỡ.

10. Kết quả

Công cụ testtool đã chạy xong nên hiển thị màn hình kết quả, v.d.

                lỗi | cảnh báo | cảnh báo trong khi khởi chạy
b_updt.res         0   0   0 
c_updt.res         0   2   0
ch_updt.res         0   0   0 
d_updt.res         1   1   0
f_updt_help.res       0   0   0 
f_updt_pkgmgr.res      0   0   0
f_updt_spadmin.res     0   0   0
f_updt_templates.res    0   4   0
f_updt_windowfuncs.res   0   0   0 
first.res          0   0   0
gallery.res         1   5   0
i_updt_1.res        0   0   0
i_updt_2.res        1   1   0
m_updt.res         0   0   0
ma_updt.res         0   0   0
oasis_graphics_update.res  0   0   0
topten.res         0   0   0
w_updt.res         0   0   0
ww_updt.res         0   0   0
xforms_updt.res       0   0   0
 • Nén thư mục logs chứa các tập tin .res.
 • Gửi thư chứa bảng kết quả (như trên) và kho nén chứa các tập tin .res (hay liên kết tới kho này lên Mạng) cho Clytie.


Cám ơn bạn đã giúp đỡ thử ra OpenOffice.org Việt. :)

Xem cũng:

Personal tools