Qa/vi/Testtool FD6

From Apache OpenOffice Wiki
< Qa
Jump to: navigation, search

Tiến trình bảo đảm mức chất lượng (QA) của OpenOffice.org

Chạy công cụ tự động testtool

Dựa vào thư điện tử của Nakata Maho.

testtool là một công cụ tự động chạy trong nền. Nó chạy một số văn lệnh đặc biệt để thao tác phần mềm OpenOffice.org trong nhiều trường hợp thường gặp. Kết quả là một số tập tin kết thúc bằng .res nằm trong thư mục logs được tạo trên đĩa của bạn.

Việc này có thể mất nhiều giờ và chiếm nhiều tài nguyên nên khuyên bạn khởi chạy trước khi rời máy tính, v.d. để đi ngủ.

Trên Fedora Core 6

Khuyên bạn tạo một người dùng mới (người dùng thử) để chạy công cụ testtool, mà có thể ghi đè lên thiết lập OpenOffice.org của bạn. Không thì nén các thiết lập OpenOffice.org và để vào thư mục khác. Sau khi chạy testtool, giải nén và để vào thư mục gốc, ghi đè lên thiết lập của testtool.

1. Kiểm tra hệ điều hành là hiện thời; cập nhật nếu cần.

2. Thiết lập hệ thống: cần phải tắt bộ bảo vệ màn hình, đặt kiểu trình bày, tắt chế độ ngủ.

 1. Tắt bộ bảo vệ màn hình
  • Menu > System > Settings > Screen saver
  • bỏ chọn Run screen while idle


 2. Đặt độ phân giải X
 3. Đặt những giá trị thích hợp với màn hình của bạn:

  • Kiểu và kích cỡ : Menu > Administration > Display > Hardware > LCD Panel 1280x1024
  • Độ phản giải: Menu > Administration > Display > Hardware > Monitor Setting > Resolution 1280x1024
  • Độ sâu màu sắc: Menu > Administration > Display > Hardware > Monitor Setting > Color depth millions


 4. Tắt chế độ ngủ
  • Menu > Settings > Other personal settings > Electricity > no sleep


3. Tải về và cài đặt OpenOffice.org nếu chưa


4. Tải về và cài đặt testtool


5. Cấu hình testtool

 • Đắp vá (sửa) tập tin ooo_releasetests.sh trong thư mục testtool:
 • --- ooo_releasetests.sh_org   2006-12-09 11:29:12.000000000 +0900
  +++ ooo_releasetests.sh 2006-12-09 11:29:28.000000000 +0900
  @@ -44,7 +44,7 @@
  
   # đặt vị trí của các văn lệnh thử ra
   # (thư mục chứa thư mục <tt>qatesttool</tt>)
  -sLocation=/share/_OOo/cvs/qa
  +sLocation=/work/qa
  


 • Đặt vị trí của testtool: Kiểm tra tập tin ~/.testtoolrc chứa những mục bên dưới; không thì sửa:
 • [Misc]
  CurrentProfile=_profile_Default
  ServerTimeout=4500
  
  [Crashreporter]
  UseProxy=false
  ProxyServer=none
  ProxyPort=8080
  AllowContact=false
  ReturnAddress=
  
  [_profile_Default]
  BaseDir=/work/qa/qatesttool
  LogBaseDir=/work/qa/qatesttool/errorlog/
  HIDDir=/work/qa/qatesttool/global/hid
  StopOnSyntaxError=0
  
  [GUI Platform]
  Current=03
  
  [WinGeom]
  WinParams=99,49,920,630;1;0,0,0,0;
  
  [OooProgramDir]
  Current=/opt/openoffice.org2.1/
  All=/opt/openoffice.org2.1/
  
  [Communication]
  Host=localhost
  TTPort=12479
  UNOPort=13480
  


6. QAtest

Để khởi chạy công cụ testtool:

$ cd /work/qa/qatesttool/script/unix
$ rm -rf ~/.openoffice.org2 /work/qa/qatesttool/errorlog/*res; /usr/bin/time bash ooo_releasetests.sh


7. Lỗi chạy

Gặp lỗi thì thông báo cho hộp thư chung l10n@vi.openoffice.org hay users@vi.openoffice.org và chúng ta sẽ giúp đỡ.

8. Kết quả

Công cụ testtool đã chạy xong nên hiển thị màn hình kết quả, v.d.

903.15user 2747.64system 15:03:30elapsed 6%CPU (0avgtext+0avgdata 0maxresident)k
0inputs+0outputs (34886major+23188226minor)pagefaults 0swaps
...
                lỗi | cảnh báo | cảnh báo trong khi khởi chạy
b_updt.res         0   0   0 
c_updt.res         0   2   0
ch_updt.res         0   0   0 
d_updt.res         1   1   0
f_updt_help.res       0   0   0 
f_updt_pkgmgr.res      0   0   0
f_updt_spadmin.res     0   0   0
f_updt_templates.res    0   4   0
f_updt_windowfuncs.res   0   0   0 
first.res          0   0   0
gallery.res         1   5   0
i_updt_1.res        0   0   0
i_updt_2.res        1   1   0
m_updt.res         0   0   0
ma_updt.res         0   0   0
oasis_graphics_update.res  0   0   0
topten.res         0   0   0
w_updt.res         0   0   0
ww_updt.res         0   0   0
xforms_updt.res       0   0   0
 • Nén thư mục logs chứa các tập tin .res.
 • Gửi thư chứa bảng kết quả (như trên) và kho nén chứa các tập tin .res (hay liên kết tới kho này lên Mạng) cho Clytie.


Cám ơn bạn đã giúp đỡ thử ra OpenOffice.org Việt. :)

Xem cũng:

Personal tools