Ciklusok

From Apache OpenOffice Wiki
< HU/Documentation/BASIC Guide
Revision as of 14:25, 15 May 2009 by Timarandras (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Book.png


A ciklus a megadott alkalommal hajtja végre az adott kódrészletet. A ciklusokat létrehozhatjuk úgy is, hogy nincs megadva, hányszor fussanak le.

For...Next

A For...Next ciklus adott számú végrehajtást végez. A ciklusszámláló adja meg azt a számot, ahányszor a ciklusnak le kell futnia. A következő példában az I a ciklusszámláló, amelynek kezdeti értéke 1. A számláló minden menetben eggyel nő. Amikor az I változó értéke 10 lesz, akkor a ciklus megáll.

Dim I 
For I = 1 To 10
 ' ... Ciklusmag 
Next I

Ha a ciklusváltozót nem eggyel akarjuk növelni, használjuk a Step utasítást:

Dim I 
For I = 1 To 10 Step 0.5
 ' ... Ciklusmag 
Next I

Az előző példában a számláló értéke minden menet végén 0.5-tel nő, és a ciklus 19-szer lesz végrehajtva.

Használhatunk negatív lépést is.

Dim I 
For I = 10 To 1 Step -1
 ' ... Ciklusmag 
Next I

Ebben a példában a számláló 10-től kezd számlálni, és eggyel csökken minden menet végén, amíg értéke 1 nem lesz.

Az Exit For utasítással kiléphetünk a For ciklusból. A következő példában a ciklus az ötödik menetben megszakad:

Dim I 
For I = 1 To 10 
 If I = 5 Then 
  Exit For
 End If
 ' ... Ciklusmag 
Next I

For Each

A VBA For Each...Next ciklusvariánsa támogatott az Apache OpenOffice Basicben. A For Each ciklusok nem explicit ciklusszámlálót használnak, mint a For...Next ciklus. A For Each ciklus azt jelenti, hogy „csináld meg ezt a halmaz minden elemére”, nem pedig azt, hogy „csináld meg ezt n-szer”. Például:

Const d1 = 2
Const d2 = 3
Const d3 = 2
Dim i
Dim a(d1, d2, d3)
For Each i In a()
  ' ... Ciklusmag 
Next i

Ez a ciklus 36-szor fog végrehajtódni.

Do...Loop

A Do...Loop ciklusban nem rögzített a menetek száma. Ehelyett a Do...Loop ciklust addig hajtja végre a program, amíg egy adott feltétel nem teljesül. A Do...Loop ciklusnak négy változata van. Az első két példában a ciklusmag esetleg egyszer sem hajtódik végre (elöl tesztelő logika). A későbbi példákban a kód legalább egyszer végrehajtódik. (A következő példákban az A > 10 bármilyen feltétel lehet):

 1. A Do While...Loop változat
  Do While A > 10
    ' ... ciklusmag
  Loop
  ellenőrzi minden menet előtt, hogy a While utáni feltétel teljesül-e, és csak ha igen, akkor hajtja végre a ciklusmagot.
 2. A Do Until...Loop változat
  Do Until A > 10
   ' ... ciklusmag
  Loop
  addig hajtja végre a ciklusmagot, amíg az Until utáni feltétel hamis.
 3. A Do...Loop While változat
  Do
   ' ... ciklusmag
  Loop While A > 10
  csak azután ellenőrzi a feltételt, miután egyszer végrehajtotta a ciklusmagot, és befejeződik, ha a While utáni feltétel hamis.
 4. A Do...Loop Until változat
  Do
   ' ... ciklusmag
  Loop Until A > 10
  szintén csak azután ellenőrzi a feltételt, miután egyszer végrehajtotta a ciklusmagot, és befejeződik, ha az Until utáni feltétel igaz.

Ahogy a For...Next ciklusban, úgy a Do...Loop ciklusban is van befejező parancs. Az Exit Do parancs a ciklus bármelyik pontján kilép a ciklusból.

Do 
 If A = 4 Then
  Exit Do
 End If
 ' ... ciklusmag
Loop While A > 10

While...Wend

A While...Wend ciklus pontosan ugyanúgy működik, mint a Do While...Loop, de az a hátránya, hogy nincs hozzá Exit parancs. A következő két ciklus azonos eredményt ad:

Do While A > 10
  ' ... ciklusmag
Loop
 
While A > 10
  ' ... ciklusmag
Wend

Programozási példa: Rendezés egymásba ágyazott ciklusokkal

A ciklusok sok mindenre használhatók, például listák végignézéséhez, értékek visszaadásához vagy bonyolult matematikai feladatok végrehajtásához. A következő példa egy algoritmus, amely egy nevekből álló listát rendez két ciklus segítségével.

Sub Sort
 Dim Entry(1 To 10) As String
 Dim Count As Integer
 Dim Count2 As Integer
 Dim Temp As String
 
 Entry(1) = "Patty"
 Entry(2) = "Kurt"
 Entry(3) = "Thomas"
 Entry(4) = "Michael"
 Entry(5) = "David"
 Entry(6) = "Cathy"
 Entry(7) = "Susie"
 Entry(8) = "Edward"
 Entry(9) = "Christine"
 Entry(10) = "Jerry"
 
 For Count = 1 To 9
  For Count2 = Count + 1 To 10
   If Entry(Count) > Entry(Count2) Then
    Temp = Entry(Count)
    Entry(Count) = Entry(Count2)
    Entry(Count2) = Temp
   End If
  Next Count2
 Next Count
 
 For Count = 1 To 10
  Print Entry(Count)
 Next Count
 
End Sub

A program a neveket addig cserélgeti páronként, amíg végül növekvő sorrendben lesznek rendezve. Akárcsak a buborékok, a nevek fokozatosan a helyükre mozognak. Éppen ezért ezt az algoritmust buborékrendezésnek hívják.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools