Sv.openoffice.org/Installations- och anpassningshandbok/Bilaga

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Denna bilaga innehåller anvisningar om hur du installerar Java™ Runtime Environment (JRE) samt information om skrivaradministrationsprogrammet under Solaris™ och Linux. Den innehåller även information om hur du ändrar, reparerar och avinstallerar programmet OpenOffice.org.

Installation av Java Runtime Environment i Windows

Under installationen av OpenOffice.org ombeds du installera Java Runtime Environment (JRE). De här filerna krävs för att köra JAVA-baserade appletprogram och vissa OpenOffice.org-komponenter, som AutoPilot för rapporter.

Om du vill installera JRE anger du detta vid ledtexten och följer sedan anvisningarna.

Om du vill installera JRE vid ett senare tillfälle kör du då jvmsetup som finns i katalogen program i OpenOffice.org-installationen.

Linux

Om du vill använda Java Runtime Environment (JRE) under Linux läser du filen readme, som innehåller den allra senaste informationen om detta.

Ställa in skrivare, fax och teckensnitt på UNIX®-baserade plattformar

På UNIX®-baserade plattformar använder du skrivaradministrationsprogrammet spadmin när du ställer in skrivare, fax och teckensnitt som ska användas för OpenOffice.org.

Så här anropar du skrivaradministrationsprogrammet spadmin:

cd <installationssökväg>/program
./spadmin

När det startar visas fönstret för skrivaradministrationsprogrammet spadmin.

Efter en serverinstallation loggar systemadministratören först in som användaren root och startar skrivaradministrationsprogrammet spadmin. Sedan skapar administratören en allmän konfigurationsfil för skrivaren som heter <installationssökväg>/share/psprint/psprint.conf för alla användare. Alla ändringar gäller omedelbart för alla användare.

Systemadministratören kan även lägga till teckensnitt för alla användare i nätverksinstallationen. De teckensnitten är däremot inte tillgängliga förrän efter att OpenOffice.org startats om.

Ställa in skrivare

På UNIX-baserade plattformar stöder OpenOffice.org bara skrivare som använder PostScript™-tekniken. Andra skrivare måste ställas in på det sätt som beskrivs i avsnittet Drivrutiner för skrivare i OpenOffice.org . OpenOffice.org förser automatiskt skrivaren med standarddrivrutinen för varje systemkö. Du kan lägga till ytterligare skrivare efter behov.

Lägga till en skrivare

 1. Klicka på knappen Ny Skrivare.
 2. Markera alternativet Skapa en skrivare och klicka på Nästa.
 3. Markera den drivrutin som du vill använda för skrivaren. Om du inte använder en PostScript-skrivare eller om modellen inte är listad, använder du drivrutinen Generic Printer eller följer nedanstående anvisningar. Du kan även lägga till nya drivrutiner med knappen Importera eller ta bort drivrutiner som inte behövs med knappen Radera. Klicka på Nästa.
 4. Välj en kommandorad som du kan använda om du vill skriva ut med skrivaren (exempelvis, lp -d my_queue). Klicka på Nästa.
 5. Ge skrivaren ett namn och bestäm om den ska vara standardskrivare eller inte. Klicka på Avsluta.
 6. Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Testsida. Om det inte går att skriva ut testsidan eller om utskriften är felaktig, kontrollerar du inställningarna som beskrivs i Ändra skrivarinställningarna.

Drivrutiner för skrivare i OpenOffice.org 2.x

När du installerar en icke-PostScript™-skrivare, måste du ställa in systemet så att PostScript™ kan konverteras till skrivarens språk. Vi rekommenderar att du använder aktuella konverteringsprogram för PostScript™, till exempel Ghostscript (http://www.cs.wisc.edu/~ghost/).

Du bör i det här fallet ställa in den allmänna skrivaren. Kontrollera också att sidmarginalerna har angetts korrekt.

Om du använder en PostScript™-skrivare, bör du installera en beskrivningsfil för skrivaren (PPD, PostScript™ Printer Definition) så att du kan använda speciella skrivarfunktioner. Till exempel välja pappersmagasin, dubbelsidig utskrift och alla inbyggda teckensnitt. Du kan även använda den allmänna skrivardrivrutinen eftersom den innehåller alla viktiga data och passar för de flesta skrivare. I så fall får du klara dig utan att kunna välja pappersmagasin och du måste ange sidmarginalerna korrekt.

En del PPD-filer installeras som standardfiler. Om det inte finns någon matchande PPD-fil för skrivaren hittar du många olika PPD-filer på adressen http://www.adobe.com/products/printerdrivers/. Du kan också fråga skrivartillverkaren efter passande PPD-filer.

Importera drivrutiner när du skapar en ny skrivare

 1. Klicka på Importera i dialogrutan för drivrutinsval.
 2. Klicka på Genomsök om du vill välja katalogen där du packade upp PPD-filerna.
 3. Markera skrivardrivrutinen som du vill installera i listrutan Tillgängliga drivrutiner.
 4. Klicka på OK.

Radera drivrutiner när du skapar en ny skrivare

 • Markera skrivardrivrutinen.
 • Klicka på Radera.

Kontrollera att du inte tar bort den allmänna skrivardrivrutinen. Kom också ihåg att drivrutiner som raderas från serverinstallationer inte längre är tillgängliga för andra användare som använder samma serverinstallation.

Om skrivaren har fler inbyggda teckensnitt än de vanliga PostScript-teckensnitten, måste du dessutom ladda AFM-filerna för de extra teckensnitten. Kopiera AFM-filerna till någon av katalogerna <installationssökväg>/share/psprint/fontmetric eller <installationssökväg>/user/psprint/fontmetric. AFM-filer hittar du exempelvis på adressen ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/type/win/all/afmfiles/.

Ändra skrivarinställningar

Markera skrivaren i listrutan Installerade skrivare i skrivaradministrationsprogrammet spadmin och klicka på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper, som innehåller flera flikar, visas. Här kan du göra inställningar som stämmer överens med PPD-filen för den markerade skrivaren.

 • Markera kommandot under fliken Kommando. Du kan ta bort överflödiga kommandon med knappen Ta bort.
 • Under fliken Papper kan du ange vilket pappersformat och pappersmagasin som ska användas som standardinställningar för den här skrivaren.
 • Under fliken Enhet kan du aktivera specialalternativen för skrivaren. Om du bara kan göra utskrifter i svart och vitt med skrivaren, väljer du "gråskalor" under Färg, annars väljer du "färg". Om resultatet av att växla till gråskalor blir dåligt, kan du även markera "färg" under Färg och se hur PostScript-emulatorn tillämpar den. Dessutom kan du på den här fliken ange med vilken precision som färgerna beskrivs, liksom PostScript-nivån.
 • Under fliken Teckensnittsersättning kan du välja en teckensnittstyp som är tillgänglig i skrivaren för varje installerad teckensnittstyp på datorn. På det här sättet minskar du datamängden som skickas till skrivaren. Det går att aktivera och inaktivera teckensnittsersättning för varje skrivare för sig.
 • Du bör även ange marginalerna korrekt under fliken Fler inställningar när du använder den allmänna skrivardrivrutinen så att utskriften inte beskärs. Du kan också ange en beskrivning i kommentarfältet som sedan visas i dialogrutan Skriv ut.

En del av de här inställningarna kan du göra för den aktuella utskriften i dialogrutan Skriv ut eller med knappen Egenskaper i dialogrutan Skrivarinställningar i OpenOffice.org.

Byta namn på och ta bort skrivare

 • Markera en skrivare i listrutan Installerade skrivare.
 • Klicka på Byt namn om du vill byta namn på den markerade skrivaren. Ange ett lämpligt namn i dialogrutan som visas och klicka på OK. Namnet måste vara unikt och du bör välja ett som gör att du kan identifiera skrivaren och programmet. Skrivarnamnet måste vara samma för alla användare. När dokument byts mellan användare är den skrivare som valts densamma om mottagaren har den under samma namn.
 • Klicka på Ta bort om du vill ta bort den markerade skrivaren. Standardskrivaren eller en skrivare som har skapats av systemadministratören för en serverinstallation, kan inte tas bort i den här dialogrutan.
 • Om du vill göra skrivaren som markerats i listrutan Installerade skrivare till standardskrivare, dubbelklickar du på namnet eller klickar på knappen Standard.

Använda faxfunktioner

Om du har installerat ett faxpaket på datorn, till exempel Efax eller HylaFax, kan du skicka fax med OpenOffice.org.

 1. Klicka på Ny skrivare. Dialogrutan Lägg till skrivare öppnas.
 2. Markera Anslut en faxlösning. Klicka på Nästa.
 3. Välj om du vill använda standarddrivrutinen eller en annan skrivardrivrutin. Om du inte använder standarddrivrutinen markerar du den som passar. Klicka på Nästa.
 4. I följande dialogruta anger du en kommmandorad som du vill kommunicera med faxen med. På kommandoraden för varje fax som skickas ersätts "(TMP)" med en temporär fil och "(TEL)" med telefonnumret till mottagarens faxmaskin. Om "(TMP)" står på kommandoraden skickas PostScript-koden i en fil. Annars skickas den som standard via en programkoppling. Klicka på Nästa.
 5. Ge den nya faxskrivaren ett namn och bestäm om telefonnummer (se nedan) som markerats i texten ska tas bort från utskriften eller inte. Klicka på Avsluta.

Du kan nu skicka faxmeddelanden genom att skriva ut till skrivaren som du just skapade.

Ange faxnumret som text i dokumentet. Du kan även ange ett fält som hämtar faxnumret från den aktiva databasen. I vilket fall som helst måste faxnumret börja med tecknen @@# och avslutas med @@. En giltig post har formatet @@#1234567@@.

Om de här tecknen, inklusive telefonnumret, inte skrivs ut, aktiverar du alternativet Ta bort faxnummer från utmatningen under Egenskaper under fliken Kommando. Om inget telefonnummer har angetts i dokumentet, visas en dialogruta efter utskriften i vilken du ombeds ange ett telefonnummer.

I OpenOffice.org kan du även aktivera en knapp som du använder för att skicka faxmeddelanden till en standardfax. Om du vill göra detta, högerklickar du på funktionslisten, öppnar undermenyn Synliga knappar och klickar på knappen Skicka standardfax. Du kan ange vilken fax som används när knappen trycks ned under Verktyg - Alternativ - Textdokument - Skriv ut.

Kom ihåg att skapa separata utskriftsjobbb för varje fax, annars får den första mottagaren ta emot alla fax. Markera alternativet Skrivare i dialogrutan Arkiv - Kopplad utskrift och markera sedan kryssrutan Skapa enstaka utskriftsjobb.

Ansluta en PostScript-till-PDF-konverterare

Om en PostScript-till-PDF-konverterare, till exempel Ghostscript eller Adobe Acrobat Distiller, finns installerad på datorn kan du snabbt skapa PDF-dokument i OpenOffice.org.

 1. Klicka på Ny skrivare. Dialogrutan Lägg till skrivare öppnas.
 2. Markera Anslut en PDF-konverterare. Klicka på Nästa. Välj om du vill använda standarddrivrutinen, drivrutinen för Acrobat Distiller eller en annan drivrutin. Drivrutinen "Generic Printer (T42 enabled)" föredrar typ 42-teckensnitt framför typ 3-teckensnitt. Den här drivrutinen är ett bra val för utskrifter till en PostScript-tolk. Klicka på Nästa.
 3. I nästa dialogruta anger du en kommandorad för PostScript->PDF-konverteraren. Ange katalogen där PDF-filerna ska sparas. Om du inte anger en katalog används användarens hemkatalog. På kommandoraden ersätts "(TMP)" av en temporär fil och "(UTFIL)" av målfilen, vars namn skapas från dokumentnamnet. Om "(TMP)" står på kommandoraden vidarebefordras PostScript-koden i en fil. Annars vidarebefordras den som standard via en programkoppling. Om sökvägen är till Ghostscript eller Adobe Acrobat Distiller, kan du använda en av de fördefinierade kommandoraderna. Klicka på Nästa.
 4. Ge PDF-konverteraren ett namn. Klicka på Avsluta.

Du kan nu skapa PDF-dokument genom att skriva ut till konverteraren som du just skapade.

Installera teckensnitt

När du arbetar med OpenOffice.org upptäcker du kanske att antalet teckensnitt som finns att tillgå är olika beroende på vilket dokument som används. Det beror på att alla teckensnitt inte alltid kan användas.

 • Därför visas bara de teckensnitt som också kan användas för utskrifter i listrutan när du arbetar med ett dokument. Detta beror på att du antas vilja skriva ut med de teckensnitt som du använder i dokumentet.
 • För HTML-dokument och onlinelayouter är bara skärmteckensnitt tillgängliga.
 • När du arbetar med tabelldokument och ritobjekt däremot, kan du använda både de teckensnitt som kan skrivas ut och de som kan visas på skärmen.

OpenOffice.org försöker matcha det som visas på skärmen med hur utskriften kommer att se ut (WYSIWYG = What You See Is What You Get). Möjliga problem visas längst ned i dialogrutan Format - Tecken.

Lägga till teckensnitt

Du kan integrera ytterligare teckensnitt i OpenOffice.org. Teckensnitt som du integrerar är bara tillgängliga för OpenOffice.org och kan användas för Xservrar utan att du behöver installera dem där. Om du vill göra teckensnitten tillgängliga för andra program fortsätter du som vanligt genom att lägga till teckensnitten i Xservern. I OpenOffice.org kan PostScript Typ1-teckensnitt visas, liksom TrueType-teckensnitt (inklusive TrueType Collections).

Så här integrerar du ytterligare teckensnitt i OpenOffice.org:

 1. Starta spadmin.
 2. Klicka på Teckensnitt.
 3. I dialogrutan visas en lista med alla teckensnitt som lagts till i OpenOffice.org. Du kan markera och ta bort teckensnitt genom att använda knappen Ta bort eller lägga till nya teckensnitt med knappen Lägg till.
 4. Klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till teckensnitt visas.
 5. Ange katalogen som du vill lägga till teckensnitten från. Tryck på knappen ... och markera katalogen i dialogrutan för val av sökväg eller ange katalogen direkt.
 6. En lista över teckensnitten i den här katalogen visas. Markera de teckensnitt som du vill lägga till. Om du vill lägga till alla teckensnitt, klickar du på Markera alla.
 7. Med hjälp av kryssrutan Skapa bara softlinks kan du bestämma om teckensnitten ska kopieras till OpenOffice.org-katalogen eller om det bara ska skapas symboliska länkar där. Om teckensnitten som ska läggas till finns på ett datamedium som inte alltid är tillgängligt (till exempel en cd-rom) måste du kopiera teckensnitten.
 8. Klicka på OK. Teckensnitten läggs till.

Om det gäller en serverinstallation installeras teckensnitten i den om det går. Om användaren inte har skrivrättigheter installeras teckensnitten i motsvarande arbetsstationsinstallation. Då har bara den användare som installerade teckensnitten tillgång till dem.

Radera teckensnitt

Så här raderar du teckensnitt:

 1. Starta spadmin.
 2. Klicka på Teckensnitt.
 3. I dialogrutan som nu visas finns en lista med alla teckensnitt som lagts till i OpenOffice.org. Markera de teckensnitt som du vill radera och klicka på Radera.

Du kan bara radera teckensnitt som har lagts till i OpenOffice.org 2.x.

Byta namn på teckensnitt

Du kan byta namn på teckensnitt som lagts till i OpenOffice.org 2.x. Detta är särskilt användbart när det gäller teckensnitt som har flera lokaliserade namn.

 1. Starta spadmin.
 2. Klicka på Teckensnitt.
 3. Markera de teckensnitt som du vill byta namn på och klicka på Byt namn.
 4. Ange ett nytt namn i dialogrutan som visas. Om teckensnittet har flera namn fungerar namnen som förslag i kombinationslistrutan där du anger det nya namnet.
 5. Klicka på OK.

Om du markerar flera teckensnitt som du vill byta namn på, visas en dialogruta för varje teckensnitt.

Om du har markerat en TTC (TrueType Collection), visas en dialogruta för varje teckensnitt som den innehåller.

Installera en korrigeringsfil under operativmiljön Solaris™

Innan du installerar OpenOffice.org under operativmiljön Solaris måste du installera de systemkorrigeringar som beskrivs i kapitlet "Systemkrav" på sidan XX.

Du installerar en systemkorrigering för Solaris genom att följa proceduren som beskrivs i följande exempel för korrigeringsfilen #106327-08. Korrigeringsfilen i det här exemplet har hämtats i ZIP-format från webbplatsen http://sunsolve.sun.com.

 1. Logga in med rotåtkomst:
  su -
 2. Skapa en temporär katalog där den komprimerade korrigeringsfilen ska packas upp, t.ex. /tmp/patches.
  mkdir /tmp/patches
 3. Kopiera den komprimerade korrigeringsfilen till den här katalogen och packa upp den där:
  unzip 106327-08.zip
 4. Installera korrigeringsfilen med kommandot patchadd:
  patchadd 106327-08
 5. När installationen av korrigeringsfilen är färdig kan du ta bort den temporära katalogen:
  rm -rf /tmp/patches

Visa en lista över de korrigeringsfiler som redan installerats på systemet genom att använda kommandot showrev -p eller patchadd -p. Om du vill avinstallera en korrigeringsfil använder du kommandot patchrm.


Ändra en befintlig OpenOffice.org-installation

Om du vill ändra, reparera eller avinstallera en befintlig OpenOffice.org-installation kör du installationsprogrammet i din lokala katalog.

Om du vill kan du också köra installationsprogrammet på installations-cd:n.

  Dialogrutan Modifiera installation

Modifiera

Alternativet Modifiera lägger till eller tar bort komponenter från en befintlig installation eller ändrar filtypstilldelningar. Mer information om hur du väljer komponenter finns i kapitel "Val av komponenter" på sidan 23.

Reparera

Alternativet Reparera reparerar en skadad installation genom att återställa systemregisterposterna och installera om programfiler som har tagits bort.

Ta bort

Alternativet Ta bort tar bort systemregisterposterna för OpenOffice.org och alla programfiler för OpenOffice.org. De filer som du har skapat eller ändrat tas inte bort.

Om du vill kan du också välja att ta bort alla konfigurations- och användarfiler från installationskatalogen för OpenOffice.org.


Under Windows kan en del filer endast tas bort efter att systemet startas om.

Om du vill ta bort en serverinstallation i ett nätverk tar du bort OpenOffice.org-mappen på servern. De arbetsstationsinstallationer som bygger på den här serverinstallationen går då inte längre att använda. Installationsparametrar

Du kan använda följande parametrar med installationsprogrammet för att utföra specifika åtgärder:

 • Använd setup -net eller -n för att starta serverinstallationen.
 • Använd setup -D:målsökväg för att installera OpenOffice.org i den katalog som sökvägen anger.
 • Använd setup -F:programnamn för att köra det program som anges direkt efter installationen.

Starta OpenOffice.org med parametrar

Genom att starta OpenOffice.org från kommandoraden kan du tilldela olika parametrar som påverkar programmets prestanda. Endast vana användare bör använda kommandoradsparametrar.

Info

Kommandoradsparametrar behövs inte för vanlig användning. Ett mindre antal av parametrarna kräver djupare kunskaper i den tekniska bakgrunden för programtekniken i OpenOffice.org 2.x.

Mer information om det här ämnet finns på webbplatsen http://www.openoffice.org/.

Starta OpenOffice.org från kommandoraden

 1. Om du kör under Windows väljer du Kör i Windows Start-menyn, under UNIX®-baserade plattformar öppnar du ett skal.
 2. I Windows skriver du följande text i textfältet Öppna och klickar på OK.
 3. På UNIX-baserade system skriver du följande textrad och trycker sedan på Retur:
  <installationssökväg>\program\soffice.exe <parameter>
  Ersätt <installationssökväg> med sökvägen till OpenOffice.org 2.x-installationen (till exempel, C:\Program\Office eller ~/office). Ersätt där det är nödvändigt <parameter> med en eller flera av följande kommandoradsparametrar.

Giltiga kommandoradsparametrar

Parameter Innebörd
-help / -h / -? Visar en lista med de tillgängliga parametrarna. -help visas en längre hjälptext, -h visar en kort hjälptext.
-writer Start ett tomt Writer-dokument.
-calc Start ett tomt Calc-dokument.
-draw Start ett tomt Draw-dokument.
-impress 1Start ett tomt Impress-dokument.
-math Start ett tomt Math-dokument.
-global Start ett tomt samlingsdokument.
-web Start ett tomt HTML-dokument.
-minimized Startar minimerad. Välkomstskärmen visas inte.
-invisible Startar i osynligt läge.

Varken startlogon eller det första programfönstret visas. Via API:t kan du kontrollera OpenOffice.org och dokument och dialogrutor kan öppnas.

När du har startat OpenOffice.org med den här parametern, kan det bara avslutas med Aktivitetshanteraren (Windows) eller med kommandot kill (UNIX-baserade system).

Det går inte att använda den här parametern tillsammans med -quickstart.

Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.

-norestore Inaktiverar omstart och filåterställning efter en systemkrasch.
-quickstart Aktiverar snabbstarten. Välkomstskärmen visas inte.
-terminate_after_init Registrerar några UNO-tjänster och avslutar. Välkomstskärmen visas inte.

Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.

-accept={UNO-sträng} Meddelar OpenOffice.org att då acceptanttrådar för UNO skapas används en acceptsträng för UNO.

Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.

-userid={användar-ID} Anger en användarkatalog som används i stället för data från filerna soffice.ini, bootstrap.ini och sversion.ini.

Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.

-p {filnamn1} {filnamn2} ... Skriver ut filerna {filnamn1} {filnamn2} ... till standardskrivaren och avslutar. Välkomstskärmen visas inte.

Om filnamnet innehåller blanksteg måste det inneslutas i citattecken (till exempel, "C:\Min Fil.sxw").

-pt {Skrivarnamn} {filnamn1} {filnamn2} ...
Skriver ut filerna {filnamn1} {filnamn2} ... till skrivaren {Skrivarnamn} och avslutar. Välkomstskärmen visas inte.

Om filnamnet innehåller blanksteg måste det inneslutas i citattecken (till exempel, "C:\Min Fil.sxw").

-o {filnamn} Öppnar {filnamn} för redigering, även om det är en mall.
-view {filnamn} Skapar en temporär kopia av {filnamn} och öppnar den i skrivskyddat läge.
-n {filnamn} Skapar ett nytt dokument genom att använda {filnamn} som mall.
-nologo Inaktiverar välkomstskärmen vid programstart.
-display {visa} Anger miljövariabeln DISPLAY på UNIX-baserade plattformar till värdet {visa}. Den här parametern stöds endast av startskriptet för OpenOffice.org på UNIX-baserade plattformar.
-headless Startar i skärmlöst läge vilket gör att programmet kan användas utan användargränssnitt. Det här specialläget kan användas när programmet kontrolleras av externa klienter via API:t.


Registrering av OpenOffice.org

Registreringsdialogrutan visas andra gången du startar OpenOffice.org. Du kan också öppna den här dialogrutan genom att välja Hjälp - Registrering i ett OpenOffice.org-program.

Du kan ändra dialogrutan Registrering genom att redigera filen common.xml i katalogen {installpath}/share/config/registry/instance/org/openoffice/Office/. Om du vill inaktivera dialogrutan Registrering permanent, anger du värdet RequestDialog under Registration till 0. Om du vill inaktivera menykommandot Registrering permanent, anger du värdet ShowMenuItem under Registration till false.

<Registration>
<RequestDialog cfg:type="int">0</RequestDialog>
<ShowMenuItem cfg:type="boolean">false</ShowMenuItem>
</Registration>

Public Documentation License

1.0 DEFINITIONS.

1.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the Documentation available to a third party.

1.2. "Contributor" means a person or entity who creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3. "Documentation" means the Original Documentation or Modifications or the combination of the Original Documentation and Modifications, in each case including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally accepted for the electronic transfer of data.

1.5. "Initial Writer" means the individual or entity identified as the Initial Writer in the notice required by the Appendix.

1.6. "Larger Work" means a work which combines Documentation or portions thereof with documentation or other writings not governed by the terms of this License.

1.7. "License" means this document.

1.8. "Modifications" means any addition to or deletion from the substance or structure of either the Original Documentation or any previous Modifications, such as a translation, abridgment, condensation, or any other form in which the Original Documentation or previous Modifications may be recast, transformed or adapted. A work consisting of editorial revisions, annotations, elaborations, and other modifications which, as a whole represent an original work of authorship, is a Modification. For example, when Documentation is released as a series of documents, a Modification is:

A. Any addition to or deletion from the contents of the Original Documentation or previous Modifications.

B. Any new documentation that contains any part of the Original Documentation or previous Modifications.

1.9. "Original Documentation" means documentation described as Original Documentation in the notice required by the Appendix, and which, at the time of its release under this License is not already Documentation governed by this License.

1.10. "Editable Form" means the preferred form of the Documentation for making Modifications to it. The Documentation can be in an electronic, compressed or archival form, provided the appropriate decompression or de-archiving software is widely available for no charge.

1.11. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of this License or a future version of this License issued under Section 5.0 ("Versions of the License"). For legal entities, "You" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with You. For purposes of this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.


2.0 LICENSE GRANTS.

2.1 Initial Writer Grant. The Initial Writer hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license to use, reproduce, prepare Modifications of, compile, publicly perform, publicly display, demonstrate, market, disclose and distribute the Documentation in any form, on any media or via any Electronic Distribution Mechanism or other method now known or later discovered, and to sublicense the foregoing rights to third parties through multiple tiers of sublicensees in accordance with the terms of this License. The license rights granted in this Section 2.1 ("Initial Writer Grant") are effective on the date Initial Writer first distributes Original Documentation under the terms of this License.

2.2. Contributor Grant. Each Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license to use, reproduce, prepare Modifications of, compile, publicly perform, publicly display, demonstrate, market, disclose and distribute the Documentation in any form, on any media or via any Electronic Distribution Mechanism or other method now known or later discovered, and to sublicense the foregoing rights to third parties through multiple tiers of sublicensees in accordance with the terms of this License. The license rights granted in this Section 2.2 ("Contributor Grant") are effective on the date Contributor first makes Commercial Use of the Documentation.


3.0 DISTRIBUTION OBLIGATIONS.

3.1. Application of License. The Modifications which You create or to which You contribute are governed by the terms of this License, including without limitation Section 2.2 ("Contributor Grant"). The Documentation may be distributed only under the terms of this License or a future version of this License released in accordance with Section 5.0 ("Versions of the License"), and You must include a copy of this License with every copy of the Documentation You distribute. You may not offer or impose any terms that alter or restrict the applicable version of this License or the recipients' rights hereunder. However, You may include an additional document offering the additional rights described in Section 3.5 ("Required Notices").

3.2. Availability of Documentation. Any Modification which You create or to which You contribute must be made available publicly in Editable Form under the terms of this License via a fixed medium or an accepted Electronic Distribution Mechanism.

3.3. Description of Modifications. All Documentation to which You contribute must identify the changes You made to create that Documentation and the date of any change. You must include a prominent statement that the Modification is derived, directly or indirectly, from Original Documentation provided by the Initial Writer and include the name of the Initial Writer in the Documentation or via an electronic link that describes the origin or ownership of the Documentation. The foregoing change documentation may be created by using an electronic program that automatically tracks changes to the Documentation, and such changes must be available publicly for at least five years following release of the changed Documentation.

3.4. Intellectual Property Matters. Contributor represents that Contributor believes that Contributor's Modifications are Contributor's original creation(s) and/or Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.

3.5. Required Notices. You must duplicate the notice in the Appendix in each file of the Documentation. If it is not possible to put such notice in a particular Documentation file due to its structure, then You must include such notice in a location (such as a relevant directory) where a reader would be likely to look for such a notice, for example, via a hyperlink in each file of the Documentation that takes the reader to a page that describes the origin and ownership of the Documentation. If You created one or more Modification(s) You may add your name as a Contributor to the notice described in the Appendix. You must also duplicate this License in any Documentation file (or with a hyperlink in each file of the Documentation) where You describe recipients' rights or ownership rights. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations to one or more recipients of Documentation. However, You may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial Writer or any Contributor. You must make it absolutely clear than any such warranty, support, indemnity or liability obligation is offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial Writer and every Contributor for any liability incurred by the Initial Writer or such Contributor as a result of warranty, support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Documentation with other documents not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In such a case, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Documentation.


4.0 APPLICATION OF THIS LICENSE. This License applies to Documentation to which the Initial Writer has attached this License and the notice in the Appendix.


5.0 VERSIONS OF THE LICENSE.

5.1. New Versions. Initial Writer may publish revised and/or new versions of the License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number.

5.2. Effect of New Versions. Once Documentation has been published under a particular version of the License, You may always continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Documentation under the terms of any subsequent version of the License published by OpenOffice.org. No one other than OpenOffice.org has the right to modify the terms of this License. Filling in the name of the Initial Writer, Original Documentation or Contributor in the notice described in the Appendix shall not be deemed to be Modifications of this License.


6.0 DISCLAIMER OF WARRANTY. DOCUMENTATION IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENTATION IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENTATION IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENTATION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENTATION IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.


7.0 TERMINATION. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses to the Documentation which are properly granted shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, must remain in effect beyond the termination of this License shall survive.


8.0 LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE INITIAL WRITER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF DOCUMENTATION, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO THE USE OF THE DOCUMENTATION, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


9.0 U.S. GOVERNMENT END USERS. If Documentation is being acquired by or on behalf of the U.S. Government or by a U.S. Government prime contractor or subcontractor (at any tier), then the Government's rights in Documentation will be only as set forth in this Agreement; this is in accordance with 48 CFR 227.7201 through 227.7202-4 (for Department of Defense (DOD) acquisitions) and with 48 CFR 2.101 and 12.212 (for non-DOD acquisitions).


10.0 MISCELLANEOUS. This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. This License shall be governed by California law, excluding its conflict-of-law provisions. With respect to disputes or any litigation relating to this License, the losing party is responsible for costs, including without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not apply to this License.


Appendix

Public Documentation License Notice

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of this License. A copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.rtf.

The Original Documentation is Setup Guide version 2.0. The Initial Writer of the Original Documentation is G. Roderick Singleton (C) 2005. All Rights Reserved. (Initial Writer contact(s): grsingelton@openoffice.org.)

Contributor(s): Per Eriksson (per@erinet.se).

Note: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.

Personal tools