Mnemonics SV

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Mnemonics - Swedish language

This page contains tables with mnemonic settings for the Swedish language. The content of the tables is based on the results of TestTool script f_lvl1_menuentries.bas. This script creates 9 text files with mnemonic settings for various parts of the office suite. Each table corresponds to one text file.

Basic

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
239679 Save ~As... Spara so~m... m    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
365076 Digital Signatu~res... Digitala signatu~rer... r    
           
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo Det ~går inte att ångra g    
239856 Can't Re~store Det går inte att återstä~lla l    
239858 ~Repeat Senaste komman~do d    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
           
239814 F~ull Screen ~Hela bildskärmen H    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
           
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer ~namnlös1 - StarOffice Writer n    
337765 ~My Macros & Dialogs.Standard - StarOffice Basic ~Mina makron & dialogrutor.Standard - StarOffice Basic M    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Calc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spara s~om... o    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239687 Re~load ~Ladda på nytt L    
239931 V~ersions... ~Versioner... V    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
239977 Export as P~DF... Exportera som PD~F... F    
239190 Sen~d Ski~cka c    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
365076 Digital Signatu~res... Digitala signatu~rer... r    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
240045 Pa~ge Preview För~handsgranskning h    
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo D~et går inte att ångra e    
239856 ~Can't Restore ~Det går inte att återställa D    
239858 ~Repeat Senaste komman~do d    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
239303 Paste ~Special... Klistra in inneh~åll... å    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
239600 Chan~ges Ändrin~gar g    
239933 Co~mpare Document... ~Jämför dokument... J    
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239883 ~Navigator ~Navigator N    
239251 ~Headers & Footers... Sidh~uvud och sidfot... u    
           
239184 F~ill ~Fyll F    
239863 Delete C~ontents... ~Radera innehåll... R    
239305 Delete C~ells... Radera ~celler... c    
239188 ~Sheet ~Tabell T    
239183 ~Delete Manual Break Radera manuell ~brytning b    
           
239178 Lin~ks... ~Länkar... L    
239741 P~lug-in ~Plug-in P    
239886 ~ImageMap I~mage map m    
239784 ~Object ~Objekt O    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
369796 ~Normal ~Normalt N    
239266 ~Page Break Preview Förhandsvisning av s~idbrytning i    
           
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239262 ~Formula Bar ~Formelrad F    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
           
239263 C~olumn & Row Headers ~Kolumn-/radhuvuden K    
239265 ~Value Highlighting ~Framhäv värden F    
           
239972 ~Data Sources ~Datakällor D    
           
239814 F~ull Screen ~Hela bildskärmen H    
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
239181 ~Manual Break Man~uell brytning u    
239103 ~Cells... ~Celler... C    
371954 ~Rows ~Rader R    
371955 Co~lumns Ko~lumner l    
239106 ~Sheet... ~Tabell... T    
369797 Shee~t From File... ~Tabell från fil... T    
239283 Link to E~xternal Data... Länka till e~xterna data... x    
239971 S~pecial Character... ~Specialtecken... S    
376271 Formattin~g Mark Format~eringsmarkör e    
239845 ~Hyperlink H~yperlänk y    
           
239211 ~Function... ~Funktion... F    
239267 F~unction List Funktions~lista l    
           
239186 ~Names ~Namn N    
239692 Not~e ~Anteckning A    
           
240101 Pict~ure ~Bild B    
365094 Mo~vie and Sound ~Film och ljud F    
240096 ~Object ~Objekt O    
239217 Ch~art... ~Diagram... D    
239765 Float~ing Frame Ra~m m    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
239228 ~Default Formatting ~Standardformatering S    
           
239113 ~Cells... ~Celler... C    
369801 ~Row ~Rad R    
369802 Colu~mn Kolu~mn m    
369803 ~Sheet ~Tabell T    
369798 M~erge Cells Sammanfoga c~eller e    
           
239126 ~Page... ~Sida… S    
369805 Pri~nt Ranges Utskriftsområde~n n    
           
239851 C~haracter... Te~cken.. c    
239853 P~aragraph... Styck~e... e    
365088 ~Change Case ~Ändra skiftläge Ä    
239731 St~yles and Formatting ~Formatmallar och formatering F    
239816 Auto~Format... Auto~Format... F    
239236 C~onditional Formatting... Villk~orlig formatering... o    
           
365092 A~nchor Föra~nkra n    
240092 Alignmen~t Jus~tering t    
365090 A~rrange Place~ra r    
365091 ~Flip ~Spegelvänd S    
365089 ~Group ~Gruppera G    
369806 Graph~ic Graf~ik i    
240012 Con~trol... ~Kontrollfält... K    
240013 For~m... Form~ulär... u    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
365055 ~Spellcheck... Rätt~stavning... s    
365087 ~Language Språ~k k    
239180 ~Detective Detekti~v v    
           
239926 ~AutoCorrect... ~AutoKorrigering... A    
           
239213 ~Goal Seek... Mål~värdessökning... v    
239135 Sc~enarios... Scenar~ion... i    
           
239191 ~Protect Document Skydda d~okument o    
           
239185 Cell Co~ntents ~Cellinnehåll C    
           
240000 ~Gallery ~Gallery G    
365093 Media Pla~yer Media Pla~yer y    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239182 ********** ~Data ********** Da~ta t    
239140 ~Define Range... Definiera ~område... o    
239141 Select ~Range... Väl~j område... j    
           
239142 ~Sort... ~Sortera... S    
239189 ~Filter ~Filter F    
239147 Sub~totals... Delres~ultat... u    
239252 ~Validity... ~Validitet... V    
           
239215 ~Multiple Operations... ~Multipla operationer... M    
239207 ~Consolidate... ~Konsolidera... K    
239192 ~Outline Dis~position p    
239187 Data~Pilot ~Datapilot D    
           
239268 R~efresh Range Uppda~tera område t    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
239231 ~Split ~Dela D    
239272 ~Freeze ~Fixera F    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled~2 - StarOffice Calc namnlös2 - StarOffice ~Calc C    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Draw

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spara s~om... o    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239687 Re~load ~Ladda på nytt L    
239931 V~ersions... ~Versioner... V    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
239977 Export as P~DF... Exportera som PD~F... F    
239594 Sen~d Ski~cka c    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
365076 Digital Signatu~res... Digitala signatu~rer... r    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo ~Det går inte att ångra D    
239856 Can't ~Restore Det ~går inte att återställa g    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
239320 Paste ~Special... Klistra in inne~håll... h    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239883 ~Navigator ~Navigator N    
           
239472 Duplicat~e... Dupli~cera... c    
           
239691 Poi~nts ~Punkter P    
239412 ~Glue Points Fästp~unkter u    
           
239428 Cross-fa~ding... ~Tona över.. T    
239455 F~ields... ~Fältkommando... F    
239513 D~elete Slide Rad~era bild e    
           
239473 Lin~ks... ~Länkar... L    
239741 P~lug-in ~Plug-in P    
239886 I~mageMap I~mage map m    
239784 ~Object ~Objekt O    
239470 H~yperlink... H~yperlänk... y    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
239498 ~Normal ~Normalt N    
239501 ~Master ~Bakgrund B    
           
239591 ~Color/Grayscale ~Färg/Gråskala F    
           
369823 ~Page Pane ~Sidpanel S    
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
239322 ~Ruler ~Linjal L    
239588 Gr~id ~Raster R    
239596 ~Guides ~Stödlinjer S    
           
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
239480 Slid~e Bil~d d    
239440 D~uplicate Slide D~uplicera sida u    
239495 ~Layer... ~Nivå… N    
239494 ~Insert Snap Point/Line... Infog~a stödpunkt/-linje... a    
239606 Fiel~ds Fä~lt l    
239321 S~pecial Character... ~Specialtecken... S    
376271 Formatting ~Mark Forma~teringsmarkör t    
239845 ~Hyperlink H~yperlänk y    
           
240101 Pict~ure ~Bild B    
365094 Mo~vie and Sound ~Film och ljud F    
240096 ~Object ~Objekt O    
241165 Sp~readsheet ~Kalkylblad K    
239707 ~Chart... ~Diagram... D    
239765 Float~ing Frame Ra~m m    
           
239481 ~File... F~il... i    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
239949 ~Default Formatting ~Standardformatering S    
           
239851 C~haracter... Te~cken.. c    
239853 P~aragraph... Styck~e... e    
239736 ~Bullets and Numbering... ~Punktuppställningstecken... P    
239471 ~Page... ~Sida... S    
           
365088 ~Change Case ~Ändra skiftläge Ä    
           
239650 Position and Si~ze... P~osition och storlek... o    
239710 L~ine... ~Linje... L    
239709 A~rea... ~Yta... Y    
239314 Te~xt... ~Text... T    
           
239497 ~Layer... ~Nivå… N    
239731 St~yles and Formatting ~Formatmallar och formatering F    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
365055 ~Spellcheck... Rätt~stavning... s    
365087 ~Language Sp~råk r    
           
239926 ~AutoCorrect... ~AutoKorrigering... A    
           
240000 ~Gallery ~Gallery G    
239875 ~Eyedropper ~Pipett P    
365093 Media Pla~yer Media Pla~yer y    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239583 ********** ~Modify ********** Ä~ndra n    
239695 ~Rotate ~Rotera R    
239585 ~Flip ~Spegelvänd S    
239589 ~Convert ~Omvandla O    
           
239590 ~Arrange ~Placering P    
240092 Alignmen~t Jus~tering t    
239852 ~Distribution... ~Fördelning... F    
           
239486 ~Name Object... ~Namnge objekt... N    
           
239947 ~Group ~Gruppera G    
239948 ~Ungroup ~Upphäv U    
239766 ~Enter Group Gå in i ~gruppering g    
239767 E~xit group ~Lämna L    
           
239485 Comb~ine ~Kombinera K    
239515 ~Split Upp~häv kombination h    
240093 ~Shapes ~Former F    
           
239520 C~onnect Förbin~d d    
239521 ~Break ~Bryt ner B    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Draw namnlös2 - StarOffice ~Draw D    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

HTML Document

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spa~ra som... r    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
239687 R~eload ~Ladda på nytt L    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
240099 Sen~d S~kicka k    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
240045 Pa~ge Preview För~handsgranskning h    
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo Det ~går inte att ångra g    
239856 Can't R~estore Det gå~r inte att återställa r    
239858 ~Repeat Senaste komman~do d    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
240290 Paste ~Special... Klistra in inne~håll... h    
240447 ~Select Text Markera te~xt x    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239883 ~Navigator ~Navigator N    
240140 AutoTe~xt... Auto~Text... T    
           
240285 F~ields... ~Fältkommando... F    
240366 Footnote~... Fotnot~... .    
240175 H~yperlink H~yperlänk y    
           
240286 Lin~ks... ~Länkar... L    
239741 P~lug-in ~Plug-in P    
239886 Ima~geMap I~mage map m    
239784 ~Object ~Objekt O    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
240142 ~Print Layout ~Utskriftslayout U    
239739 ~Web Layout ~Webblayout W    
239842 HT~ML Source HT~ML-källa M    
           
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
240448 ~Ruler ~Linjal L    
           
240452 Te~xt Boundaries Te~xtbegränsningar x    
240465 Fie~ld Shadings Ma~rkeringar r    
240467 ~Field Names ~Fältnamn F    
240463 ~Nonprinting Characters Ko~ntrolltecken n    
240146 ~Hidden Paragraphs Dold~a stycken a    
           
239972 ~Data Sources ~Datakällor D    
           
239814 F~ull Screen ~Hela bildskärmen H    
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
239606 Fiel~ds Fä~lt l    
240188 S~pecial Character... ~Specialtecken... S    
376271 Formatti~ng Mark Formateri~ngsmarkör n    
           
240156 ~Section... Områ~de... d    
239845 ~Hyperlink H~yperlänk y    
           
240183 Footnote~... Fotnot~... .    
240176 Bookmar~k... ~Bokmärke... B    
240189 Not~e... ~Anteckning... A    
240147 S~cript... Skri~pt... p    
           
240192 Fra~me... ~Ram... R    
240190 ~Table... ~Tabell... T    
240148 Hori~zontal Ruler... Horisontell ~linje... l    
239815 ~From File... ~Från fil… F    
365094 Mo~vie and Sound ~Film och ljud F    
240096 ~Object ~Objekt O    
239765 Float~ing Frame Ra~m m    
           
239715 ~File... ~Fil... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
240270 ~Default Formatting Standar~dformatering d    
           
239851 C~haracter... Te~cken.. c    
239853 P~aragraph... Styck~e... e    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Punktuppställningstecken… P    
367988 ~Page... ~Sida… S    
           
365088 ~Change Case ~Ändra skiftläge Ä    
240264 Co~lumns... Ko~lumner... l    
240371 ~Sections... ~Avsnitt... A    
           
239731 St~yles and Formatting ~Formatmallar och formatering F    
368006 Auto~Format Auto~format f    
           
365092 A~nchor Föra~nkra n    
368005 ~Wrap ~Textanpassning T    
240092 Alignmen~t Jus~tering t    
365090 A~rrange Place~ra r    
365091 ~Flip ~Spegelvänd S    
365089 ~Group ~Gruppera G    
240096 ~Object ~Objekt O    
371690 Fram~e... ~Ram... R    
367989 Pict~ure... ~Bild… B    
370560 ********** T~able ********** ~Tabell T    
370561 ~Insert ~Infoga I    
370562 ~Delete Ra~dera d    
370563 ~Select ~Urval U    
240294 ~Merge Cells ~Sammanfoga celler S    
240293 S~plit Cells Dela ~cell c    
240309 Pr~otect Cells Sk~ydda cell y    
240423 Merge ~Table Sammanfoga ~tabell t    
240416 Split T~able D~ela tabell e    
           
239816 Auto~Format... Auto~Format... F    
370564 A~utofit A~npassa n    
370557 ~Heading rows repeat Upprepa ö~verskriftsrader v    
370565 ~Convert ~Konvertera K    
370558 So~rt... So~rtera... r    
240311 Fo~rmula Fo~rmel r    
240255 ~Number Format... Talf~ormat… o    
240468 Tab~le Boundaries Tabellinramnin~gar g    
           
240268 Ta~ble Properties... Ta~bellegenskaper... b    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
365055 ~Spellcheck... Rätt~stavning... s    
365087 ~Language Språ~k k    
325790 ~Word Count Antal ~ord o    
           
239926 ~AutoCorrect... ~AutoKorrigering... A    
240269 ~Footnotes... ~Fotnoter... F    
           
240000 ~Gallery ~Gallery G    
365093 Media Pla~yer Media Pla~yer y    
           
239671 ~Bibliography Database ~Litteraturdatabas L    
           
240464 So~rt... Sor~tera... t    
240466 Calculat~e ~Beräkna B    
240364 Page Formatt~ing Si~dformatering d    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer/Web namnlös~2 - StarOffice Writer/Web 2    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Impress

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spara s~om... o    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239687 Re~load ~Ladda på nytt L    
239931 V~ersions... ~Versioner... V    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
239977 Export as P~DF... Exportera som PD~F... F    
239594 Sen~d Ski~cka c    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
365076 Digital Signatu~res... Digitala signatu~rer... r    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo ~Det går inte att ångra D    
239856 Can't ~Restore Det ~går inte att återställa g    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
239320 Paste ~Special... Klistra in inne~håll... h    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239883 ~Navigator ~Navigator N    
           
239472 Duplicat~e... Dupli~cera... c    
           
239691 Poi~nts ~Punkter P    
239412 ~Glue Points Fästp~unkter u    
           
239455 F~ields... ~Fältkommando... F    
239513 D~elete Slide Rad~era bild e    
           
239473 Lin~ks... ~Länkar... L    
239741 P~lug-in ~Plug-in P    
239886 I~mageMap I~mage map m    
239784 ~Object ~Objekt O    
239470 H~yperlink... H~yperlänk... y    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
369820 ~Normal ~Normalt N    
239476 ~Outline ~Disposition D    
239478 Sli~de Sorter Bil~dsortering d    
239399 ~Slide Show ~Bildskärmspresentation B    
239511 Notes ~Page ~Anteckningssidor A    
239512 H~andout Page Flygbl~adssidor a    
           
239597 ~Master Bak~grund g    
239591 ~Color/Grayscale ~Färg/Gråskala F    
           
369824 Tas~k Pane A~ktivitetspanel k    
369822 S~lide Pane Bi~ldpanel l    
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
239322 ~Ruler ~Linjal L    
239588 Gr~id ~Raster R    
239596 ~Guides ~Stödlinjer S    
           
281858 ~Header and Footer... Sidh~uvud and sidfot... u    
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
239480 Slid~e Bil~d d    
239440 D~uplicate Slide D~uplicera sida u    
239441 E~xpand Slide Sidor från dis~position p    
239442 Su~mmary Slide Ö~versiktssida v    
281859 P~age Number... S~idnummer... i    
281860 Date and ~Time... Datum och ~tid... t    
239606 Fiel~ds Fä~lt l    
239321 S~pecial Character... ~Specialtecken... S    
376271 Formatting Mar~k Formaterin~gsmarkör g    
239845 ~Hyperlink H~yperlänk y    
239508 A~nimated Image... ~Animerad bild... A    
           
240101 Pict~ure ~Bild B    
365094 Mo~vie and Sound ~Film och ljud F    
240096 ~Object ~Objekt O    
241165 Sp~readsheet ~Kalkylblad K    
239707 ~Chart... ~Diagram... D    
239765 Float~ing Frame Ra~m m    
           
239481 ~File... F~il... i    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
239949 ~Default Formatting ~Standardformatering S    
           
239851 C~haracter... Te~cken.. c    
239853 P~aragraph... Styck~e... e    
239736 ~Bullets and Numbering... ~Punktuppställningstecken... P    
239471 ~Page... ~Sida... S    
           
365088 ~Change Case ~Ändra skiftläge Ä    
           
239650 Position and Si~ze... P~osition och storlek... o    
239710 L~ine... ~Linje... L    
239709 A~rea... ~Yta... Y    
239314 Te~xt... ~Text... T    
           
239510 Slide D~esign... ~Bilddesign... B    
239496 Slide ~Layout... Ändra ~layout... l    
239731 St~yles and Formatting ~Formatmallar och formatering F    
           
239593 ~Group ~Grupp G    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
365055 ~Spellcheck... Rätt~stavning... s    
365087 ~Language Sp~råk r    
           
239926 ~AutoCorrect... ~AutoKorrigering... A    
           
240000 ~Gallery ~Gallery G    
239875 ~Eyedropper ~Pipett P    
365093 Media Pla~yer Media Pla~yer y    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239592 ********** ~Slide Show ********** Bildskärms~presentation p    
239399 ~Slide Show ~Bildskärmspresentation B    
239317 ~Slide Show Settings... ~Presentationsinställningar... P    
239400 ~Rehearse Timings Bildskärmsp~resentation med tidtagning r    
           
239509 ~Interaction... ~Interaktion... I    
370546 Custom ~Animation... ~Anpassad animation… A    
239436 Slide ~Transition... Bildvä~xling… x    
           
239402 ~Show/Hide Slide Visa ~diabild d    
239458 ~Custom Slide Show... Individ~uell bildskärmspresentation... u    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Impress namnlös2 - StarOffice ~Impress I    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Insight

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
239679 Save ~As... Spara so~m... m    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
240099 Sen~d S~kicka k    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo ~Det går inte att ångra D    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
368533 Paste ~Special... Klistra in ~special… s    
           
372971 ~Delete ~Radera R    
372972 ~Rename... ~Byt namn… B    
372973 ~Edit... Redi~gera… g    
372974 ~Open Database Object... Öppna databasob~jekt... j    
368550 Create as ~View Skapa som ~vy v    
368554 ~Form Wizard... ~Formulärguiden… F    
368556 Report ~Wizard... Rapportg~uiden… u    
           
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
368590 Data~base Da~tabas t    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
368591 ~Database Objects ~Databasobjekt D    
           
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
368593 ~Preview ~Förhandsgranskning F    
           
368592 ~Sort ~Sortera S    
368580 ~Refresh Tables ~Uppdatera tabeller U    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
368570 ~Form... ~Formulär... F    
368555 ~Report Wizard... ~Rapportguiden… R    
368571 ~Query (Design View)... ~Sökning (designvy)... S    
368572 Query (SQL ~View)... Sökning (S~QL-vy)... Q    
           
368573 ~Table Design... ~Tabellutkast… T    
368574 View ~Design... ~Vyutkast... V    
368575 View (Si~mple)... V~y (enkel)... y    
           
368576 F~older... ~Mapp... M    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
368577 ~Relationships... ~Relationer... R    
368578 ~User Administration... An~vändaradministration... v    
368579 ~Table Filter... ~Tabellfilter... T    
368581 ~SQL... ~SQL... S    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
365320 New ~Database - StarOffice Base Ny ~databas - StarOffice Base d    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Master Doc

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spa~ra som... r    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239687 Re~load ~Ladda på nytt L    
239931 V~ersions... ~Versioner... V    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
239977 Export as P~DF... Exportera som PD~F... F    
240099 Sen~d S~kicka k    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
240045 Pa~ge Preview För~handsgranskning h    
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo D~et går inte att ångra e    
239856 Can't R~estore Det gå~r inte att återställa r    
239858 ~Repeat Senaste komman~do d    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
240290 Paste ~Special... Klistra in inne~håll... h    
240447 ~Select Text Markera te~xt x    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
239600 Chan~ges Ändrin~gar g    
239933 Co~mpare Document... ~Jämför dokument... J    
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239883 ~Navigator ~Navigator N    
240140 AutoTe~xt... Auto~Text... T    
           
240181 Exc~hange Database... ~Byt databas... B    
240285 F~ields... ~Fältkommando... F    
240366 Footnote~... Fotnot~... .    
240299 Index Entr~y... Förte~ckningspost... c    
240174 ~Bibliography Entry... Litterat~urförteckningspost... u    
240175 H~yperlink H~yperlänk y    
           
240286 Lin~ks... ~Länkar... L    
239741 P~lug-in ~Plug-in P    
239886 ~ImageMap I~mage map m    
239784 ~Object ~Objekt O    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
240142 ~Print Layout ~Utskriftslayout U    
239739 ~Web Layout ~Webblayout W    
           
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
240448 ~Ruler ~Linjal L    
           
240452 Te~xt Boundaries Te~xtbegränsningar x    
240465 Fie~ld Shadings Ma~rkeringar r    
240467 ~Field Names ~Fältnamn F    
240463 ~Nonprinting Characters Ko~ntrolltecken n    
240146 ~Hidden Paragraphs Dold~a stycken a    
           
239972 ~Data Sources ~Datakällor D    
           
239814 F~ull Screen ~Hela bildskärmen H    
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
240178 Manual ~Break... Man~uell brytning... u    
239606 Fiel~ds Fä~lt l    
240188 S~pecial Character... ~Specialtecken... S    
376271 Formattin~g Mark Formaterin~gsmarkör g    
           
240156 ~Section... Områd~e... e    
239845 ~Hyperlink H~yperlänk y    
           
240105 He~ader Sid~huvud h    
240151 Foote~r Si~dfot d    
240183 Footnote~... Fotnot~... .    
240182 Captio~n... Bildte~xt... x    
240176 Bookmar~k... ~Bokmärke... B    
240184 ~Cross-reference... ~Korshänvisning... K    
240189 Not~e... ~Anteckning... A    
240147 S~cript... Skri~pt... p    
240470 Inde~xes and Tables Förte~ckningar c    
           
240171 En~velope... Ku~vert... v    
           
240192 Fra~me... ~Ram... R    
240190 ~Table... ~Tabell... T    
240148 Hori~zontal Ruler... Horisontell ~linje... l    
240101 Pict~ure ~Bild B    
365094 Mo~vie and Sound ~Film och ljud F    
240096 ~Object ~Objekt O    
239765 Float~ing Frame Ra~m m    
           
239715 ~File... ~Fil... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
240270 ~Default Formatting Standar~dformatering d    
           
239851 C~haracter... Te~cken.. c    
239853 P~aragraph... Styck~e... e    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Punktuppställningstecken… P    
367988 ~Page... ~Sida… S    
           
365088 ~Change Case ~Ändra skiftläge Ä    
239970 As~ian phonetic guide... As~iatisk fonetikguide i    
240264 Co~lumns... Ko~lumner... l    
240371 ~Sections... ~Avsnitt... A    
           
239731 St~yles and Formatting ~Formatmallar och formatering F    
368006 Auto~Format Auto~format f    
           
365092 A~nchor Föra~nkra n    
368005 ~Wrap ~Textanpassning T    
240092 Alignmen~t Jus~tering t    
365090 A~rrange Place~ra r    
365091 ~Flip ~Spegelvänd S    
365089 ~Group ~Gruppera G    
           
240096 ~Object ~Objekt O    
371690 Fram~e... ~Ram... R    
367989 Pict~ure... ~Bild… B    
370560 ********** T~able ********** ~Tabell T    
370561 ~Insert ~Infoga I    
370562 ~Delete Ra~dera d    
370563 ~Select ~Urval U    
240294 ~Merge Cells ~Sammanfoga celler S    
240293 S~plit Cells Dela ~cell c    
240309 Pr~otect Cells Sk~ydda cell y    
240423 Merge ~Table Sammanfoga ~tabell t    
240416 Split T~able D~ela tabell e    
           
239816 Auto~Format... Auto~Format... F    
370564 A~utofit A~npassa n    
370557 ~Heading rows repeat Upprepa ö~verskriftsrader v    
370565 ~Convert ~Konvertera K    
370558 So~rt... So~rtera... r    
240311 Fo~rmula Fo~rmel r    
240255 ~Number Format... Talf~ormat… o    
240468 Tab~le Boundaries Tabellinramnin~gar g    
           
240268 Ta~ble Properties... Ta~bellegenskaper... b    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
365055 ~Spellcheck... Rätt~stavning... s    
365087 ~Language Sp~råk r    
325790 ~Word Count Antal ~ord o    
           
239926 ~AutoCorrect... ~AutoKorrigering... A    
           
240462 Outline ~Numbering... ~Kapitelnumrering... K    
240449 ~Line Numbering... Ra~dnumrering... d    
240269 ~Footnotes... ~Fotnoter... F    
           
240000 ~Gallery ~Gallery G    
365093 Media Pla~yer Media Pla~yer y    
           
239671 ~Bibliography Database ~Litteraturdatabas L    
           
239934 ~Merge Document... Sammanfoga ~dokument... d    
           
240464 So~rt... Sor~tera... t    
240466 Calculat~e ~Beräkna B    
240469 ~Update ~Uppdatera U    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer namnlös~2 - StarOffice Writer 2    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Math

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spara s~om... o    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239687 Re~load ~Ladda på nytt L    
239931 V~ersions... ~Versioner... V    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
240099 Sen~d S~kicka k    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
365076 Digital Signatu~res... Digitala signatu~rer... r    
           
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo ~Det går inte att ångra D    
239856 Can't ~Restore Det ~går inte att återställa g    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
239866 Select ~All ~Markera allt M    
           
240127 ~Next Marker ~Nästa platshållare N    
240128 Previous ~Marker Föregående ~platshållare p    
           
240103 Ne~xt Error Nästa ~fel f    
240126 Pr~evious Error Föregående f~el e    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
240136 U~pdate Uppd~atera a    
240117 ~AutoUpdate Display Uppdatera vis~ning automatiskt n    
           
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
240138 ~Selection ~Urval U    
           
239814 F~ull Screen ~Hela bildskärmen H    
240134 Z~oom In Först~ora o    
240135 Zoo~m Out För~minska m    
240137 Sho~w All Visa a~llt l    
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
240102 ~Fonts... ~Teckensnitt... T    
240114 F~ont Size... Tecken~storlekar... s    
           
240115 ~Spacing... ~Avstånd... A    
240116 A~lignment... ~Justering... J    
           
240119 ~Text Mode Text~läge l    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
240129 ~Catalog... ~Katalog... K    
240120 ~Import Formula... Importera ~formel... f    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Math namnlös2 - StarOffice ~Math M    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Writer

KeyID English
Menu Entry
Current
Menu Entry
Current
Mnemonic Letter
New Menu Entry
(leave empty in case
no change is needed)
New Mnemonic Letter
(leave empty in case
no change is needed)
240091 ********** ~File ********** ~Arkiv A    
239727 ~New ~Nytt N    
239677 ~Open... ~Öppna... Ö    
365086 Recent Doc~uments Senaste dok~ument u    
           
239804 ~Wizards ~Guider G    
           
239680 ~Close S~täng t    
239683 ~Save ~Spara S    
226398 Save ~As... Spara s~om... o    
240035 Sa~ve All S~para allt p    
           
239687 Re~load ~Ladda på nytt L    
239931 V~ersions... ~Versioner... V    
           
239944 Expor~t... E~xportera... x    
239977 Export as P~DF... Exportera som PD~F... F    
240099 Sen~d S~kicka k    
           
239724 Propert~ies... ~Egenskaper... E    
365076 Digital Signatu~res... Digitala signatu~rer... r    
239602 ~Templates ~Mallar M    
           
240045 Pa~ge Preview För~handsgranskning h    
239681 ~Print... S~kriv ut... k    
240034 P~rinter Settings... Skrivarinställnin~g... g    
           
226157 E~xit A~vsluta v    
240097 ********** ~Edit ********** R~edigera e    
239857 Can't ~Undo D~et går inte att ångra e    
239856 Can't R~estore Det gå~r inte att återställa r    
239858 ~Repeat Senaste komman~do d    
           
239860 Cu~t ~Klipp ut K    
239861 ~Copy K~opiera o    
239862 ~Paste Klistra ~in i    
240290 Paste ~Special... Klistra in inne~håll... h    
240447 ~Select Text Markera te~xt x    
239868 Select ~All Markera ~allt a    
           
239600 Chan~ges Ändrin~gar g    
239933 Co~mpare Document... ~Jämför dokument... J    
240001 ~Find & Replace... ~Sök och ersätt... S    
239883 ~Navigator ~Navigator N    
240140 AutoTe~xt... Auto~Text... T    
           
240181 Exc~hange Database... ~Byt databas... B    
240285 F~ields... ~Fältkommando... F    
240366 Footnote~... Fotnot~... .    
240299 Index Entr~y... Förte~ckningspost... c    
240174 ~Bibliography Entry... Litterat~urförteckningspost... u    
240175 H~yperlink H~yperlänk y    
           
240286 Lin~ks... ~Länkar... L    
239741 P~lug-in ~Plug-in P    
239886 ~ImageMap I~mage map m    
239784 ~Object ~Objekt O    
239604 ********** ~View ********** ~Visa V    
240142 ~Print Layout ~Utskriftslayout U    
239739 ~Web Layout ~Webblayout W    
           
365072 ~Toolbars Verk~tygsrader t    
239987 Status ~Bar Status~rad r    
239984 Input M~ethod Status Status för indatam~etod e    
240448 ~Ruler ~Linjal L    
           
240452 Te~xt Boundaries Te~xtbegränsningar x    
240465 Fie~ld Shadings Ma~rkeringar r    
240467 ~Field Names ~Fältnamn F    
240463 ~Nonprinting Characters Ko~ntrolltecken n    
240146 ~Hidden Paragraphs Dold~a stycken a    
           
239972 ~Data Sources ~Datakällor D    
           
239814 F~ull Screen ~Hela bildskärmen H    
239614 ~Zoom... S~kala... k    
240098 ********** ~Insert ********** ~Infoga I    
240178 Manual ~Break... Man~uell brytning... u    
239606 Fiel~ds Fä~lt l    
240188 S~pecial Character... ~Specialtecken... S    
376271 Formattin~g Mark Formaterin~gsmarkör g    
           
240156 ~Section... Områd~e... e    
239845 ~Hyperlink H~yperlänk y    
           
240105 He~ader Sid~huvud h    
240151 Foote~r Si~dfot d    
240183 Footnote~... Fotnot~... .    
240182 Captio~n... Bildte~xt... x    
240176 Bookmar~k... ~Bokmärke... B    
240184 ~Cross-reference... ~Korshänvisning... K    
240189 Not~e... ~Anteckning... A    
240147 S~cript... Skri~pt... p    
240470 Inde~xes and Tables Förte~ckningar c    
           
240171 En~velope... Ku~vert... v    
           
240192 Fra~me... ~Ram... R    
240190 ~Table... ~Tabell... T    
240148 Hori~zontal Ruler... Horisontell ~linje... l    
240101 Pict~ure ~Bild B    
365094 Mo~vie and Sound ~Film och ljud F    
240096 ~Object ~Objekt O    
239765 Float~ing Frame Ra~m m    
           
239715 ~File... ~Fil... F    
240095 ********** F~ormat ********** F~ormat o    
240270 ~Default Formatting Standar~dformatering d    
           
239851 C~haracter... Te~cken.. c    
239853 P~aragraph... Styck~e... e    
240297 ~Bullets and Numbering... ~Punktuppställningstecken… P    
367988 ~Page... ~Sida… S    
           
365088 ~Change Case ~Ändra skiftläge Ä    
239970 As~ian phonetic guide... As~iatisk fonetikguide i    
240264 Co~lumns... Ko~lumner... l    
240371 ~Sections... ~Avsnitt... A    
           
239731 St~yles and Formatting ~Formatmallar och formatering F    
368006 Auto~Format Auto~format f    
           
365092 A~nchor Föra~nkra n    
368005 ~Wrap ~Textanpassning T    
240092 Alignmen~t Jus~tering t    
365090 A~rrange Place~ra r    
365091 ~Flip ~Spegelvänd S    
365089 ~Group ~Gruppera G    
           
240096 ~Object ~Objekt O    
371690 Fram~e... ~Ram... R    
367989 Pict~ure... ~Bild… B    
370560 ********** T~able ********** ~Tabell T    
370561 ~Insert ~Infoga I    
370562 ~Delete Ra~dera d    
370563 ~Select ~Urval U    
240294 ~Merge Cells ~Sammanfoga celler S    
240293 S~plit Cells Dela ~cell c    
240309 Pr~otect Cells Sk~ydda cell y    
240423 Merge ~Table Sammanfoga ~tabell t    
240416 Split T~able D~ela tabell e    
           
239816 Auto~Format... Auto~Format... F    
370564 A~utofit A~npassa n    
370557 ~Heading rows repeat Upprepa ö~verskriftsrader v    
370565 ~Convert ~Konvertera K    
370558 So~rt... So~rtera... r    
240311 Fo~rmula Fo~rmel r    
240255 ~Number Format... Talf~ormat… o    
240468 Tab~le Boundaries Tabellinramnin~gar g    
           
240268 Ta~ble Properties... Ta~bellegenskaper... b    
239601 ********** ~Tools ********** Ve~rktyg r    
365055 ~Spellcheck... Rätt~stavning... s    
365087 ~Language Sp~råk r    
325790 ~Word Count Antal ~ord o    
           
239926 ~AutoCorrect... ~AutoKorrigering... A    
           
240462 Outline ~Numbering... ~Kapitelnumrering... K    
240449 ~Line Numbering... Ra~dnumrering... d    
240269 ~Footnotes... ~Fotnoter... F    
           
240000 ~Gallery ~Gallery G    
365093 Media Pla~yer Media Pla~yer y    
           
239671 ~Bibliography Database ~Litteraturdatabas L    
           
368010 ~Mail Merge Wizard... ~Guiden Kopplad utskrift… G    
           
240464 So~rt... Sor~tera... t    
240466 Calculat~e ~Beräkna B    
240469 ~Update ~Uppdatera U    
           
240100 ~Macros ~Makron M    
365075 ~Package Manager... ~Pakethanteraren... P    
239785 ~XML Filter Settings... ~XML-filterinställningar... X    
239978 ~Customize... ~Anpassa... A    
239659 ~Options... Alt~ernativ... e    
239599 ********** ~Window ********** ~Fönster F    
239808 ~New Window ~Nytt fönster N    
239811 ~Close Window ~Stäng fönster S    
           
226693 ~Untitled1 - StarOffice Writer namnlös1 - StarOffice ~Writer W    
226693 Untitled2 - ~StarOffice Writer namnlös~2 - StarOffice Writer 2    
240090 ********** ~Help ********** ~Hjälp H    
239631 StarOffice ~Help StarOffice ~Hjälp H    
239633 What's ~This? Vad är de~tta? t    
           
239986 ~Support S~upport u    
239898 ~Registration... ~Registrering... R    
377478 Check for ~Updates... Sök efter ~uppdateringar... u    
           
240033 A~bout StarOffice ~Om StarOffice O    

Personal tools