Tcm.vi

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


TCM là một cửa chính để quản lý các kịch bản thử OpenOffice.org. Ở đây thì bạn có thể xác định kịch bản mới, dịch kịch bản, gán kịch bản cụ thể cho người thử riêng, và thu thập kết quả.

Phần lớn người sẽ đơn giản sử dụng TCM để thử bản xây dựng OpenOffice.org. Đi thẳng tới phần Thử.


Thông tin chung về TCM

TCM được phát triển và hỗ trợ bởi nhóm thử địa phương hoá của công ty Sun. Do đó, mục đích của TCM là thử bản dịch của chương trình OpenOffice.org. Chúng tôi đang cố gắng mở rộng khả năng của TCM, để sử dụng trong các công việc thử chung bên trong dự án OpenOffice.org.

Hiện thời dự án OpenOffice.org sử dụng cùng một bản cài đặt TCM với dự án OpenSolaris. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cùng một phần mềm thử, nhưng hai phần dữ liệu riêng với nhau.

Để tìm một giới thiệu ngắn về TCM, xem about TCM.

Giới thiệu này được viết cho một phiên bản TCM sau, vậy các màn hình có thể khác với TCM hiện thời.

Vài trò trong TCM

Có ba hay bốn vai trò khác nhau trong TCM:

 • SQA (sự tin chắc chất lượng phần mềm)
có quyền xem các kịch bản, cập nhật kết quả (đỗ/trượt) cho mỗi kịch bản.
 • SQE (kỹ sư sự tin chắc chất lượng phần mềm)
có quyền sửa đổi (thêm, gỡ bỏ, dịch) các kịch bản.
 • MGR (quản trị)
có quyền truy cập SQE mà cũng có quyền cấp quyền truy cập cho người dùng, gán kịch bản cho người thử, nhập kịch bản mới và tạo báo cáo thử và mẫu kết quả mới.

Tất cả các vai trò này dựa vào tiến trình địa phương hoá. Có nghĩa là mỗi SQA/SQE/MGR thuộc về một hay nhiều nhóm dịch. SQA thấy các kịch bản được dịch sang ngôn ngữ của họ, SQA có thể dịch kịch bản sang một ngôn ngữ khác, và MGR có thể gán kịch bản cho một người thử của cùng một nhóm dịch.

Quản trị của bản địa phương hoá tiếng Anh có một số quyền bổ sung. Họ là một Siêu Quản Trị (vai trò thứ tư).

Lỗi trong TCM

Gặp lỗi trong phần mềm TCM thì bạn có thể sử dụng Bộ Theo Dõi Lỗi để thông báo lỗi. Hãy chọn phân loại (category) qa , phân loại phụ (subcategory) tcm.

Nếu bạn tìm lỗi trong khi chạy một kịch bản (một lỗi trong phần mềm OpenOffice.org), thì bạn cần phải thông báo nó đối với thành phần (component) Bộ Theo Dõi Lỗi thích hợp (không phải với qa/tcm). Xem Thông báo vấn đề về kịch bản bị trượt.

Gặp khó khăn hay khó hiểu trong việc sử dụng TCM, thì mời bạn hỏi câu trong hộp thư chung dev@qa.openoffice.org.


Làm việc hàng ngày

Công việc SQA

Thử

Để thử, trước tiên bạn cần có một số kịch bản được gán cho mình. Bạn nên xin trưởng nhóm dịch gán kịch bản cho bạn (v.d. kịch bản chung của Writer, hay kịch bản tạo một đồ thị riêng trong Calc). Chưa biết trưởng nhóm là ai, thì hỏi trong hộp thư chung l10n@vi.openoffice.org.

 • Đăng nhập vào TCM
Đăng nhập vào TCM dùng tên người dùng và mật khẩu riêng của bạn.
 • Nhấn vào liên kết « Test Result Update » (Cập nhật kết quả thử)
một khi đăng nhập, bạn sẽ thấy một số mục trình đơn, phụ thuộc vào vai trò. Liên kết này dẫn bạn đến kịch bản thử.
 • Chọn số thứ tự bản xây dựng
trên màn hình kế tiếp, bạn thấy một danh sách các số thứ tự bản xây dựng cho chúng bạn có kịch bản thử được gán. Trong phần lớn trường hợp, bạn chỉ thấy một hai bản xây dựng. Hãy nhấn vào liên kết trong cột "Build Number" (số thứ tự bản xây dựng) đại diện bản xây dựng cần thử.
 • Chọn kịch bản thử đã gán
một khi nhấn vào liên kết này, bạn thấy tất cả các kịch bản thử đã gán cho bạn cho bản xây dựng đó. Đừng nhấn và liên kết trong cột « Id » (dù có vẻ là nó thích hợp, nó không đúng). Nhấn vào liên kết trong cột « Assign by » (Gán theo).
nếu bạn đã làm một số phép thử, bạn cũng có thể nhấn vào số trong cột « U ». Trên màn hình kế tiếp, bạn sẽ thấy chỉ những kịch bản chưa được thử.
 • Nhập kết quả
bạn sẽ thấy tất cả các phần (phép thử) của kịch bản. Mỗi phép thử có một tựa đề, một danh sách các hướng dẫn, và một danh sách các kết quả mong đợi.
ở đầu mỗi phép thử, bạn thấy một số cái nút tùy chọn. Bấm nút « pass » (đỗ) nếu phép thử có kết quả mong đợi. Không thì bấm nút « fail » (trượt). Bạn cũng có thể bỏ qua một phép thử nếu bạn không hiểu (hoặc nếu nó không quan trọng trong phép thử hiện thời). Nếu bạn không có đủ rảnh để kết thúc một phép thử, để lại trạng thái « untested » (chưa thử).
trong trường hợp phép thử bị trượt, bạn nên thông báo lỗi, rồi gõ mã số vấn đề vào hộp nhập liệu « bug » (lỗi).
bạn cũng có thể ghi chú (comment) về phép thử. Quản trị sẽ đọc các ghi chú và có thể thu thập các thông tin về bản xây dựng đó.
 • Cập nhật kết quả
cuộn xuống cuối trang, rồi cập nhật (update) kết quả. Bạn nên làm công việc này một cách đều đặn, vì mỗi kết quả được nhập là hữu ích.


Gợi ý: Có một tùy chọn để tải xuống các mô tả phép thử ở bước 4. Bạn sẽ thấy một liên kết « download » trong cột bên phải cùng. Ở đó thì bạn có thể tải xuống một tập tin nhập thô. (Trong trường hợp trình duyệt muốn lưu tập tin dạng .cgi, đơn giản hãy thay tên thành .txt.) Bạn có thể mở tập tin đó dùng bất cứ trình soạn thảo văn bản nào. Phần đầu của tập tin chứa một số thông tin về định dạng tập tin. Vì vậy bạn nên có thể nhập kết quả phép thử ngay cả khi ngoại tuyến. Một khi phép thử hoàn tất và tất cả các kết quả được nhập vào tập tin, bạn có thể tải lên lại. Có thể làm đó lần nữa ở bước 4. Hãy nhập tên tập tin (đường dẫn tập tin đầy đủ và tên tập tin) vào hộp nhập liệu ở đầu của bảng. Sau đó thì bấm nút « upload » (tải lên).

Báo cáo lỗi

Nếu một phép thử không thành công, bạn nên thông báo ở Bộ Theo Dõi Vấn Đề. Bạn nên theo các quy tắc tạo vấn đề. Tóm tắt là: thông báo đối với thành phần đúng, chọn những mục thích hợp, diễn tả đầy đủ và cung cấp mẫu thí dụ nếu có thể.

Vì không phải tất cả các nhà phát triển hay thành viên của dự án QA có quyển truy cập đến TCM, bạn nên lặp lại những bước dẫn đến lỗi mà được liệt kê trong TCM (bằng tiếng Anh). Gặp khó khăn thì hỏi trong hộp thư chung l10n@vi.openoffice.org. Chúng ta giúp nhau. :)

Dự định có khả năng thấy các mô tả phép thử TCM mà chưa đăng nhập. Một khi thực hiện tính năng này, bạn có thể nhập một liên kết đến mô tả phép thử ở Bộ Theo Dõi Vấn Đề.

Công việc SQE

dịch phép thử

 • Đăng nhập vào TCM
Đăng nhập vào TCM dùng tên người dùng và mật khẩu riêng của bạn.
 • Nhấn vào liên kết "Test Case Maintenance"
một khi đăng nhập, bạn thấy các mục trình đơn thích hợp với vài trò của mình. "Test Case Maintenance" là thích hợp với vao trò SQE.
 • Chọn sản phẩm "OpenOffice.org - Office Suites(3.0)"
"OpenOffice.org" là sản phẩm duy nhất có thể truy cập: nhấn vào liên kết là tên của sản phẩm.
 • Chọn phân loại
nhấn vào liên kết tới phân loại (Category) thích hợp với kịch bản cần dịch. Sau đó thì bạn thấy tất cả các mô tả phép thử trong phân loại đó. Bản dịch (nếu có) cũng được hiển thị.
 • Mở một phép thử để dịch
nhấn vào mã số của phép thử. Bạn sẽ thấy mô tả tiếng Anh (chuỗi gốc) và hộp nhập bản dịch.
Gợi ý: bạn cũng có thể sử dụng thẻ HTML để định dạng đoạn văn là bản dịch.
 • Cập nhật mô tả
nhập bản dịch, rồi bấm nút « Update » (cập nhật) ở cuối trang.

Gợi ý: bạn sẽ thấy các liên kết « download » (tải xuống) được hiển thị ở vài vị trí khác nhau. Bạn có thể sử dụng liên kết như vậy để tải xuống mọi phép thử trong cùng một tập tin văn bản, dịch chúng ngoại tuyến, rồi tải lên lại một khi hoàn tất. Tập tin đó chứa mô tả về định dạng của tập tin.

Công việc MGR

cấp quyền truy cập cho người thử mới

 • Đang nhập vào TCM
Đăng nhập vào TCM dùng tên người dùng và mật khẩu riêng của bạn.
 • Nhấn vào liên kết "Property Maintenance"
một khi đăng nhập, bạn thấy một số mục trình đơn (phụ thuộc vào vai trò). Mục « Property Maintenance » thích hợp với vai trò MGR.
 • Nhấn vào liên kết "People"
Theo liên kết « People » (các người) để sửa đổi chi tiết về những người thử.
 • Thêm người mới
bạn có thể thêm các người mới bằng cách theo liên kết ở góc trên bên phải.
you can add new people by following the link on the upper right
 • Nhập chi tiết người dùng
bạn cần phải nhập thông tin này theo đây
Login 
tên đăng nhập của người dùng (khuyên thành viên cũng dùng tên người dùng của trang Web OpenOffice.org ở TCM)
Name 
họ tên của thành viên
Language 
bạn có thể chọn một hay nhiều ngôn ngữ cho chúng cần thử
Location 
thành viên ở đâu ? (v.d. Hà Nội, Đại Học HCM, Công ty XYZ ở Nhật bản)
Email 
một địa chỉ thư điện tử, để liên lạc với thành viên (địa chỉ thư openoffice.org cũng thích hợp)
Role 
chọn những vai trò của người thử. Kiểm tra xem bạn đã bao gồm vao trò cơ bản SQA, thậm chí nếu bạn đã cấp vai trò bổ sung SQE hay MGR.
 • Thêm người thử
bấm cái nút « Add » (thêm) ở cuối màn hình

Gợi ý: trên màn hình này, bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu hoặc đặt lại mật khẩu cho các người thử đã có. Chỉ cần nhấn vào tên đăng nhập để bắt đầu.

Gán phép thử

 • Đăng nhập vào TCM
Đăng nhập vào TCM dùng tên người dùng và mật khẩu riêng của bạn
 • Nhấn vào liên kết "Test Assignment Maintenance"
một khi đăng nhập, bạn thấy các mục trình đơn thích hợp với vài trò của mình. "Test Case Maintenance" là thích hợp với vao trò MGR.
 • Chọn dự án "OpenOffice.org"
bạn sẽ thấy một danh sách các dự án (Project) được quản lý trong cơ chế TCM này. Hãy theo liên kết tới OpenOffice.org
 • Chọn số thứ tự bản xây dựng
màn hình kế tiếp sẽ hiển thị một danh sách các bản xây dựng sẵn sàng thử (v.d. localisationXX để thử bản dịch riêng hay 2.XRC để thử trước khi phát hành)
chọn Scenario trong cột Assignment by cho bản xây dựng cần thử (đừng theo liên kết tới tên bản xây dựng: nó sẽ chỉ hiển thị một danh sách các sự gán phép thử cho bản xây dựng này).
 • Chọn kịch bản
chọn một kịch bản cần gán. Kịch bản ứng dụng (Application) được dùng để thử bản dịch riêng, kịch bản "OOo release sanity" được dùng để thử bản xây dựng trước khi phát hành.
theo liên kết trong cột "Test Cases" (nhấn vào số các phép thử trong kịch bản này).
 • Gán kịch bản cho mỗi nền tảng
sau đó thì bạn có thể gán kịch bản cho một người thử. Đơn giản chọn một người thử cho bất cứ nền tảng nào, rồi bấm nút « Update » (cập nhật).
bạn cũng có thể gán nhiều nền tảng cho cùng một người thử, và nhiều người thử cho cùng một nền tảng.

Gợi ý: để trở về màn hình lựa chọn kịch bản, đơn giản bấm nút « Lùi » (Back) của trình duyệt Web.

Personal tools
In other languages