NL/NieuweVersies/3.1

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Nieuwe functies in OpenOffice.org versie 3.1

Algemeen

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Verbeterde schermweergave voor teken-objecten Door het toepassen van anti-aliasing worden lijnen en randen van teken-objecten veel scherper weergegeven op het scherm dan voorheen. Vooral bij grafieken maakt dit een groot verschil. Artikel in GullFOSS

Issue 28526 / Specs.

Veranderen van afbeeldingen makkelijker Bij het slepen en het veranderen van de afmetingen van afbeeldingen wordt nu een transparant voorbeeld getoond. Dit maakt het een stuk makkelijker om met de muis afbeeldingen precies te plaatsen. Issue 95646 / Specs.
Bestandsvergrendeling Er is nu een verbeterde manier van bestandsvergrendeling, die goed werkt in een heterogene netwerkomgeving, waar OpenOffice.org veel voorkomt. Deze is gerealiseerd door een combinatie van OpenOffice.org's eigen bestandsvergrendeling in combinatie met die van het besturingssysteem.

Er is een configuratie mogelijkheid om het gebruiken van de systeemvergrendeling uit te zetten.

Issue 95528 / Specs.
Boven-strepen van tekst Het is nu mogelijk om tekst aan de bovenkant te strepen, met dezelfde keuzes in lijnen en kleuren als bij onderstrepen. Issue 5991 / Specs.
Beveiliging van PDF documenten Het instellen van wachtwoorden bij beveiliging van PDF-documenten is vereenvoudigd. issue 97696 /
Documenteigenschappen Eigenschappen nieuwe tab, om ze direct te maken en bewerken. Issue 86606 / Specs.
Aantal lettertypen in contextmenu Het contextmenu bevat vanaf nu niet meer dan 100 lettertypen.In verband met de snelheid, moeten eventueel meerdere worden geladen met "meer ..". Issue 61775

Calc

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Bladen hernoemen met dubbelklik Een dubbelklik op de tab van een blad, opent het venstertje voor het wijzigen van de naam. Issue 4517
Zoom-schuifregelaar in de statusbalk Ook Calc (en Draw en Impress) heeft nu in de statusbalk de schuifregelaar voor de zoominstelling, die recentelijk in Writer werd geïntroduceerd. Issue 88437
Formule-tips tijdens invoer Bij het invoeren van formules, wordt direct naast de cel een venstertje getoond, dat toont welke argumenten moeten worden ingevoerd. Issue 86856 / Specs.
Zoomfactor per blad Er kan nu per blad worden ingesteld wat de zoomfactor is.

Bij Extra|Opties|OpenOffice.org Calc|Lay-Out > In- en uitzomen kan die keuze worden gemaakt.

Issue 83594
Schuifregelaar voor zoom in afdukvoorbeeld In het opmaakprofiel voor de pagina kan een zoomfactor worden ingesteld (tab Blad). Bijvoorbeeld om meer informatie op één pagina te kunnen afdrukken.

Deze instelling is nu direct in het afdrukvoorbeeld beschikbaar en in te stellen met een schuifregelaar.

Issue 88521 / Specs.
Verbeterd sorteren Een aantal verbeteringen maken het soorteren krachtiger en consistenter.

De eerste keer dat je soorteert, gaat Calc er vanuit dat je wilt sorteren op de kolom waar de cursor staat.

De pictogrammen op de werkbalk hanteren nu dezelfde logica als het venster sorteren.

Tenslotte blijft na het sorteren, in de rijen met een gelijke waarde, de volgorde onveranderd.

Issue 7277 / 20491 / 22758
Veranderingen in formules Een nieuwe EUROCONVERT functie voor het omrekenen tussen munten uit de Eurozone, inclusief import van en export naar Excel-formaat.

Nieuwe GAMMA, CHISQDIST, en CHISQINV werkblad functies, en veranderingen aan GAMMADIST, CHIDIST, en CHIINV functies voor statistische analyses.

Uitbreiding van de BETADIST functie.

Informatie Oasis en issues op de testinfo-pagina.
Prestatie-verbeteringen Enkele problemen in prestatie zijn opgelost. Het resultaat in een spectaculaire verbetering in de volgende twee situaties: van 24 naar 1,2 seconden in het eerste geval en van een uur naar ongeveer 12 minuten in het tweede.

Dit werk maakt deel uit van de continue inspanningen om de prestaties van Calc te verbeteren.

Issue xx
Sorteren van cellen met notities Notities in cellen ook worden nu ook na het eventueel sorteren op de juiste plaatst getoond. Issue 95745

Writer

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Subtiele markering selecties Geselecteerde tekst wordt nu subtiel gemarkeerd met een achtergrondkleur en niet meer door omgekeerde schermkleuren. Issue xx / Specs.
Uitbreidingen bij notities Het is nu mogelijk om conversaties te voeren met notities. In het contextmenu kan worden gekozen voor 'Reageren op notitie'.

Een andere uitbreiding is dat er nu ook gezocht kan worden op tekst in de notities.

Issue 93690 / Specs.
Verdere integratie gramatica-controle Spelling en gramatica.

Merk op dat OpenOffice.org het raamwerk aanbiedt, maar niet standaard gramatica-controle bevat. Die kan worden geïnstalleerd als extensie.

Issue 90144 / Specs.
Hoofdstuknummering in paragrafen Hoofdstuknummering.

Dit maakt de werkwijze flexibeler, zodat makkelijker ingewikkelde nummeringen kunnen worden gemaakt.

Twee opmerkingen. Ten eerste gedraagt deze attribuut zich als alle andere paragraaf attributen: hij wordt overgeërfd door eventuele afgeleide allinea-opmaakprofielen.

Ten tweede moet nu rekening worden gehouden met mogelijke instellingen op meerdere plaatsen.

Issue 70748 / Specs.
Opmaakprofielen uit sjabloon bijwerken Wanneer een sjabloon is gewijzigd, wordt bij het openen van een document, dat van dat sjabloon is gemaakt, gevraagd of de opmaakprofielen bijgewerkt moeten worden. De toelichtende tekst daarvoor is nu verbeterd. Issue 44211
Opmaakprofiel liggende pagina Writer kent nu standaard het opmaakprofiel voor een liggende pagina. Issue 65295
Selectievlak "Opmaakprofiel toepassen": Ctrl-F11 Vanaf heden wordt met de sneltoets Ctrl-F11 het selectievlak "Opmaakprofiel toepassen" geselecteerd.


Issue 81468
Contextmenu voor hyperlinks Hyperlinks (snelkoppelingen) hebben nu enkele ingangen in het contextmenu. Namelijk voor openen, bewerken, locatie kopiëren, en verwijderen. Issue 7311 / Specs.
Context menu Wijzigingen bewerken Het contextmenu bevat bij het bewerken van wijzigingen nu de opties Accepteren en Verwerpen. Issue 6191 / Specs.

Grafieken

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Flexibele positionering van assen Er is nu een ruime keuzemogelijkheid voor het flexibel positioneren van de assen in een diagram. Een functie die veel werd gevraagd, speciaal door gebruikers in het onderwijsveld. Issue 85625 / Specs.
Behandeling van ontbrekende gegevens Wanneer er gegevens ontbreken, kun je OpenOffice.org nu opdragen wat met die posities moet gebeuren: open laten, nul als waarde nemen, of de lijn doortrekken vanuit de andere waarden.

Ook de import en expert met Excel is gerealiseerd.

Issue 65549 86346/ Specs.

Artikel in GullFOSS

Diagrammen en complexe schrijfwijzen Vanaf nu kan de tekstrichting van diagrammen worden aangepast. Issue 14365 / Specs.

Impress

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Pictogrammen tekengrootte Impress heeft nu makkelijke pictogrammen op de werkbalk om de tekengrootte van geselecteerde tekst te veranderen. Issue xx
Bewaren diamodellen (hoofdpagina's) Indien een diamodel (hoofdpagina) niet meer in een presentatie wordt gebruikt, wordt die niet meer uit de presentatie verwijderd, indien het diamodel niet in een sjabloon voorkomt (dus indien het model is overgenomen uit een document, of gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke model). [Issue%20xxx%20/%20Specs. Issue 43354]
Aangepaste animatie bij video en geluid Mediafragmenten (video en geluid) kunnen nu gestart en gestopt worden met aangepaste animatie. Issue 91250 / Specs.

Draw

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Makkelijker selecteren tekstobjecten De rand waarin tekstobjecten kunnen worden opgepakt, is breeder gemaakt. Zo is het makkelijker om teksten met de muis te selecteren. Issue 89661.
Zoom-schuifregelaar in de statusbalk Ook Draw heeft nu in de statusbalk de schuifregelaar voor de zoominstelling, die eerder in Writer werd geïntroduceerd. Issue 88437

Base/DBA

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
SQL syntax markering Vanaf nu hanteert Base, wanneer je SQL bewerkt, kleuren om de SQL syntax te markeren. Ook lichten de corresponderene haakjes op. Dit maakt het bewerken van de query een stuk duidelijker.

Het kleurenschema kan worden aangepast via Extra|Opties|OpenOffice.org|Vormgeving. En het lettertype via Extra|Opties|OpenOffice.org|Lettertypen.

Issue 67961 / Specs.
Macro-programma's in Base Vanaf OpenOffice.org 3.1 is het mogelijk om complete database-applicaties op de slaan in database-bestanden (.odb). Die macro's kunnen vanuit het bestand, formulieren enz. worden geactiveerd. Info op de wiki.
Tekstrichting op besturingselementen Formulieren met besturingselementen ondersteunen nu tekst in twee richtingen. Issue 30631 / Specs.
Afbeeldingen op afbeeldingselement Een afbeelding op een afbeeldingselement kan nu opgenomen worden in het document met het besturingselement. De afbeelding is dan op iedere locatie beschikbaar. Issue 38215.
Relatieve locatie bestandsgebaseerde databases Als een database (.odb) is gebaseerd op een bestand (bijvoobeeld.mdb, of .ods), wordt de bestandslocatie nu relatief opgeslagen. Het gebruiken van die database op andere locaties wordt daarmee eenvoudiger. Issue 41897 /
Functie-assistent in rapportgenerator De functie-assistent die we kennen van werkbladen, kan nu ook worden gerbruikt in de rapportgenerator "Sun Report Builder".

De functie-assistent kan worden gestart van het gegevensveld (opgemaakt veld en afbeeldingselement) en met een voorwaardelijke afdruk-expressie.

Info SRB / Info functies
Access 2007 datasource Access 2007 is toegevoegd als datasource voor gegevensbronnen in Base Issue 85220

API

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
"SplitTable" accepteert argumenten Aan de functie "SplitTable" kunnen nu argumenten worden meegegeven, waardoor er meer controle is bij het gebruiken via de API/dispatcher. Issue 94409
HTML export afbeeldingen Impress Bij een export naar html in Impress, kan van afbeeldingen de afmetingen via API worden gekozen. Issue 95504
Tab besturingselement Uitbreidingen voor het besturingselement Tab: ondersteuning van bitmaps en bitmapt met tekst; In- en uitschakelen van tab-elementen; helptip voor tabelementen. Issue 95201
Maateenheid liniaal De maateenheid van de liniaal in Writer kan nu via de API worden ingesteld. Issue 89766

Localisatie – talen

Naam Functie
Beschrijving
Specs/cws
Vebeteringen complexe schrijfwijzen Er is verbeterde ondersteuning voor complexe schrijfwijzen en tekst in twee richtingen. Ook formulieren met besturingselementen en diagrammen ondersteunen nu complexe schrijfwijzen. Issue 22396 / Specs.
Nieuwe locales Zoals te doen gebruikelijk, ondersteunt ook deze nieuwe versie van OpenOffice.org een aantal extra locales: (Malta) [mt-MT], Myanmar (Myanmar) [my-MM], Shuswap (Canada) [shs-CA], and Tok Pisin (Papua New Guinea) [tpi-PG]. Ook is er een groot aantal nieuwe localen voor Arabisch beschikbaar. Zie op de testinfo-pagina.

Enkele belangrijke nieuwe functies (Engelstalig, met afbeeldingen )

Zie het overzicht op deze pagina.

Personal tools