Sv.openoffice.org/Installations- och anpassningshandbok/Bilaga

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Bilaga

Bilagan innehåller anvisningar om hur du installerar Adabas-databasen och Java™ Runtime Environment (JRE) samt information om skrivaradministrationsprogrammet under Solaris™ och Linux. Den innehåller även information om hur du ändrar, reparerar och avinstallerar programmet OpenOffice.org. Installation av Adabas D

Installationsprogrammet Adabas startas automatiskt när du har installerat OpenOffice.org, såvida du inte har gjort en användardefinierad installation och inaktiverat alternativet Adabas (se "Val av komponenter" på sidan 23).

Genom att kontrollera systemvariablerna DBROOT, DBWORK och DBCONFIG upptäcker installationsprogrammet Adabas om en Adabas D-databas redan har installerats.

När du ombeds att uppge installationssökvägen för Adabas D-filerna ska du inte markera katalogen som innehåller programvaran OpenOffice.org. Installation av Java Runtime Environment i Windows

Under installationen av OpenOffice.org ombeds du installera Java Runtime Environment (JRE). De här filerna krävs för att köra JAVA-baserade appletprogram och vissa OpenOffice.org-komponenter, som AutoPilot för rapporter.

Om du vill installera JRE anger du detta vid ledtexten och följer sedan anvisningarna.

Om du vill installera JRE vid ett senare tillfälle kör du då jvmsetup som finns i katalogen program i OpenOffice.org-installationen.

Linux-symbol


Om du vill använda Java Runtime Environment (JRE) under Linux läser du filen readme, som innehåller den allra senaste informationen om detta. Ställa in skrivare, fax och teckensnitt på UNIX®-baserade plattformar

På UNIX®-baserade plattformar använder du skrivaradministrationsprogrammet spadmin när du ställer in skrivare, fax och teckensnitt som ska användas för OpenOffice.org.

Så här anropar du skrivaradministrationsprogrammet spadmin:

  *
   Gå till katalogen {installpath}/program.
  *
   Skriv: ./spadmin

När det startar visas fönstret för skrivaradministrationsprogrammet spadmin.

Efter en serverinstallation loggar systemadministratören först in som användaren root och startar skrivaradministrationsprogrammet spadmin. Sedan skapar administratören en allmän konfigurationsfil för skrivaren som heter {installpath}/share/psprint/psprint.conf för alla användare. Alla ändringar gäller omedelbart för alla användare.

Systemadministratören kan även lägga till teckensnitt för alla användare i nätverksinstallationen. De teckensnitten är däremot inte tillgängliga förrän efter att OpenOffice.org startats om. Ställa in skrivare

På UNIX-baserade plattformar stöder OpenOffice.org bara skrivare som använder PostScript™-tekniken. Andra skrivare måste ställas in på det sätt som beskrivs i avsnittet Drivrutiner för skrivare i OpenOffice.org . OpenOffice.org förser automatiskt skrivaren med standarddrivrutinen för varje systemkö. Du kan lägga till ytterligare skrivare efter behov. Lägga till en skrivare

 1. Klicka på knappen Ny Skrivare.
 2. Markera alternativet Skapa en skrivare och klicka på Nästa.
 3. Markera den drivrutin som du vill använda för skrivaren. Om du inte använder en PostScript-skrivare eller om modellen inte är listad, använder du drivrutinen Generic Printer eller följer nedanstående anvisningar. Du kan även lägga till nya drivrutiner med knappen Importera eller ta bort drivrutiner som inte behövs med knappen Radera. Klicka på Nästa.
 4. Välj en kommandorad som du kan använda om du vill skriva ut med skrivaren (exempelvis, lp -d my_queue). Klicka på Nästa.
 5. Ge skrivaren ett namn och bestäm om den ska vara standardskrivare eller inte. Klicka på Avsluta.
 6. Om du vill skriva ut en testsida klickar du på Testsida. Om det inte går att skriva ut testsidan eller om utskriften är felaktig, kontrollerar du inställningarna som beskrivs i Ändra skrivarinställningarna.

Drivrutiner för skrivare i OpenOffice.org

När du installerar en icke-PostScript-skrivare, måste du ställa in systemet så att PostScript kan konverteras till skrivarens språk. Vi rekommenderar att du använder aktuella konverteringsprogram för PostScript, till exempel Ghostscript (http://www.cs.wisc.edu/~ghost/).

Du bör i det här fallet ställa in den allmänna skrivaren. Kontrollera också att sidmarginalerna har angetts korrekt.

Om du använder en PostScript™-skrivare, bör du installera en beskrivningsfil för skrivaren (PPD, PostScript Printer Definition) så att du kan använda speciella skrivarfunktioner. Till exempel välja pappersmagasin, dubbelsidig utskrift och alla inbyggda teckensnitt. Du kan även använda den allmänna skrivardrivrutinen eftersom den innehåller alla viktiga data och passar för de flesta skrivare. I så fall får du klara dig utan att kunna välja pappersmagasin och du måste ange sidmarginalerna korrekt.

En del PPD-filer installeras som standardfiler. Om det inte finns någon matchande PPD-fil för skrivaren hittar du många olika PPD-filer på adressen http://www.adobe.com/products/printerdrivers/. Du kan också fråga skrivartillverkaren efter passande PPD-filer. Importera drivrutiner när du skapar en ny skrivare

 1. Klicka på Importera i dialogrutan för drivrutinsval.
 2. Klicka på Genomsök om du vill välja katalogen där du packade upp PPD-filerna.
 3. Markera skrivardrivrutinen som du vill installera i listrutan Tillgängliga drivrutiner.
 4. Klicka på OK.

Radera drivrutiner när du skapar en ny skrivare

  * Markera skrivardrivrutinen.
  * Klicka på Radera.

Kontrollera att du inte tar bort den allmänna skrivardrivrutinen. Kom också ihåg att drivrutiner som raderas från serverinstallationer inte längre är tillgängliga för andra användare som använder samma serverinstallation.

Om skrivaren har fler inbyggda teckensnitt än de vanliga PostScript-teckensnitten, måste du dessutom ladda AFM-filerna för de extra teckensnitten. Kopiera AFM-filerna till någon av katalogerna {installpath}/share/psprint/fontmetric eller {installpath}/user/psprint/fontmetric. AFM-filer hittar du exempelvis på adressen ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/type/win/all/afmfiles/.

Ändra skrivarinställningar

Markera skrivaren i listrutan Installerade skrivare i skrivaradministrationsprogrammet spadmin och klicka på Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper, som innehåller flera flikar, visas. Här kan du göra inställningar som stämmer överens med PPD-filen för den markerade skrivaren.

  * Markera kommandot under fliken Kommando. Du kan ta bort överflödiga kommandon med knappen Ta bort.
  * Under fliken Papper kan du ange vilket pappersformat och pappersmagasin som ska användas som standardinställningar för den här skrivaren.
  * Under fliken Enhet kan du aktivera specialalternativen för skrivaren. Om du bara kan göra utskrifter i svart och vitt med skrivaren, väljer du "gråskalor" under Färg, annars väljer du "färg". Om resultatet av att växla till gråskalor blir dåligt, kan du även markera "färg" under Färg och se hur PostScript-emulatorn tillämpar den. Dessutom kan du på den här fliken ange med vilken precision som färgerna beskrivs, liksom PostScript-nivån.
  * Under fliken Teckensnittsersättning kan du välja en teckensnittstyp som är tillgänglig i skrivaren för varje installerad teckensnittstyp på datorn. På det här sättet minskar du datamängden som skickas till skrivaren. Det går att aktivera och inaktivera teckensnittsersättning för varje skrivare för sig.
  * Du bör även ange marginalerna korrekt under fliken Fler inställningar när du använder den allmänna skrivardrivrutinen så att utskriften inte beskärs. Du kan också ange en beskrivning i kommentarfältet som sedan visas i dialogrutan Skriv ut.

En del av de här inställningarna kan du göra för den aktuella utskriften i dialogrutan Skriv ut eller med knappen Egenskaper i dialogrutan Skrivarinställningar i OpenOffice.org. Byta namn på och ta bort skrivare

  * Markera en skrivare i listrutan Installerade skrivare.
  * Klicka på Byt namn om du vill byta namn på den markerade skrivaren. Ange ett lämpligt namn i dialogrutan som visas och klicka på OK. Namnet måste vara unikt och du bör välja ett som gör att du kan identifiera skrivaren och programmet. Skrivarnamnet måste vara samma för alla användare. När dokument byts mellan användare är den skrivare som valts densamma om mottagaren har den under samma namn.
  * Klicka på Ta bort om du vill ta bort den markerade skrivaren. Standardskrivaren eller en skrivare som har skapats av systemadministratören för en serverinstallation, kan inte tas bort i den här dialogrutan.
  * Om du vill göra skrivaren som markerats i listrutan Installerade skrivare till standardskrivare, dubbelklickar du på namnet eller klickar på knappen Standard.
Använda faxfunktioner

Om du har installerat ett faxpaket på datorn, till exempel Efax eller HylaFax, kan du skicka fax med OpenOffice.org.

 1. Klicka på Ny skrivare. Dialogrutan Lägg till skrivare öppnas.
 2. Markera Anslut en faxlösning. Klicka på Nästa.
 3. Välj om du vill använda standarddrivrutinen eller en annan skrivardrivrutin. Om du inte använder standarddrivrutinen markerar du den som passar. Klicka på Nästa.
 4. I följande dialogruta anger du en kommmandorad som du vill kommunicera med faxen med. På kommandoraden för varje fax som skickas ersätts "(TMP)" med en temporär fil och "(TEL)" med telefonnumret till mottagarens faxmaskin. Om "(TMP)" står på kommandoraden skickas PostScript-koden i en fil. Annars skickas den som standard via en programkoppling. Klicka på Nästa.
 5. Ge den nya faxskrivaren ett namn och bestäm om telefonnummer (se nedan) som markerats i texten ska tas bort från utskriften eller inte. Klicka på Avsluta.

Du kan nu skicka faxmeddelanden genom att skriva ut till skrivaren som du just skapade.

Ange faxnumret som text i dokumentet. Du kan även ange ett fält som hämtar faxnumret från den aktiva databasen. I vilket fall som helst måste faxnumret börja med tecknen @@# och avslutas med @@. En giltig post har formatet @@#1234567@@.

Om de här tecknen, inklusive telefonnumret, inte skrivs ut, aktiverar du alternativet Ta bort faxnummer från utmatningen under Egenskaper under fliken Kommando. Om inget telefonnummer har angetts i dokumentet, visas en dialogruta efter utskriften i vilken du ombeds ange ett telefonnummer.

I OpenOffice.org kan du även aktivera en knapp som du använder för att skicka faxmeddelanden till en standardfax. Om du vill göra detta, högerklickar du på funktionslisten, öppnar undermenyn Synliga knappar och klickar på knappen Skicka standardfax. Du kan ange vilken fax som används när knappen trycks ned under Verktyg - Alternativ - Textdokument - Skriv ut.

Kom ihåg att skapa separata utskriftsjobbb för varje fax, annars får den första mottagaren ta emot alla fax. Markera alternativet Skrivare i dialogrutan Arkiv - Kopplad utskrift och markera sedan kryssrutan Skapa enstaka utskriftsjobb.

Ansluta en PostScript-till-PDF-konverterare

Om en PostScript-till-PDF-konverterare, till exempel Ghostscript eller Adobe Acrobat Distiller, finns installerad på datorn kan du snabbt skapa PDF-dokument i OpenOffice.org.

 1. Klicka på Ny skrivare. Dialogrutan Lägg till skrivare öppnas.
 2. Markera Anslut en PDF-konverterare. Klicka på Nästa. Välj om du vill använda standarddrivrutinen, drivrutinen för Acrobat Distiller eller en annan drivrutin. Drivrutinen "Generic Printer (T42 enabled)" föredrar typ 42-teckensnitt framför typ 3-teckensnitt. Den här drivrutinen är ett bra val för utskrifter till en PostScript-tolk. Klicka på Nästa.
 3. I nästa dialogruta anger du en kommandorad för PostScript->PDF-konverteraren. Ange katalogen där PDF-filerna ska sparas. Om du inte anger en katalog används användarens hemkatalog. På kommandoraden ersätts "(TMP)" av en temporär fil och "(UTFIL)" av målfilen, vars namn skapas från dokumentnamnet. Om "(TMP)" står på kommandoraden vidarebefordras PostScript-koden i en fil. Annars vidarebefordras den som standard via en programkoppling. Om sökvägen är till Ghostscript eller Adobe Acrobat Distiller, kan du använda en av de fördefinierade kommandoraderna. Klicka på Nästa.
 4. Ge PDF-konverteraren ett namn. Klicka på Avsluta.

Du kan nu skapa PDF-dokument genom att skriva ut till konverteraren som du just skapade.

Installera teckensnitt

När du arbetar med OpenOffice.org upptäcker du kanske att antalet teckensnitt som finns att tillgå är olika beroende på vilket dokument som används. Det beror på att alla teckensnitt inte alltid kan användas.

  * Därför visas bara de teckensnitt som också kan användas för utskrifter i listrutan när du arbetar med ett dokument. Detta beror på att du antas vilja skriva ut med de teckensnitt som du använder i dokumentet.
  * För HTML-dokument och onlinelayouter är bara skärmteckensnitt tillgängliga.
  * När du arbetar med tabelldokument och ritobjekt däremot, kan du använda både de teckensnitt som kan skrivas ut och de som kan visas på skärmen.

OpenOffice.org försöker matcha det som visas på skärmen med hur utskriften kommer att se ut (WYSIWYG = What You See Is What You Get). Möjliga problem visas längst ned i dialogrutan Format - Tecken.

Lägga till teckensnitt

Du kan integrera ytterligare teckensnitt i OpenOffice.org. Teckensnitt som du integrerar är bara tillgängliga för OpenOffice.org och kan användas för Xservrar utan att du behöver installera dem där. Om du vill göra teckensnitten tillgängliga för andra program fortsätter du som vanligt genom att lägga till teckensnitten i Xservern. I OpenOffice.org kan PostScript Typ1-teckensnitt visas, liksom TrueType-teckensnitt (inklusive TrueType Collections).

Så här integrerar du ytterligare teckensnitt i OpenOffice.org:

 1. Starta spadmin.
 2. Klicka på Teckensnitt.
 3. I dialogrutan visas en lista med alla teckensnitt som lagts till i OpenOffice.org. Du kan markera och ta bort teckensnitt genom att använda knappen Ta bort eller lägga till nya teckensnitt med knappen Lägg till.
 4. Klicka på Lägg till. Dialogrutan Lägg till teckensnitt visas.
 5. Ange katalogen som du vill lägga till teckensnitten från. Tryck på knappen ... och markera katalogen i dialogrutan för val av sökväg eller ange katalogen direkt.
 6. En lista över teckensnitten i den här katalogen visas. Markera de teckensnitt som du vill lägga till. Om du vill lägga till alla teckensnitt, klickar du på Markera alla.
 7. Med hjälp av kryssrutan Skapa bara softlinks kan du bestämma om teckensnitten ska kopieras till OpenOffice.org-katalogen eller om det bara ska skapas symboliska länkar där. Om teckensnitten som ska läggas till finns på ett datamedium som inte alltid är tillgängligt (till exempel en cd-rom) måste du kopiera teckensnitten.
 8. Klicka på OK. Teckensnitten läggs till.

Om det gäller en serverinstallation installeras teckensnitten i den om det går. Om användaren inte har skrivrättigheter installeras teckensnitten i motsvarande arbetsstationsinstallation. Då har bara den användare som installerade teckensnitten tillgång till dem.

Radera teckensnitt

Så här raderar du teckensnitt:

 1. Starta spadmin.
 2. Klicka på Teckensnitt.
 3. I dialogrutan som nu visas finns en lista med alla teckensnitt som lagts till i OpenOffice.org. Markera de teckensnitt som du vill radera och klicka på Radera.

Du kan bara radera teckensnitt som har lagts till i OpenOffice.org.

Byta namn på teckensnitt

Du kan byta namn på teckensnitt som lagts till i OpenOffice.org också. Detta är särskilt användbart när det gäller teckensnitt som har flera lokaliserade namn.

 1. Starta spadmin.
 2. Klicka på Teckensnitt.
 3. Markera de teckensnitt som du vill byta namn på och klicka på Byt namn.
 4. Ange ett nytt namn i dialogrutan som visas. Om teckensnittet har flera namn fungerar namnen som förslag i kombinationslistrutan där du anger det nya namnet.
 5. Klicka på OK.

Om du markerar flera teckensnitt som du vill byta namn på, visas en dialogruta för varje teckensnitt.

Om du har markerat en TTC (TrueType Collection), visas en dialogruta för varje teckensnitt som den innehåller. Installera en korrigeringsfil under operativmiljön Solaris™

Innan du installerar OpenOffice.org under operativmiljön Solaris måste du installera de systemkorrigeringar som beskrivs i kapitlet "Systemkrav" på sidan 10.

Du installerar en systemkorrigering för Solaris genom att följa proceduren som beskrivs i följande exempel för korrigeringsfilen #106327-08. Korrigeringsfilen i det här exemplet har hämtats i ZIP-format från webbplatsen http://sunsolve.sun.com.

 1. Logga in med rotåtkomst:
   su -
 2. Skapa en temporär katalog där den komprimerade korrigeringsfilen ska packas upp, t.ex. /tmp/patches.
   mkdir /tmp/patches
 3. Kopiera den komprimerade korrigeringsfilen till den här katalogen och packa upp den där:
   unzip 106327-08.zip
 4. Installera korrigeringsfilen med kommandot patchadd:
   patchadd 106327-08
 5. När installationen av korrigeringsfilen är färdig kan du ta bort den temporära katalogen:
   rm -rf /tmp/patches

Tips-symbol


Visa en lista över de korrigeringsfiler som redan installerats på systemet genom att använda kommandot showrev -p eller patchadd -p. Om du vill avinstallera en korrigeringsfil använder du kommandot patchrm.

Ändra en befintlig OpenOffice.org-installation

Om du vill ändra, reparera eller avinstallera en befintlig OpenOffice.org-installation kör du installationsprogrammet i din lokala katalog.

Om du vill kan du också köra installationsprogrammet på installations-cd:n.

  Dialogrutan Modifiera installation

Modifiera

Alternativet Modifiera lägger till eller tar bort komponenter från en befintlig installation eller ändrar filtypstilldelningar. Mer information om hur du väljer komponenter finns i kapitel "Val av komponenter" på sidan 23. Reparera

Alternativet Reparera reparerar en skadad installation genom att återställa systemregisterposterna och installera om programfiler som har tagits bort. Ta bort

Alternativet Ta bort tar bort systemregisterposterna för OpenOffice.org och alla programfiler för OpenOffice.org. De filer som du har skapat eller ändrat tas inte bort.

Tips-symbol


Om du vill kan du också välja att ta bort alla konfigurations- och användarfiler från installationskatalogen för OpenOffice.org.

Under Windows kan en del filer endast tas bort efter att systemet startas om.

Om du vill ta bort en serverinstallation i ett nätverk tar du bort OpenOffice.org-mappen på servern. De arbetsstationsinstallationer som bygger på den här serverinstallationen går då inte längre att använda. Installationsparametrar

Du kan använda följande parametrar med installationsprogrammet för att utföra specifika åtgärder:

  * Använd setup -net eller -n för att starta serverinstallationen.
  * Använd setup -D:målsökväg för att installera OpenOffice.org i den katalog som sökvägen anger.
  * Använd setup -F:programnamn för att köra det program som anges direkt efter installationen.

Starta OpenOffice.org med parametrar

Genom att starta OpenOffice.org från kommandoraden kan du tilldela olika parametrar som påverkar programmets prestanda. Endast vana användare bör använda kommandoradsparametrar.

Info


Kommandoradsparametrar behövs inte för vanlig användning. Ett mindre antal av parametrarna kräver djupare kunskaper i den tekniska bakgrunden för programtekniken i OpenOffice.org.

Mer information om det här ämnet finns på webbplatsen www.openoffice.org. Starta OpenOffice.org från kommandoraden

 1. Om du kör under Windows väljer du Kör i Windows Start-menyn, under UNIX®-baserade plattformar öppnar du ett skal.
 2. I Windows skriver du följande text i textfältet Öppna och klickar på OK.
 3. På UNIX-baserade system skriver du följande textrad och trycker sedan på Retur:
   {install}\program\soffice.exe {parameter}
   Ersätt {install} med sökvägen till OpenOffice.org-installationen (till exempel, C:\Program\Office eller ~/office)
   Ersätt där det är nödvändigt {parameter} med en eller flera av följande kommandoradsparametrar.

Giltiga kommandoradsparametrar

  Parameter
  	
  Innebörd
  -help / -h / -?
  	
  Visar en lista med de tillgängliga kommandoradsparametrarna i en dialogruta. -help visar en lång hjälptext, -h visar en kort hjälptext.
  -writer
  	
  Startar med ett tomt Writer-dokument.
  -calc
  	
  Startar med ett tomt Calc-dokument.
  -draw
  	
  Startar med ett tomt Draw-dokument.
  -impress
  	
  Startar med ett tomt Impress-dokument.
  -math
  	
  Startar med ett tomt Math-dokument.
  -global
  	
  Startar med ett tomt samlingsdokument.
  -web
  	
  Startar med ett tomt HTML-dokument.
  -minimized
  	
  Startar minimerad. Välkomstskärmen visas inte.
  -invisible
  	
  Startar i osynligt läge.
  Varken startlogon eller det första programfönstret visas. Via API:t kan du kontrollera OpenOffice.org och dokument och dialogrutor kan öppnas.
  När du har startat OpenOffice.org med den här parametern, kan det bara avslutas med Aktivitetshanteraren (Windows) eller med kommandot kill (UNIX-baserade system).
  Det går inte att använda den här parametern tillsammans med -quickstart.
  Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.
  -norestore
  	
  Inaktiverar omstart och filåterställning efter en systemkrasch.
  -quickstart
  	
  Aktiverar snabbstarten. Välkomstskärmen visas inte.
  -terminate_after_init
  	
  Registrerar några UNO-tjänster och avslutar. Välkomstskärmen visas inte.
  Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.
  -accept={UNO-sträng}
  	
  Meddelar OpenOffice.org att då acceptanttrådar för UNO skapas används en acceptsträng för UNO.
  Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.
  -userid={användar-ID}
  	
  Anger en användarkatalog som används i stället för data från filerna soffice.ini, bootstrap.ini och sversion.ini.
  Mer information finns i OpenOffice.org Developer's Guide.
  -p {filnamn1} {filnamn2} ...
  	
  Skriver ut filerna {filnamn1} {filnamn2} ... till standardskrivaren och avslutar. Välkomstskärmen visas inte.
  Om filnamnet innehåller blanksteg måste det inneslutas i citattecken. (till exempel, "C:\Min Fil.sxw")
  -pt {Skrivarnamn} {filnamn1}
  {filnamn2} ...
  	
  Skriver ut filerna {filnamn1} {filnamn2} ... till skrivaren {Skrivarnamn} och avslutar. Välkomstskärmen visas inte.
  Om filnamnet innehåller blanksteg måste det inneslutas i citattecken. (till exempel, "C:\Min Fil.sxw")
  -o {filnamn}
  	
  Öppnar {filnamn} för redigering, även om det är en mall.
  -view {filnamn}
  	
  Skapar en temporär kopia av {filnamn} och öppnar den i skrivskyddat läge.
  -n {filnamn}
  	
  Skapar ett nytt dokument genom att använda {filnamn} som mall.
  -nologo
  	
  Inaktiverar välkomstskärmen vid programstart.
  -display {visa}
  	
  Anger miljövariabeln DISPLAY på UNIX-baserade plattformar till värdet {visa}. Den här parametern stöds endast av startskriptet för OpenOffice.org på UNIX-baserade plattformar.
  -headless
  	
  Startar i skärmlöst läge vilket gör att programmet kan användas utan användargränssnitt. Det här specialläget kan användas när programmet kontrolleras av externa klienter via API:t.

Registrering av OpenOffice.org

Registreringsdialogrutan visas andra gången du startar OpenOffice.org. Du kan också öppna den här dialogrutan genom att välja Hjälp - Registrering i ett OpenOffice.org-program.

Du kan ändra dialogrutan Registrering genom att redigera filen common.xml i katalogen {installpath}/share/config/registry/instance/org/openoffice/Office/. Om du vill inaktivera dialogrutan Registrering permanent, anger du värdet RequestDialog under Registration till 0. Om du vill inaktivera menykommandot Registrering permanent, anger du värdet ShowMenuItem under Registration till false.

<Registration> <RequestDialog cfg:type="int">0</RequestDialog> <ShowMenuItem cfg:type="boolean">false</ShowMenuItem> </Registration>

Utöka OpenOffice.org

Du kan utöka OpenOffice.org genom att använda verktygen i OpenOffice.org SDK (Software Development Kit). De här tilläggen innehåller oftast delade bibliotek, Java-klassfiler, OpenOffice.org Basic-skript, eller nya gränssnittstypbeskrivningar.

Observera-ikon


Mer information om hur du skapar tilläggen för OpenOffice.org finns i OpenOffice.org Developer's Guide.

Specialpakethanteraren pkgchk installeras och registreras av installationsprogrammet för OpenOffice.org. Den finns i katalogen {office_install}/program. Syntaxen för pakethanteraren är:

pkgchk <kommandoradsargument> [paket1 paket2 ...]

Kommandoradsargument:

  -s eller --shared
  	
  Kontrollerar/installerar komponenter
  -r eller --renewal
  	
  Installerar alla paket igen (om cachningsfel inträffat)
  -v eller --verbose
  	
  Skriver ut utförlig information under installationen.
  -l <fil> eller --log <fil>
  	
  Skriver till en anpassad logg <fil>
  --strict_error
  	
  Avslutar paketinstallationen omedelbart när ett fel inträffar
  --supersede_basic_libs
  	
  Skriver över befintliga grundläggande biblioteksposter med samma namn
  -h eller --help
  	
  Skriver ut en kort hjälptext

Om du kör pkgchk utan några parametrar, söks bara katalogen {office_install}/user/uno_packages igenom efter följande ändringar:

  *
   Om en ny tilläggspaketfil hittas installeras tillägget för den aktuella användaren.
  *
   Om en tilläggspaketfil för ett installerat tillägg saknas, avregistreras motsvarande tillägg.
  *
   Om en tilläggspaketfil för ett installerat tillägg skiljer sig från den ursprungliga tilläggspaketfilen, uppdateras motsvarande tillägg.

Om du startar pkgchk med ett paketfilnamn och sökväg som parameter, kopieras motsvarande tillägg till katalogen {office_install}/user/uno_packages och installeras.

Om du startar pkgchk med -shared eller -s och ett paketfilnamn och sökväg som parameter, kopieras motsvarande tillägg till katalogen {office_net_install}/share/uno_packages och installeras för alla användare av en nätverksinstallation (delad). Installera, uppdatera och ta bort tillägg för en enskild användare

 1. Stäng alla OpenOffice.org-fönster.
   Avsluta alla OpenOffice.org-program, inklusive snabbstart.
 2. Gör något av följande:
  * Om du vill installera ett tilläggspaket, kopierar du paketet till {office_install}/user/uno_packages.
  * Om du vill uppdatera ett tilläggspaket, kopierar du det uppdaterade paketet till {office_install}/user/uno_packages och ser till att det skriver över det befintliga paketet.
  * Om du vill ta bort ett tilläggspaket, tar du bort paketet från katalogen {office_install}/user/uno_packages.
 3. Kör pkgchk i katalogen {office_install}/program.
   Pakethanterarverktyget söker i katalogen {office_install}/user/uno_packages efter tilläggspaket och utför alla nödvändiga åtgärder för installation eller avinstallation. Ta inte bort paketfilen från katalogen när du har installerat paketet. I {office_install}/user/uno_packages/cache/log.txt hittar du en lista med alla åtgärder som utförts av pakethanteraren.

Installera, uppdatera och ta bort tillägg för flera användare

 1. Stäng alla OpenOffice.org-fönster.
   Avsluta alla OpenOffice.org-program, lokalt och på servern. Detta inkluderar snabbstarten.
 2. Gör något av följande (där {office_net_install}/share är den delade katalogen för serverinstallationen):
  * Om du vill installera ett tilläggspaket, kopierar du paketet till katalogen {office_net_install}/share/uno_packages.
  * Om du vill uppdatera ett tilläggspaket, kopierar du det uppdaterade paketet till katalogen {office_net_install}/share/uno_packages och ser till att det skriver över det befintliga paketet.
  * Om du vill ta bort ett tilläggspaket, tar du bort paketet från katalogen {office_net_install}/share/uno_packages.
 3. Kör pkgchk i katalogen {office_net_install}/program.
   Pakethanterarverktyget söker i katalogen {office_install}/user/uno_packages efter tilläggspaket och utför alla nödvändiga åtgärder för installation eller avinstallation. Ta inte bort paketfilen från katalogen när du har installerat paketet. I {office_install}/user/uno_packages/cache/log.txt hittar du en lista med alla åtgärder som utförts av pakethanteraren.

link title

Personal tools