Sv.openoffice.org/Öppna standarder

From Apache OpenOffice Wiki
< Sv.openoffice.org
Revision as of 12:39, 2 December 2008 by Pereriksson (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

{{SV:Menu}}

Öppna standarder

De allra flesta framgångarna inom informationstekniken har byggt på öppna standarder.

Till exempel

  • GSM, NMT = mobiltelefoni
  • ISO-8859-1/15 + SMTP = e-post
  • HTML + HTTP = WWW
  • TCP/IP, UDP = Internet
  • XML, TLS = e-handel
  • IEEE 802.11 = trådlösa nätverk
  • OpenDocumentFormat = affärsdokument
  • med flera ...


Världshandelsorganisation (WTO)

Paragraf II i The Agreement on Technical Barriers to Trade och paragraf VI i Agreement on Government Procurement syftar till att stödja den fria marknaden och öppen konkurens, dels genom befrämjandet av öppna standarder och dels genom bortgallring av onödiga standarder. Enskilda leverantörers avvikelser från standarden eller motsättningar till standarden skapar inte i sig själva en ny marknad för en annan standard.

Öppna standarder används dagligen bakom kulisserna, och den fria marknaden klarar sig inte utan dem. Men vad är en öppen standard egentligen?

Allmän definition av öppen standard

En öppen standard är i detta sammanhang en dataspecifikation som uppfyller följande åtta villkor:

(1) Den är fri att använda, nu och för all framtid, utan kostnader eller avgifter.

(2) Den är utan begränsningar vad gäller användning av lagrad data.

(3) Den är utan begränsningar beträffande utveckling av mjukvara för att lagra, överföra, ta emot, eller läsa data i formatet.

(4) Dess tekniska specifikation är allmänt tillgänglig och läsbar utan hjälpmedel, samt använder vanlig teknisk terminologi.

(5) Den är väldokumenterad så att alla har möjlighet att skriva mjukvara för dataformatet ifråga.

(6) Om dataformattillägg är tillåtna ska även dessa vara väldokumenterade och följa villkoren för öppen standard.

(7) Den anger filer skrivna i formatet som antigen giltiga eller avvikande från standarden.

(8) Om kryptering används måste krypteringsalgoritmen vara väldokumenterad och tillgänglig utan kostnader så att alla med giltiga krypteringsnycklar kan skapa program för avkryptering.


EUs definition av öppen standard

Detaljerna bakom beslutet och beslutsprocessen kan läsas i EU-rapporten European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services, Version 1.0 EUs definition av öppen standard består av fyra delar:

  • Att standarden ägs och underhålls av en icke-kommersiell organisation och att vidare utveckling sker enligt en offentlig beslutsprocess synlig för alla intresserade.
  • Att standarden förläggs offentligt och specifikationen ges ut antingen gratis eller till ett symboliskt pris. Specifikationen får kopieras, spridas vidare och användas gratis eller mot ett symboliskt pris.
  • Att varumärken, upphovsrätt, eventuella patent och andra typer av så kallad immateriell egendom gällande standarden nu och för evigt hålls tillgängliga utan avgift.
  • Att det inte finns några begränsningar för återbruk av standarden.

OpenDocument-formatet uppfyller alla fyra krav. Närmaste konkurenten är MOOX-formatet, vilket underkänns i moment 1, 3 och 4.

En mycket omfattande analys av begreppen som ingår i beteckningen «öppenhet» kan läsas på den engelskspråkiga webbplatsen Groklaw i artikeln Is ODF an Open Standard? av David A. Wheeler.

Sveriges definition av öppen standard

Sverige tiger om öpnna standarder sedan mitten av 1990-talet. Tidigare framfördes krav som pekar mot öppna standarder:

SFS 1993:1392 32 §

Förordning 1993:1392 understryker krav på tillgång på dataformat i framtiden:

«3. såvitt gäller dokument för elektronisk återgivning, datorprogram i maskinläsbar form eller andra sådana särskilda anvisningar som kan fordras för att användaren skall kunna tillgodogöra sig innehållet i dokumentet.»
...
«Pliktexemplar och tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar som är avsedda att göras tillgängliga för allmänheten.»

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen uttrycker sig lite starkare om att offentliga handlingar och kommunikation bör ske med hjälp av öppna standarder:

«Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.» (TF 2 kap 1§)
«Begränsningar av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag» (TF 2 kap 2§ andra st, del av.)

Danmarks definition av öppen standard

Det danska parlamentet, folketinget, har beslutat att använda öppna standarder senast 2008. Enligt Danmarks definition av öppen standard bör denna vara

  • tillgänglig utan avgift för alla och envar: d.v.s. inga avvikande villkor för vissa, samt helt utan krav på betalning för användning.
  • tillgänglig i framtiden: d.v.s. standardens upphovsman avstår från möjligheten att begränsa tillgång till eller användning av standarden i framtiden.
  • väl dokumenterad: d.v.s. att alla detaljer måste vara beskrivna och synliga, och att även själva dokumentationen måste vara avgiftsfri.
Källa: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3132/333

RAND eller inte

Akronymen står för »Reasonable And Non-Discriminatory licensing«, alltså "förnuftig och icke-diskriminerande licensiering". RAND hör inte till den allmänna definitionen av öppen standard. Anledningarna är flera. Dels saknas en entydig definition av såväl förnuftig som icke-diskriminerande. Även bland det fåtal som använder begreppet RAND i sina avtal finns det mycket oenighet om vad som är förnuftigt och icke-diskriminerande. Dessutom är det vanligt att låta RAND-villkoren i praktiken innebära motsatsen till det namnet syftar på.

Näringslivet om öppna standarder

Ett konsortium av fler än 20 högteknologiska nordiska företag förordar öppna standarder som sättet att öka möjligheter för utveckling och framgång:

"...open standards will ensure the widest range of choice for consumers and engender the broadest range of opportunities for applications and content development"

Ur The Future is Mobile High Technology Finland. (2002).


Nokias styrlese förordar öppna standarder som ökar interoperabilitet, utveckling och framgång

"... Open standards and platforms create a foundation for success. They enable interoperability of technologies and encourage innovativeness and healthy competition, which in turn increases consumer choice and opens entirely new markets," Jorma Ollila, Chairman of Nokia's Board of Directors.

Ur NOKIA: Nokia Foundation Award to Mårten Mickos. Kauppalehti. (2006)


EC-ledamot förordar öppna standarder för fri konkurrens, fri marknad och interoperabilitet:

"Enterprise and Information Society Commissioner Erkki Liikanen said: Open standards are important to help create interoperable and affordable solutions for everybody. They also promote competition by setting up a technical playing field that is level to all market players. This means lower costs for enterprises and, ultimately, the consumer."

Ur World Standards Day, Global standards for the Global Information Society. IP/03/1374 (2003)


"...In a report to the French prime minister Dominique de Villepin, National Assembly deputy Bernard Carayon said that the adoption of standards to guarantee interoperability was essential to promote European business and competition ..."

Ur Open standards 'essential to Europe's IT future' Tom Espiner. ZDNet UK. (2006)

Offentliga sektorn om öppna standarder

WTO-avtalet om inköpskrav förutsätter öppna standarder:

"2. Technical specifications prescribed by procuring entities shall, where appropriate...

(b) be based on international standards, where such exist ..."

"3. There shall be no requirement or reference to a particular trademark or trade name, patent, design or type, specific origin, producer or supplier ..."

Ur Article VI: Technical Specifications. Agreement on Government Procurement. (2)(b) & (3) http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm

Fri handel

Öppna standarder krävs för fri handel:

"Recognizing the important contribution that international standards and conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct of international trade; ..."

"Desiring therefore to encourage the development of such international standards and conformity assessment systems; ..."

Ur Agreement on Technical Barriers to Trade. WTO. http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

WTO-avtalet om fri konkurrens förutsätter öppna standarder:

"2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, ..."

Ur Agreement on Technical Barriers to Trade. "Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies." WTO. http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

Se även

OpenDocument Formatet

Standarder i offentlig upphandling 15.06.2006 aws.

Personal tools