Sv.openoffice.org/Öppna standarder

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Allmän definition av öppen standard

En öppen standard är en specifikation för lagring och utbyte av data via datorn och uppfyller följande åtta villkoren.

(1) är fritt att använda nu och i alla framtiden, utan avgift eller royalty;

(2) är utan begränsningar på hur data lagrad i formatet används;

(3) är utan begränsningar på utveckling av mjukvar att lagra, överföra, ta emot, eller läsa data lagrad i formatet;

(4) att tekniska specifikationer är allmänt tillgängligt och skrivit på ett sätt som kan läsas med blotta ögat, och använder sig av vanligt tekniskt terminologi;

(5) är väldokumenterad så kan en och alla skriva mjukvar som kan läsa och tolka semantiken ur var och en data fil lagrad i formatet;

(6) om tillägg är tillåtna, så ska även alla tillägg till formatet vara väldokumenterade och innehava de andra egenskaperna som ingår i begreppet öppen standard;

(7) visar att fil skrivna i formatet anmärkas som antigen giltig eller avvikande från standarden;

(8) om kryptering används så måste krypteringsalgoritm vara tillgängligt utan avgift eller royalty eller särbehandling för alla framtiden och är så pass väldokumenterad att alla med giltiga krypteringsnycklar kan laga program att avkryptera datan.


EUs definition av öppen standard

Detaljerna bakom beslutet och beslutsprocessen kan läsas i EU-rapporten European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services, Version 1.0 EUs definition av öppen standard består av fyra moment:

  • Att standarden ägs och underhållas av en icke-kommersiell organisation och att vidare utveckling en sker enligt en offentlig beslutsprocess synbar för alla intresserade
  • Att standarden förläggs offentligt ochspecifikationen ges ut antingen gratis eller enbart en pris till namnet. Specifikationen får kopieras spridas vidare och användas gratis eller enbart en pris till namnet.
  • Att varumärken upphovsrätt eventuella patenter och andra typer av så kallade immateriella egendomer gällande standarden var nu och för evig tillgängligt utan avgift.
  • Att det finns inga begränsningar på återbruk av standarden.

OpenDocument-formatet uppfyller alla fyra krav. Närmaste konkurenten är MOOX-formatet vilket underkännas i moment 1 3 och 4.

En mycket omfattande analys om begreppen som ingår i beteckningen «öppenhet» kan läsas på den engelskspråkiga webbplatsen Groklaw i artikeln Is ODF an Open Standard? av David A. Wheeler.

Sveriges definition av öppen standard

Sverige tiger om standard från och med mitten av 90-talet. Tidigare kan vi läsa krav som antyder om öppna standard:

SFS 1993:1392 32 §

Förordning 1993:1392 understreckar krav på tillgång till dokument i förtsättning:

«3. såvitt gäller dokument för elektronisk återgivning, datorprogram i maskinläsbar form eller andra sådana särskilda anvisningar som kan fordras för att användaren skall kunna tillgodogöra sig innehållet i dokumentet.»
...
«Pliktexemplar och tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar som är avsedda att göras tillgängliga för allmänheten.»

Tryckfrihetsförordning

Tryckfrihetsförordningen utrycker sig lite starkare att offentliga handlingar och kommunication bör ske med hjälp av öppna standarder:

«Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.» (TF 2 kap 1§)
«Begränsningar av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag» (TF 2 kap 2§ andra st, del av.)


Danmarks definition av öppen standard

Det Danska parlamentet har beslutat sig för att använda öppna standarder senast 2008. Enligt Danmarks definition av öppen standard bör den vara

  • tillgänglig utan avgift för en och alla: d v s inga avvikande villkör för vissa och helt utan krav att få betalt för användning
  • tillgänglig i framtiden: d v s upphovsägaren till standarden avstår från möjligheten att begränsa tillgång till eller använding av standarden i framtiden
  • väl dokumenterad: d v s alla detaljer måste vara beskrivna och synliga, och även själva dokumentationen måste vara avgiftsfri
Källa: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3132/333

RAND eller inte

Akronymnen står för »Reasonable And Non-Discriminatory licensing«, alltså resonabel och okränkande på svenska. RAND hör inte till den allmänna definitionen av öppen standard. Anledningarna är flera. I övrigt fattas definition för både resonabel och kränkande. Bland även fåtalet som använder begreppet RAND i sina avtal finns det mycket oenighet och variation om vad är resonabel eller kränkande. Dessutom är det vanligaste att i alla ära gör RAND-villkor motsatsen i praktik till det namnet syfter.

Näringslivet om öppna standarder

Ett konsortium av fler än 20 företag inom högteknik befrämjar öppna standard som sättet att öka flest möjligheter för utveckling och framgång:

"...open standards will ensure the widest range of choice for consumers and engender the broadest range of opportunities for applications and content development"

Ur The Future is Mobile High Technology Finland. (2002).


"... Open standards and platforms create a foundation for success. They enable interoperability of technologies and encourage innovativeness and healthy competition, which in turn increases consumer choice and opens entirely new markets," Jorma Ollila, Chairman of Nokia's Board of Directors.

Ur NOKIA: Nokia Foundation Award to Mårten Mickos. Kauppalehti. (2006)


"Enterprise and Information Society Commissioner Erkki Liikanen said: “Open standards are important to help create interoperable and affordable solutions for everybody. They also promote competition by setting up a technical playing field that is level to all market players. This means lower costs for enterprises and, ultimately, the consumer."

Ur World Standards Day, Global standards for the Global Information Society. IP/03/1374 (2003)


"...In a report to the French prime minister Dominique de Villepin, National Assembly deputy Bernard Carayon said that the adoption of standards to guarantee interoperability was essential to promote European business and competition ..."

Ur Open standards 'essential to Europe's IT future' Tom Espiner. ZDNet UK. (2006)

Offentliga sektorn om öppna standard

WTO-avtalet om inköpskrav förutsätter öppna standarder:

"2. Technical specifications prescribed by procuring entities shall, where appropriate...

(b) be based on international standards, where such exist ..."

"3. There shall be no requirement or reference to a particular trademark or trade name, patent, design or type, specific origin, producer or supplier ..."

Article VI: Technical Specifications. Agreement on Government Procurement. (2)(b) & (3) http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/gpr-94_01_e.htm

Fri handel

Öppna standarder krävs för fri handel:

"Recognizing the important contribution that international standards and conformity assessment systems can make in this regard by improving efficiency of production and facilitating the conduct of international trade; ..."

"Desiring therefore to encourage the development of such international standards and conformity assessment systems; ..."

Ur Agreement on Technical Barriers to Trade. WTO. http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

WTO-avtalet om frikonkurrens förutsätter öppna standarder:

"2.4 Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, ..."

Ur Agreement on Technical Barriers to Trade. "Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies." WTO. http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

Personal tools