Difference between revisions of "Nl.openoffice.org/localization27"

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search
(Localization27)
m (Localization27)
Line 168: Line 168:
  
 
For example, open the Borders tab page to set the thickness and style of the lines. Open the Indents & Spacing tab page to set the margins of the line.
 
For example, open the Borders tab page to set the thickness and style of the lines. Open the Indents & Spacing tab page to set the margins of the line.
| Bewerlem van het “Eenvoudige” lijn profiel
+
| Bewerken van het “Eenvoudige” lijn profiel
  
 
1. Kies Opmaak – Stijlen en opmaak om het dialoogvenster Stijlen en opmaak te openen.
 
1. Kies Opmaak – Stijlen en opmaak om het dialoogvenster Stijlen en opmaak te openen.

Revision as of 16:26, 8 January 2008

Localization27

This page is here (temp I guess) to help us get a good overview of translation problems found in localization27.

For discussion please use the mailing list [1] [mainly Dutch]. To view the mailing list archive or for subscription see: localization-list.

1st handoff translator trans-status reviewer rev-status
writer (example) arthurbu done yours? not started
writer index a* henkbu done yours? not started
writer index b* henkbu done yours? not started
writer index c* henkbu done yours? not started
writer index d* henkbu done yours? not started
writer index e* henkbu done yours? not started
writer index f* henkbu done yours? not started
writer index g* henkbu done yours? not started
writer index h* henkbu started yours? not started
writer index i* henkbu started yours? not started

It is easy to 'upload' the translation notes to this page by using export to MediaWiki in OpenOffice.org. File > Export... and choose MediaWiki(.txt) as file format. This generates a text file and you can use cut-and-paste to get the information on this page. See: Issue: #84944


index type is now should be note
Writer > horizontale lijnen not translated The "Plain" type

If you select the "Plain" type of ruler, an empty paragraph is inserted at the position of the cursor.

Het type “Eenvoudig”

Selecteert u een lijn van het type Eenvoudig, dan wordt er op de positie van de cursor een lege paragraaf ingevoegd.

error in translation
charset
markup
Writer > lijnen > tekenen in tekst Error in translation Typ drie of meer \'is gelijk\'-tekens (=), asterisken (*), tildes (~), of hekje-tekens (#), en druk dan op Enter, om een dubbele lijn te maken. Typ drie of meer 'is gelijk'-tekens (=), asterisken (*), tildes (~), of hekje-tekens (#), en druk dan op Enter, om een dubbele lijn te maken. 2x backslash
Writer > lijnen > tekenen in tekst Not translated When you enter a line width, you can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium. Wanneer u een lijnhoogte invoert, kunt u een maateenheid toevoegen. Een lijnhoogte van nul resulteert in een haarlijn van één pixel in het uitvoermedium.
Writer > horizontale lijnen Not translated The "Plain" type

If you select the "Plain" type of ruler, an empty paragraph is inserted at the position of the cursor. This paragraph has the style "Horizontal Line", with a line as the lower border of the paragraph. You can edit that Paragraph Style to change the properties of all "Plain" rulers in your document. For example you can set the left margin to 3 inches, or you can change the line style, thickness, and color.

Het type “Eenvoudig”

Selecteert u een lijn van het type Eenvoudig, dan wordt er op de positie van de cursor een lege alinea ingevoegd. Deze alinea heeft het alineaopmaakprofiel “Horizontale lijn” met een lijn als onderste rand van de paragraaf. U kunt dit alineaopmaakprofiel bewerken om de eigenschappen van alle “Eenvoudige” lijnen in uw document. U kunt bijvoorbeeld de linkermarge op 3 cm instellen of u kunt de dikte en de kleur van de lijnstijl wijzigen.

Writer > horizontale lijnen Not translated To edit the "Plain" ruler style

1.Choose Format - Styles and Formatting to open the Styles and Formatting window.

2.In the listbox at the bottom, select to display "All Styles".

3.Right-click the "Horizontal Line" paragraph style.

4.Choose Modify.

For example, open the Borders tab page to set the thickness and style of the lines. Open the Indents & Spacing tab page to set the margins of the line.

Bewerken van het “Eenvoudige” lijn profiel

1. Kies Opmaak – Stijlen en opmaak om het dialoogvenster Stijlen en opmaak te openen.

2. Selecteer, in de keuzelijst aan de onderzijde, “Alle opmaakprofielen”.

3. Klik met rechts op het alineaopmaakprofiel “Horizontale lijn”.

4. Kies Wijzigen. Open bijvoorbeeld het tabblad Randen om de dikte en de lijnstijl in te stellen. Open het tabblad Inspringingen en afstanden om de marges van de lijn in te stellen.

Writer > horizontale lijnen Not translated The graphical type

Select any ruler type below of the "Plain" ruler type. This inserts a new paragraph at the position of the cursor. A picture showing a graphical horizontal line is inserted.

Het grafische type

Selecteer een willekeurig lijntype onder het type “Eenvoudig”. Dit voegt een nieuwe alinea in op de positie van de cursor. Een grafische horizontale lijn wordt als afbeelding weergegeven.

Writer > horizontale lijnen Not translated To edit the graphical line, right-click the line and choose Picture. Klik om een grafische lijn te bewerken met rechts op de lijn en kies Afbeelding
Writer > absoluut opslaan van URL's Not translated Load printer settings with the document

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

Door de gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden.Indien ingeschakeld, worden de printerinstellingen samen met het document geladen.Dit kan nodig zijn als een document op een afgelegen printer moet worden. Indien uitgeschakeld, wordt uw standaardprinter gebruikt om dit document af te drukken. De huidige printerinstellingen zullen worden opgeslagen met het document ongeacht of deze optie is aangezet.
Writer > Access-databases (base) Not translated (all words) See also the English Wiki page http://wiki.services.openoffice.org/wiki/MSA-Base_Faq. Zie ook de Engelse Wiki-pagina http://wiki.services.openoffice.org/wiki/MSA-Base_Faq.
Writer > afbeeldingen > bewerken Not translated Icons on the Picture bar Pictogrammen op de werkbalk Afbeelding
Writer > afbeeldingen > bewerken Not translated The Picture dialog

1.Right-click the picture and choose Picture from the submenu to open a properties dialog.

2.Change the properties of the selected picture, then click OK.

Het dialoogvenster Afbeelding

1. Klik met rechts op de afbeelding en kies Afbeelding uit het contextmenu om een dialoogvenster met eigenschappen te openen.

2. Wijzig de eigenschappen van de geselecteerde afbeelding, klik vervolgens op OK.

Writer > afbeeldingen > bewerken Error in translation Een aantal filters bevinden zich op de werkbalk Afbeelding Filter, die u kunt openen met het pictogram op de werkbalk Afbeelding. Een aantal filters bevinden zich op de werkbalk Afbeeldingsfilter, die u kunt openen met het pictogram op de werkbalk Afbeelding.
Writer > afbeeldingen > bijschriften (Writer) Not translated To update fields manually Velden handmatig bijwerken
Writer > afbeeldingen > randen Charset Randen voor objecten defini??ren Randen voor objecten definiëren
Writer > afbeeldingen > schalen/afmetingen wijzigen Not translated To scale a draw object, first select the object, then press Ctrl+Tab repeatedly to highlight one of the handles. Then press an arrow key. To scale in smaller steps, hold down the Alt key while pressing an arrow key. Press Esc to leave the point edit mode. Wanneer u een getekend object wilt schalen, selecteert u eerst het object, druk vervolgens achtereenvolgens op de Ctrl+Tab-toets om één van de handvatten te selecteren. Druk vervolgens op een pijltoets. Houdt om in kleinere stappen te schalen de Alt-toets ingedrukt bij het drukken op een pijltoets. Druk op Esc om deze bewerkingsmodus te verlaten.
Writer > afbeeldingen > schalen/afmetingen wijzigen Not translated To move a draw object using the keyboard, first select the object, then press an arrow key. To move in smaller steps, hold down the Alt key while pressing an arrow key. Selecteer, om een getekend object te verplaatsen, eerst het object, druk vervolgens op een pijltoets. Houdt om in kleinere stappen te schalen de Alt-toets ingedrukt bij het drukken op een pijltoets.
Writer > afdrukken > tekst altijd zwart Error in translation De instellingen op deze tabpagina gelden voor alle tekstdocumenten die u vervolgens afdrukt. Als u de instellingen alleen wilt veranderen voor het huidige document, gebruik dan de knop Opties in het dialoogvensterBestand - Afdrukken. De instellingen op deze tabpagina gelden voor alle tekstdocumenten die u vervolgens afdrukt. Als u de instellingen alleen wilt veranderen voor het huidige document, gebruik dan de knop Opties in het dialoogvenster Bestand - Afdrukken.
Writer > Asian typogra Not translated Asian typografie Aziatische typografie In indextable
Writer > alinea's > randen definiëren Charset Randen voor pagina's defini??ren Randen voor pagina's definiëren
Writer > alinea's > randen definiëren Charset Randen voor objecten defini??ren Randen voor objecten definiëren
Writer > alinea's > verwijderen lege Not translated When you choose to modify existing text with all options deselected, still all "Default" paragraph styles will be converted to "Text body" styles. Als u kiest om bestaande tekst te veranderen met alle opties gedeselecteerd, zullen toch alle “Standaard” alineaopmaakprofielen geconverteerd worden naar “Tekstblok” opmaakprofielen.
Writer > als/dan-query's als velden Charset Voorwaarden defini??ren Voorwaarden definiëren
Writer > argumenten in opdrachtregel No parameter 15x #NAME? In the table in stead of the mentioned parameter
Writer > assen > intervalmarkeringen Not translated Reverse direction

Defines where the lower and where the higher values are displayed at the axis. The unchecked state is the mathematical direction. That means for Cartesian coordinate systems that the x-axis shows the lower values on the left and the y-axis shows the lower values at the bottom. For polar coordinate systems the mathematical angle axis direction is counterclockwise and the radial axis is from inner to outer.

Omgekeerde richting

Definieert waar de laagste en waar de hoogste waarden op de as worden weergegeven. De stamdaardweergave is in wiskundige volgorde. Dat betekent voor Cartesische coördinaatsystemen dat de x-as de lage waarden aan de linkerkant weergeeft en de y-as de laagste waarden aan de onderkant weergeeft. Bij polaire coördinaatsystemen asrichting van de wiskundige hoek tegen de klok in en de radiale as is van binnen naar buiten.

Writer > AutoCorrect function Not translated AutoCorrect function AutoCorrectie (functie) In helpindextext
Writer > AutoCorrectie-functie Error in translation AutoCorrectie-functie AutoCorrectie (functie) In helpindextext
Writer > Basic > macro's opnemen Error in translation Druk op de Escape-toets om de selectie van een object op te heffen, aangezien macro-opname deze actie op dit moment niet met een muisklik vastlegt. Druk op de Esc-toets om de selectie van een object op te heffen, aangezien macro-opname deze actie op dit moment niet met een muisklik vastlegt.
Writer > Basic > macro's opnemen Not translated Limitations of the macro recorder

The following actions are not recorded:


Opening of windows is not recorded.


Actions carried out in another window than where the recorder was started are not recorded.


Window switching is not recorded.


Actions that are not related to the document contents are not recorded. For example, changes made in the Options dialog, macro organizer, customizing.


Selections are recorded only if they are done by using the keyboard (cursor traveling), but not when the mouse is used.


The macro recorder works only in Calc and Writer.

Begrenzingen van de macro-recorder

De volgende acties worden niet opgenomen.

Openen van vensters wordt niet opgenomen.

Handelingen die in een ander venster worden uitgevoerd dan de directory waar de recorder gestart werd, worden niet opgenomen.

Vensterwisseling wordt niet opgenomen.

Handelingen die niet gerelateerd zijn aan de documentinhoud worden niet opgenomen. Bijvoorbeeld, wijzigingen gemaakt in het dialoogvenster Opties, Macro's beheren, Aanpassen.

Selecties worden alleen opgenomen als zijn worden uitgevoerd met het toetsenbord (cursorverplaatsing), maar niet bij gebruik van de muis.

De macro-recorder werkt alleen in Calc en Writer.

Writer > Basic > scripting Error in translation 1.Klik op een van de knoppen ... om een dialoogvenster te openen waarin u een script aan de geselecteerde gebeurtenis kunt toewijzen. 1.Klik op één van de knoppen ... om een dialoogvenster te openen waarin u een script aan de geselecteerde gebeurtenis kunt toewijzen.
Writer > Basic > scripting Error in translation 1.Klik op een van de knoppen (...) om een dialoogvenster te openen waarin u een script aan de geselecteerde gebeurtenis kunt toewijzen. 1.Klik op één van de knoppen ... om een dialoogvenster te openen waarin u een script aan de geselecteerde gebeurtenis kunt toewijzen.
Writer > BASIC Error in translation BASIC Basic In the indextable
Writer > BASIC > scripting Goes to the same text as the page two rows above "Writer > Basic > scripting".
Writer > beelden > Imagemap Error in translation (charset ?) ImageMaps aan clientzijde ImageMaps aan cliëntzijde
Writer > beginnen van paginanummers Charset 1.Dubbelklik direct v????r het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken. 1.Dubbelklik direct vóór het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken.
Writer > beginnen van paginanummers Charset Het hangt van uw document af wat het beste is: een handmatig ingevoegd pagina-einde tussen pagina-opmaakprofielen, of een automatische wijziging. Als u maar ????n titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken: Het hangt van uw document af wat het beste is: een handmatig ingevoegd pagina-einde tussen pagina-opmaakprofielen, of een automatische wijziging. Als u maar één titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken:
Writer > belichting > 3D-diagrammen Not translated Choose Insert - Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > berekenen > terugkerende verwijzingen (Calc) Not translated Net Netto In first table
Writer > berekenen > terugkerende verwijzingen (Calc) #VALUE =B5-B7 In first table
Writer > berekenen > terugkerende verwijzingen (Calc) #VALUE =B6*0,15 In first table
Writer > beschrijvingen > objecten Error in translation Open he contextmenu voor het object - kies Beschrijving Open het contextmenu voor het object - kies Beschrijving
Writer > bestanden > openen Wrong icon Klik op het pictogram Nieuw File:Sn064.png op de werkbalk Standaard of kies Bestand - Nieuw. Klik op het pictogram Nieuw [[Image:]] op de werkbalk Standaard of kies Bestand - Nieuw.
Writer > bestanden > openen met tijdelijke aanduidingen Wrong icon File:Sc06331.png Nieuwe map maken Nieuwe map maken
Writer > bestanden > opslaan Not translated Automatic extension to the file name Automatische extensie voor de bestandsnaam
Writer > bestanden > opslaan Not ranslated When saving a file, OpenOffice.org always appends an extension to the file name, except when the file name already has an extension that matches the file type. See the list of . [vnd.sun.star.help://shared/text/shared/00/00000021.xhp?Language=nl&System=WIN&UseDB=no&DbPAR=swriter ODF extensions]

Some examples for the automatic extensions are listed in the following table:

Bij het opslaan van een bestand, voegt %PRODUCTNAME altijd een extensie aan de bestandsnaam toe, behalve wanneer het bestand al een extensie heeft die overeenkomt met het bestandstype. Bekijk de lijst met [vnd.sun.star.help://shared/text/shared/00/00000021.xhp?Language=nl&System=WIN&UseDB=no&DbPAR=swriter ODF extensions].

Sommige voorbeelden van automatische extensies staan in de onderstaande tabel weergegeven:

Writer > bestanden > opslaan Not translated You enter this file name U voert deze bestandsnaam in
Writer > bestanden > opslaan Not translated You select this file type U selecteert dit bestandstype
Writer > bestanden > opslaan Not translated File is saved with this name Bestand wordt met deze naam opgeslagen
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file mijn bestand
Writer > bestanden > opslaan Not translated ODF Text


ODF-tekst
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.odt mijn bestand.odt
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.odt mijn bestand.odt
Writer > bestanden > opslaan Not translated ODF Text ODF-tekst
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.odt mijn bestand.odt
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.txt mijn bestand.txt
Writer > bestanden > opslaan Not translated ODF Text ODF-tekst
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.txt.odt mijn bestand.txt.odt
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.txt mijn bestand.txt
Writer > bestanden > opslaan Not translated Text (.txt) Tekst (.txt)
Writer > bestanden > opslaan Not translated my file.txt mijn bestand.txt
Writer > bestanden > verzenden als e-mail Error in translation Terwijl u in OpenOffice.org werkt kunt u het huidige document als een e-mail bijlage verzenden. Terwijl u in OpenOffice.org werkt, kunt u het huidige document als een e-mail bijlage verzenden. Comma after “werkt”
Writer > bestandsdelingsopties voor huidig document Error in translation Selecteer deze optie om aan te geven dat de optie Met wachtwoord opslaan standaard geselecteerd moet zijn in dialoogvensters voor bestandsopslag. Hef de selectie van deze optie op om bestanden standaard zonder wachtwoord op te slaan.> Selecteer deze optie om aan te geven dat de optie Met wachtwoord opslaan standaard geselecteerd moet zijn in dialoogvensters voor bestandsopslag. Hef de selectie van deze optie op om bestanden standaard zonder wachtwoord op te slaan. Last character
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Not translated ODF Chart is the name of the file format for stand alone charts. This format with the extension *.odc is currently not in use.

The following flat ODF formats are provided by the Flat XML extension. These are text files in XML format.

ODF-tekening is de naam van de bestandsopmaak voor onafhankelijke tekeningen. Deze opmaak met de extensie *.odc is momenteel niet in gebruik.De volgende platte ODF-opmaken worden ondersteund door de Flat XML-extensie.Dit zijn tekstbestanden in XML-opmaak
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Not translated Document format Documentopmaak
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Not translated File extension Bestandsextensie
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Not translated Flat ODF Text Document Plat ODF-tekstdocument
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Not translated Flat ODF Spreadsheet Plat ODF-werkblad
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Not translated Flat ODF Presentation Platte ODF-presentatie
Writer > bestandsformaten > OpenDocument/XML Error in translation Flat ODF Drawing Platte ODF-tekening
Writer > besturingselementen > gebeurtenissen Not translated Het dialoogvensterMacro toewijzen wordt nu geopend. Het dialoogvenster Macro toewijzen wordt nu geopend. Space is missing
Writer > besturingselementen > groeperen Error in translation U kunt een opmaakcontrole uitvoeren met besturingsvelden die opgemaakte inhoud (datum, tijd, enzovoort) accepteren. U kunt een formaatcontrole uitvoeren met besturingsvelden die opgemaakte inhoud (datum, tijd, enzovoort) accepteren.
Writer > besturingselementen > groeperen Error in translation U kunt ook specificeren dat het doelframe een URL weergeeft, die geopend wordt wanneer u op een knop klikt die aan de handeling document/webpagina openen"> is toegewezen. U kunt ook specificeren dat het doelframe een URL weergeeft, die geopend wordt wanneer u op een knop klikt die aan de handeling document/webpagina openen is toegewezen.
Writer > besturingselementen > groeperen Error in translation Het label bestaat uit de naam van het besturingsveld en een geheel getal voor het besturingselement (bijvoorbeeld OpdrachtKnop1). De label bestaat uit de naam van het besturingsveld en een geheel getal voor het besturingselement (bijvoorbeeld OpdrachtKnop1).
Writer > besturingselementen > groeperen Error in translation Met de eigenschap Titel kunt u een ander beschrijving aan het besturingselement toewijzen, zodat het label de functie van het besturingselement weergeeft. Met de eigenschap Titel kunt u een ander beschrijving aan het besturingselement toewijzen, zodat de label de functie van het besturingselement weergeeft.
Writer > besturingselementen > invoegen Not translated The Form Controls icon opens a toolbar with the tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar to add controls to a form in a text, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro. Het pictogram Besturingselementen opent een werkbalk met gereedschappen om een interactief formulier te maken. U kunt de werkbalk gebruiken om besturingselementen toe te voegen aan een formulier in een tekst-, werkblad-, presentatie- of HTML-document, bijvoorbeeld een knop, die een macro uitvoert.
Writer > besturingselementen > invoegen Error in translation Wanneer u een sneltoets voor een besturingselement wilt specificeren, voegt u een tilde (~) vóór het teken in het label van het besturingselement toe. Wanneer u een sneltoets voor een besturingselement wilt specificeren, voegt u een tilde (~) vóór het teken in de label van het besturingselement toe.
Writer > besturingselementen > plaatsing en afmetingen Error in translation Behoudt de proporties bij het wijzigen van de grootte van het geselecteerde object. Behoudt de verhoudingen bij het wijzigen van de grootte van het geselecteerde object.
Writer > bewerken > concordantiebestanden Not translated You can use the Find All button on the Find & Replace dialog to highlight all places where a word appears, then open the Insert Index Entry dialog to add that word and places to the alphabetical index. However, if you need the same set of alphabetical indexes in multiple documents, the concordance file allows to enter every word just once, then use the list many times. U kunt de knop Alles zoeken in het dialoogvenster Zoeken en vervangen om alle plaatsen te accentueren waar een woord voorkomt, open vervolgens het dialoogvenster Indexitem invoegen om dat woord toe te voegen en te plaatsen in de alfabetische index.

Als u echter dezelfde alfabetische indexen in meerdere documenten nodig heeft, is het mogelijk om ieder woord slechts eenmaal op te nemen in het concordantiebestand, gebruik de lijst vervolgens meerdere malen.

Writer > bewerken > hyperlinks Not translated If you leave the hyperlink by positioning the cursor somewhere else, only the visible text will be changed. Als u de hyperlink verlaat door de cursor ergens anders te plaatsen, wordt alleen de zichtbare tekst gewijzigd.
Writer > bewerken > hyperlinks Not translated If you leave the hyperlink by entering a space character directly following the last character, the AutoCorrect - if enabled - will change the target URL to be the same as the visible text. Als u de hyperlink verlaat door een spatie direct na het laatste teken in te voeren, zal de AutoCorrectie - indien ingeschakeld - de URL gelijk maken aan de zichtbare tekst.
Writer > bewerken > hyperlinks Not translated In all document types, you can open the Hyperlink dialog to edit a hyperlink. First set the cursor into the hyperlink or directly in front of the hyperlink, then click the Hyperlink icon on the Standard bar. In alle documenttypen kunt u om een hyperlink te bewerken het dialoogvenster Hyperlink openen. Plaats eerst de cursor in de hyperlink of direct voor de hyperlink, klik vervolgens op het pictogram Hyperlink op de werkbalk Standaard.
Writer > bewerken > tabstops Error in translation Wijzig de tabstops voor een of meer alinea's: selecteer de alinea's en klik dan in de liniaal. Wijzig de tabstops voor één of meer alinea's: selecteer de alinea's en klik dan in de liniaal.
Writer > bewerken > tekstframes Error in translation Klik op een rand van een frame en versleep een van de randen of hoeken van het frame om de grootte van het tekstframe aan te passen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om de verhoudingen van het frame te behouden. Klik op een rand van een frame en versleep één van de randen of hoeken van het frame om de grootte van het tekstframe aan te passen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om de verhoudingen van het frame te behouden.
Writer > bijbehorende voorwardelijke tekst in velden Error in translation Kies Invoegen -Velden - Overige en klik dan op de tab Functies. Kies Invoegen - Velden - Overige en klik dan op de tab Functies. Space before “Velden”
Writer > bijlagen in e-mails Error in translation OpenOffice.org opent uw standaard-emailprogramma. OpenOffice.org opent uw standaard-e-mailprogramma.
Writer > bijschriften > hoofdstuknummers toevoegen Error in translation Zorg ervoor dat de tekst in uw document op hoofdstuk gesorteerd is, en dat de hoofdstuktitels (en desgewenst de sectietitels) een van de vooraf gedefinieerde alinea-opmaakprofielen voor koppen gebruiken. Zorg ervoor dat de tekst in uw document op hoofdstuk gesorteerd is, en dat de hoofdstuktitels (en desgewenst de sectietitels) één van de vooraf gedefinieerde alinea-opmaakprofielen voor koppen gebruiken.
Writer > bijwerken > opmaakprofielen, uit selecties Charset Klik in het document waaruit u het bijgewerkte opmaakprofiel wilt kopi??ren, bijvoorbeeld in een alinea waarop u handmatige opmaak hebt toegepast. Klik in het document waaruit u het bijgewerkte opmaakprofiel wilt kopiëren, bijvoorbeeld in een alinea waarop u handmatige opmaak hebt toegepast.
Writer > bindafstand > pagina's Error in translation gebruik deze lay-out als u de pagina's als een boek wilt inbinden. Gebruik deze lay-out als u de pagina's als een boek wilt inbinden.
Writer > bitmaps > uit voor sneller afdrukken Error in translation Klik op een van de volgende instellingsopties: Klik op één van de volgende instellingsopties:
Writer > bladwijzers > hoofddocumenten Error in translation Klik in de Navigator voor hoofddocumenten (klik op F5 als deze niet automatisch geopend wordt) op het pictogram Invoegen en houd de muisknop ingedrukt. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit: Klik in de Navigator voor hoofddocumenten (klik op F5 als deze niet automatisch geopend wordt) op het pictogram Invoegen en houd de muisknop ingedrukt. Voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:
Writer > bladwijzers > hoofddocumenten Error in translation In het gebied Harde regeleinden selecteert u Invoegen en dan Paginain het vak Type. In het gebied Harde regeleinden selecteert u Invoegen en dan Pagina in het vak Type. Space in “Paginain”
Writer > bladwijzers > plaatsing van cursor Error in translation Als u naar een specifieke bladwijzer in uw document wilt gaan, rechtermuisknop in het veld Pagina op de Statusbalk. Kies vervolgens een bladwijzer. Als u naar een specifieke bladwijzer in uw document wilt gaan, klikt u met de rechtermuisknop in het veld Pagina op de Statusbalk. Kies vervolgens een bladwijzer.
Writer > blanco pagina's met wisselende paginaopmaakprofielen Wrong icon File:Sc05539.pngOpenOffice.org kan automatisch verschillende pagina-opmaakprofielen voor even (linker) en oneven (rechter) pagina's toepassen in uw document. U kunt bijvoorbeeld pagina-opmaakprofielen gebruiken om verschillende kop- en voetteksten weer te geven op even en oneven pagina's. Het huidige pagina-opmaakprofiel wordt weergegeven in de Statusbalk aan de onderkant van het werkvenster. File:Sc05539.pngOpenOffice.org kan automatisch verschillende pagina-opmaakprofielen voor even (linker) en oneven (rechter) pagina's toepassen in uw document. U kunt bijvoorbeeld pagina-opmaakprofielen gebruiken om verschillende kop- en voetteksten weer te geven op even en oneven pagina's. Het huidige pagina-opmaakprofiel wordt weergegeven in de Statusbalk aan de onderkant van het werkvenster.
Writer > blanco pagina's met wisselende paginaopmaakprofielen Error in translation Kies Invoegen - Koptekst en kies het pagina-opmaakprofiel waaraan u een koptekst wilt toevoegen om een koptekst aan een van de pagina-opmaakprofielen toe te voegen. In het koptekstframe typt u de tekst die u als koptekst wilt gebruiken. Kies Invoegen - Koptekst en kies het pagina-opmaakprofiel waaraan u een koptekst wilt toevoegen om een koptekst aan één van de pagina-opmaakprofielen toe te voegen. In het koptekstframe typt u de tekst die u als koptekst wilt gebruiken.
Writer > blanco pagina's met wisselende paginaopmaakprofielen Charset Als er twee even of oneven pagina's direct na elkaar in uw document verschijnen, voegt Writer standaard een lege pagina in. U kunt voorkomen dat deze automatisch gegenereerde lege pagina's afgedrukt en naar een PDF ge??xporteerd worden. Als er twee even of oneven pagina's direct na elkaar in uw document verschijnen, voegt Writer standaard een lege pagina in. U kunt voorkomen dat deze automatisch gegenereerde lege pagina's afgedrukt en naar een PDF geëxporteerd worden.
Writer > bogen > lijneigenschappen/XY-diagrammen Not translated In a chart of Line type or XY type which displays lines, mark Smooth lines and click the Properties button Markeer in een lijndiagram of XY-diagram Vloeiende lijnen en klik op de knop Eigenschappen.
Writer > Brieven > enveloppen invoegen Error in translation Maakt een envelop. Maakt een envelop. Op de drie tabbladen kunt u de geadresseerde en afzender, de positie en het formaat voor beide adressen, de grootte van de envelop en de enveloprichting specificeren. Maakt een envelop. Op de drie tabbladen kunt u de ontvanger en afzender, de positie en het formaat voor beide adressen, de grootte van de envelop en de enveloprichting specificeren.
Writer > brieven > enveloppen invoegen Not translated To delete an envelope from a document Een envelop uit een document verwijderen
Writer > brieven > enveloppen invoegen Not translated 1.Click into the envelope page to make it the current page. 1. Klik op de enveloppagina om het de huidige pagina te maken.
Writer > brieven > enveloppen invoegen Not translated 2. Right-click the field on the status line that shown "Envelope".

A submenu opens showing some page styles.

2. Klik met rechts op veld op de statusbalk dat “Envelop”weergeeft. Een submenu opent met een aantal pagina-opmaakprofielen.
Writer > brieven > enveloppen invoegen Not translated 3.Choose the "Default" page style from the submenu.

This removes the special "Envelope" page formatting.

3. Kies het “Standaard” pagina-opmaakprofiel uit het submenu. Dit verwijdert de speciale “Envelop” pagina-opmaak
Writer > brieven > enveloppen invoegen Not translated 4.Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key. 4. Verwijder de frames voor afzender en ontvanger. Klik op de rand van elk frame en druk op de Del-toets.
Writer > brieven > standaardbrieven maken Error in translation U ziet het dialoogvenster Assistent Standaardbrief. In het volgende voorbeeld wordt een van de vele manieren weergegeven om door de assistentpagina's te navigeren: U ziet het dialoogvenster Assistent Standaardbrief. In het volgende voorbeeld wordt één van de vele manieren weergegeven om door de assistentpagina's te navigeren:
Writer > cellen >kleuren (Calc) Error in translation hulplijnen bij verplaatsen Hulplijnen bij verplaatsen
Writer > cellen >kleuren (Calc) Error in translation eenvoudige handvatten Eenvoudige handvatten
Writer > cellen >kleuren (Calc) Error in translation grote handvatten Grote handvatten
Writer > cellen > randen in teksttabellen Error in translation Klik op een van de Standaard-pictogrammen om meerdere randen in te stellen of opnieuw in te stellen. Klik op één van de Standaard-pictogrammen om meerdere randen in te stellen of opnieuw in te stellen.
Writer > cellen > randen in teksttabellen Charset Randen voor pagina's defini??ren Randen voor pagina's defini??ren
Writer > certificaten Not translated Opening a document using WebDAV over HTTPS Een document openen met gebruik van WebDAV op HTTPS
Writer > certificaten Not translated In OpenOffice.org, you can open and save documents that are stored on a WebDAV server, using the secure HTTPS protocol.

You must use the OpenOffice.org file dialogs to use WebDAV over HTTPS.

In OpenOffice.org kunt u documenten openen en opslaan, die zijn opgeslagen op een WebDAV server met gebruik van het veilige HTTPS protocol.

U moet gebruik maken van de OpenOffice.org bestandsdialoogvensters om WebDAV op HTTPS te gebruiken.

Writer > certificaten Not translated 1.Choose Tools - Options - OpenOffice.org - General. Ensure that Use OpenOffice.org dialogs is enabled. Click OK to close the dialog. 1. Kies Extra - Opties - OpenOffice.org – Algemeen. Controleer of OpenOffice.org-dialoogvensters gebruiken is ingeschakeld. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.
Writer > certificaten Not translated 2.Choose File - Open. 2. Kies Bestand – Openen.
Writer > certificaten Not translated 3.In the File name box, enter the path to the WebDAV folder. For example, enter https://192.168.1.1/webfolder to open a secure connection to the WebDAV server at the IP address 192.168.1.1, and to list the contents of the webfolder folder. 3. Voer In het vak Bestandsnaam het pad naar de WebDAV-map in. Voer bijvoorbeeld, https://192.168.1.1/webmap\ in om een veilige verbinding met de WebDAV-server op het IP-adres 192.168.1.1 te openen en de inhoud van de map webmap weer te geven.
Writer > certificaten Not translated 4.The first time you connect to a WebDAV server, you see the "Website Certified by an Unknown Authority" dialog.

You should click the Examine Certificate button and examine the certificate.

If you accept the certificate, choose "Accept this certificate temporarily for this session" and click OK. Now you can open and save files from the WebDAV server without further questions, until you exit OpenOffice.org.

If you do not trust the certificate, click Cancel.

4. De eerste keer dat u verbinding maakt met een WebDAV-server, wordt het dialoogvenster "Website gecertificeerd door een onbekende autoriteit".

U moet op de knop Certificaat onderzoeken klikken en het certificaat onderzoeken.

Kies, als u het certificaat accepteert, "Certificaat voor deze sessie tijdelijk accepteren" en klik op de knop OK. Nu kunt u, totdat u OpenOffice.org sluit, bestanden op de WebDAV-server openen en opslaan zonder verdere vragen.

Klik, als u het certificaat niet vertrouwd, op de knop Annuleren.

Writer > certificaten Not translated 5.If you did accept the certificate, you can now select the file name or file names you want to open and click Open. 5. Als u het certifcaat geaccepteerd heeft, kunt u nu de bestandna(a)m(en) selecteren die u wilt openen en op Openen klikken.
Writer > certificaten Not translated If there is a mismatch of the domain name given in the certificate and the domain name you entered in the file dialog, then you see a dialog that allows you to choose from any of the following options: Als de domeinnaam in het certicaat en de ingegeven domeinnaam in het dialoogvenster niet overeenkomen, wordt een dialoogvenster getoond waarin u uit de volgende opties kunt kiezen:
Writer > certificaten Not translated View Certificate - Opens the View Certificate dialog.

Continue - If you are sure both domains are the same, click the Continue button.

Cancel Connection - Cancels the connection.

Certificaat weergeven - Opent het dialoogvenster Certificaat weergeven.

Volgende - Als u er zeker van bent dat beide domeinen gelijk zijn, klikt u op de knop Volgende.

Verbinding verbreken - Verbreekt de verbinding.

Writer > certificaten Not translated If you click Continue, you may see a dialog that asks you to enter your user name and password. Als u op de knop Volgende klikt, wordt mogelijk een dialoogvenster getoond, waarin u gevraagd wordt om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.
Writer > cirkeldiagrammen Not translated Choose Insert - Object - Chart Kies Invoegen - Object - Diagram
Writer > combinatiediagrammen Not translated Choose Insert - Object - Chart Kies Invoegen - Object - Diagram
Writer > compatibiliteitsinstellingen voor MS Word-import Not translated Expand word space on lines with manual line breaks in justified paragraphs Uitgebreide woordspatiëring op regels met handmatige regeleinden in uitgevulde alinea's
Writer > compatibiliteitsinstellingen voor MS Word-import Not translated If enabled, Writer adds spacing between words, in lines that end with Shift+Enter in justified paragraphs. If disabled, spacing between words will not be expanded to justify the lines. Indien ingeschakeld, voegt Writer witruimte tussen woorden toe in regels in uitgevulde alinea's die eindigen met een Shift+Enter. Indien uitgeschakeld, wordt geen witruimte tussen woorden toegevoegd om de regels uit te vullen.
Writer > compatibiliteitsinstellingen voor MS Word-import Not translated This setting is on by default for .odt text documents. It will be saved and loaded with the document in the .odt text document format. This setting cannot be saved in old .sxw text documents, so this setting is off for .sxw text documents. Deze instelling is standaard ingeschakeld bij .odt tekstdocumenten. Het zal worden opgeslagen en geopend met het document in de opmaak van een .odt tekstdocument. Deze instelling kan niet in oude .sxw tekstdocumenten worden opgeslagen, dus deze instelling is voor .sxw tekstdocumenten uitgeschakeld.
Writer > compatibiliteitsinstellingen voor MS Word-import Not translated Expand word space on lines with manual line breaks in justified paragraphs Uitgebreide woordspatiëring op regels met handmatige regeleinden in uitgevulde alinea's
Writer > complexe-tekstlayout > definitie Error in translation Talen met een complexe-tekstlayout kunnen een van de of alle volgende functies hebben: Talen met een complexe-tekstlayout kunnen één van de of alle volgende functies hebben:
Writer > complexe-tekstlayout > definitie Error in translation Houd vervolgens klik met de rechtermuisknop. Klik vervolgens met de rechtermuisknop.
Writer > complexe-tekstlayout > definitie Error in translation U kunt verschillende vensters boven op elkaar of naast elkaar vastzetten. U kunt verschillende vensters boven, op elkaar of naast elkaar vastzetten.
Writer > complexe-tekstlayout > definitie Error in translation Als een object direct in een document wordt ingevoegd, wordt de documentgrootte verhoogt met (tenminste) de grootte in bytes van het object. Als een object direct in een document wordt ingevoegd, wordt de documentgrootte verhoogd met (tenminste) de grootte in bytes van het object. Change “verhoogt” in “verhoogd”.
Writer > complexe-tekstlayout > definitie Error in translation In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. In besturingselementen is een draaivak een eigenschap van een numeriek veld, datumveld of tijdveld. Als de eigenschap “Draaivak” is ingeschakeld geeft het veld een paar symbolen met pijlen naar tegenovergestelde richtingen weer, verticaal of horizontaal.
Writer > complexe-tekstlayout > definitie Error in translation In the Basic IDE, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols. Een draaivak in de Basic IDE is de naam, die gebruikt wordt voor het numerieke veld tezamen met de twee pijlsymbolen.
Writer > contextmenu's Error in translation Houd vervolgens klik met de rechtermuisknop. Klik vervolgens met de rechtermuisknop.
Writer > cursor > snel naar een object gaan Error in translation Op de zwevende Navigatie werkbalk selecteert u eerst de categorie en klikt dan op een van de knoppen rechts - Vorig object of Volgend object. Op de zwevende Navigatie werkbalk selecteert u eerst de categorie en klikt dan op één van de knoppen rechts - Vorig object of Volgend object.
Writer > databases > in voorwaarden Error in translation Databasenaam.Tabelnaam.Veldnaam. Als een van de namen een teken bevat dat een operator is, zoals een minteken (-), zet de naam dan tussen haakjes, bijvoorbeeld Databasenaam.[Tabel-naam].Veldnaam. Gebruik nooit spaties in veldnamen. Databasenaam.Tabelnaam.Veldnaam. Als één van de namen een teken bevat dat een operator is, zoals een minteken (-), zet de naam dan tussen haakjes, bijvoorbeeld Databasenaam.[Tabel-naam].Veldnaam. Gebruik nooit spaties in veldnamen.
Writer > databases > opmaak (Base) Error in translation De volgende pagina van de Assistent is een van de volgende: De volgende pagina van de Assistent is één van de volgende:
Writer > databases > sneltoetsen Wrong text and table on this page Rijen en kolommen in een tabel selecteren This text and the table under the text belongs to another helppage.
Writer > datumopmaak Error in translation ####.# ####,# In second table
Writer > datumopmaak Error in translation #.000 #,000 In second tabel
Writer > datumopmaak Error in translation #.0# #,0# In second tabel
Writer > datumopmaak Error in translation 0.## 0,## In second tabel
Writer > datumopmaak Error in translation #,### #.### In third table
Writer > datumopmaak Error in translation #, #. In third table
Writer > datumopmaak Error in translation Cyaan CYAN In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Zwart BLACK In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Wit WHITE In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Groen GREEN In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Blauw BLUE In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Rood RED In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Geel YELLOW In fourth table
Writer > datumopmaak Error in translation Maand als 3. Maand als 3 In fifth tabel
Writer > datumopmaak Error in translation Maand als 03. Maand als 03 In fifth tabel
Writer > datums > standaard (Calc) Error in translation 1462 01.01.1904
Writer > DDE > woordinvulling


Error in translation 2..Selecteer een van de volgende opties: 2.Selecteer één van de volgende opties:
Writer > defini??ren Charset in indextext defini??ren definiëren In indextext
Writer > defini??ren > paginanummers beginnen Charset 1.Dubbelklik direct v????r het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken. 1.Dubbelklik direct vóó r het paginanummerveld. U ziet nu het dialoogvenster Velden bewerken.
Writer > defini??ren > paginanummers beginnen Charset Als u maar ????n titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken: Als u maar één titelpagina met een ander opmaakprofiel dan de andere pagina's nodig hebt, kunt u de automatische methode gebruiken:
Writer > definiëren > kleuren Charset Hier kunt u uw eigen kleuren defini??ren met behulp van het tweedimensionale grafische diagram en het diagram met numerieke kleurovergangen. Hier kunt u uw eigen kleuren definiëren met behulp van het tweedimensionale grafische diagram en het diagram met numerieke kleurovergangen.
Writer > definiëren > kleuren Charset In Writer kunt u randen voor pagina-opmaakprofielen defini??ren, niet voor individuele pagina's. In Writer kunt u randen voor pagina-opmaakprofielen definiëren, niet voor individuele pagina's.
Writer > definiëren > tabelranden Error in translation 3.Klik op een van de vooraf gedefinieerde randstijlen. 3.Klik op één van de vooraf gedefinieerde randstijlen.
Writer > definiëren > tabelranden in Writer Charset Randen voor pagina's defini??ren Randen voor pagina's definiëren
Writer > diagrammen > 3D-weergaven Not translated With Right-angled axes enabled, you can rotate the chart contents only in X and Y direction, that is, parallel to the chart borders. Met rechthoekige assen ingeschakeld, kunt u de diagraminhoud alleen in X en Y richting draaien, dat is evemwijdig aan de diagramranden.
Writer > diagrammen > assen op schaal brengen Error in translation U moet eerst de optieAutomatisch uitschakelen om de waarden te kunnen wijzigen. U moet eerst de optie Automatisch uitschakelen om de waarden te kunnen wijzigen. Space in “optieAutomatisch”
Writer > diagrammen > randen Charset In Writer kunt u randen rond OLE-objecten, invoegtoepassingen, diagrammen/grafieken, afbeeldingen en frames defini??ren. In Writer kunt u randen rond OLE-objecten, invoegtoepassingen, diagrammen/grafieken, afbeeldingen en frames definiëren.
Writer > diagrammen > uitlijnen Charset Hier definieert u de afstand tussen de kolommen in procenten. De maximale spati�ring is 600%. Hier definieert u de afstand tussen de kolommen in procenten. De maximale spatiëring is 600%.
Writer > diagramtype > gebied Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtype > koersdiagram Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtype > koersdiagram Error in translation Gebaseerd op laagen hoog toont het Type 1 het verschil tussen de laagste waarde (laag) en de hoogste waarde (hoog) door een verticale lijn. Gebaseerd op laag en hoog toont het Type 1 het verschil tussen de laagste waarde (laag) en de hoogste waarde (hoog) door een verticale lijn. Space in “laagen”
Writer > diagramtype > koersdiagram Error in translation Gebruik voor een nieuw koersdiagram eerst een kolomdiagram. Voeg de kolommen toe die u nodig heeft en voer uw gegevens, in de volgorde zoals getoond in het voorbeeld, Gebruik voor een nieuw koersdiagram eerst een kolomdiagram. Voeg de kolommen toe die u nodig hebt en voer uw gegevens, in de volgorde zoals getoond in het voorbeeld,
Writer > diagramtype > koersdiagram Error in translation Laat de kolommen die u in de gewenste variant niet nodig heeft weg. Gebruik Kolom wisselen om de kolomvolgorde te wijzigen. Laat de kolommen die u in de gewenste variant niet nodig hebt weg. Gebruik Kolom wisselen om de kolomvolgorde te wijzigen.
Writer > diagramtype > koersdiagram Error in translation Als u al een koersdiagram heeft en u wilt de variant wijzigen, wijzig dan eerst het diagramtype naar een kolomdiagram, voeg kolommen toe of verwijder deze zo dat het past bij de variant en wijzig vervolgens het diagramtype terug naar een koersdiagram. Als u al een koersdiagram hebt en u wilt de variant wijzigen, wijzig dan eerst het diagramtype naar een kolomdiagram, voeg kolommen toe of verwijder deze zo dat het past bij de variant en wijzig vervolgens het diagramtype terug naar een koersdiagram.
Writer > diagramtype > koersdiagram Not translated The legend shows the value from the range, which you entered in the Range for Name field in the Data Range dialog. The default entry is the column header of the closing price column. De legenda geeft de waarde van het bereik, dat u ingevoerd hebt in het veld Bereik voor Naam in het dialoogvenster Gegevensbereiken. De standaard-invoer is de kolomkop van de kolom Slotprijs.
Writer > diagramtypen > kolom en balk Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtypen > kolom en lijn Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtypen > kolom en lijn Charset U kunt een tweede Y-as invoegen met Invoegen - Assen nadat u de assistent heeft be�indigd. U kunt een tweede Y-as invoegen met Invoegen - Assen nadat u de assistent heeft beëindigd.
Writer > diagramtypen > lijn Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtypen > lijn Error in translation Als u Procentselecteert, worden de Y-waarden op schaal gebracht als percentage van het categorietotaal. Als u Procent selecteert, worden de Y-waarden op schaal gebracht als percentage van het categorietotaal. Space in `Procentselecteert`
Writer > diagramtypen > net Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtypen > taart/cirkel Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > diagramtypen > XY (verspreid) Not translated Choose Insert – Object - Chart Kies Invoegen – Object - Diagram
Writer > directe opmaak > ongedaan maken all Error in translation ongedaan maken all ongedaan maken alle In indextext
Writer > Documentstructuur – functie in Microsoft Office Not translated Refresh Range Bereik vernieuwen
Writer > doorhalen > lettertype-effecten Error in translation Aziatisch-specifieke Functionaliteit Aziatisch-specifieke functionaliteit
Writer > doorhalen > lettertype-effecten Double text The text color is ignored on screen, if the Use automatic font color for screen display check box is selected in Tools - Options - OpenOffice.org - Accessibility. This text is written twice. One time in Dutch and one time in English
Writer > drukknoppen, zie knoppen Wrong layout 2.Klik op de werkbalk Besturingselementen op het pictogram Knop. ● Klik op de werkbalk Besturingselementen op het pictogram Knop. Change “2.” in a bullet.
Writer > drukknoppen, zie knoppen Wrong layout 3.Sleep met de muis in het document om de knop te tekenen. ● Sleep met de muis in het document om de knop te tekenen. Change “3.” in a bullet
Writer > drukknoppen, zie knoppen Wrong layout 4.Klik met de rechtermuisknop en kies Besturingselement. ● Klik met de rechtermuisknop en kies Besturingselement. Change “4.” in a bullet
Writer > Eerste pagina - paginaopmaakprofiel Wrong icon File:Sc05539.png

OpenOffice.org kan automatisch verschillende pagina-opmaakprofielen voor even (linker) en oneven (rechter) pagina's toepassen in uw document.

Wrong icon is justed. Cannot put the good icon on the Wiki-page
Writer > Eerste pagina - paginaopmaakprofiel Charset U kunt voorkomen dat deze automatisch gegenereerde lege pagina's afgedrukt en naar een PDF ge??xporteerd worden. U kunt voorkomen dat deze automatisch gegenereerde lege pagina's afgedrukt en naar een PDF geëxporteerd worden.
Writer > eigenschappen > vloeiende lijnen in lijndiagrammen/XY-diagrammen Not translated In a chart of Line type or XY type which displays lines, mark Smooth lines and click the Properties button Markeer In een lijn- of XY-diagram Vloeiende lijnen en klik op de knop Eigenschappen.
Writer > entering groups Not translated entering groups betreden groeperingen
Writer > entering groups Not translated Working with groups Werken met groepen
Writer > entering groups Not translated You can combine several graphic objects into a group so that you can use them like a single object. U kunt diverse grafische objecten in een groep combineren zodat u ze kunt gebruiken als één object.
Writer > entering groups Not translated You can move, transform, resize, distort, or convert all objects in a group together, and you can enter the group any time to change the individual objects. U kunt alle objecten in een groepering tesamen verplaatsen, veranderen, grootte wijzigen, vervormen of converteren en u kunt de groepering altijd betreden om de objecten afzonderlijk te wijzigen.
Writer > entering groups Not translated You can change the properties (line size, fill color, and more) of all objects in a group together, and you can enter the group and change the individual objects. U kunt de eigenschappen (lijndikte, vulkleur en meer) van alle objecten tesamen in de groepering wijzigen en u kunt de groepering betreden en de objecten afzonderlijk wijzigen.
Writer > entering groups Not translated Groups can also be nested to form groups within other groups. Groeperingen kunnen ook worden genest om groeperingen binnen andere groeperingen te maken.
Writer > entering groups Not translated To group objects Objecten groeperen
Writer > entering groups Not translated 1.Select the objects together that you want to group. Hold down Shift while you click the individual objects. 1. Selecteer de objecten die u wilt groeperen. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de objecten klikt.
Writer > entering groups Not translated 2.Right-click any of the selected objects to open the context menu. 2. Klik met rechts op één van de geselecteerde objecten om het contextmenu te openen.
Writer > entering groups Not translated 3.In Impress or Draw, choose Group. In Calc or Writer, choose Group - Group. 3. Kies, in Impress of Draw, Groeperen. Kies, in Calc of Writer, Groep - Groeperen.
Writer > entering groups Not translated For example, you can group all of the objects in a company logo to move and resize the logo as a single object. U kunt, bijvoorbeeld alle objecten in een bedrijfslogo groeperen om deze te verplaatsen of de grootte aan te passen als een enkel object.
Writer > entering groups Not translated After you have grouped objects, selecting any part of the group selects the entire group. Nadat u objecten heeft gegroepeerd, selecteert een deel van de groepering de groepering in zijn geheel.
Writer > entering groups Not translated To enter a group Groepering betreden
Writer > entering groups Not translated 1.Right-click any object of the group. 1. Klik met rechts op één object in de groepering.
Writer > entering groups Not translated 2.In Impress or Draw, choose Enter Group. In Calc or Writer, choose Group - Edit Group. 2. Kies, in Impress of Draw, Groepering betreden. Kies, in Calc of Writer, Groep – Betreden.
Writer > entering groups Not translated 3.Now you can select and edit a single object in the group. 3. Nu kunt u één object in de groepering selecteren en bewerken.
Writer > entering groups Not translated You can add or delete objects to and from a group in this mode. In deze modus kunt u objecten aan de groepering toevoegen of er uit verwijderen.
Writer > entering groups Not translated The objects that are not part of the group are shown with dimmed colors. De objecten die geen deel van de groep uitmaken worden met doffe kleuren weergegeven.
Writer > entering groups Not translated To exit a group Groepering verlaten
Writer > entering groups Not translated 1.Right-click any object of the group. 1. Klik met rechts op één object in de groepering.
Writer > entering groups Not translated 2.In Impress or Draw, choose Exit Group. In Calc or Writer, choose Group - Exit Group. 2. Kies, in Impress of Draw, Groepering verlaten. Kies, in Calc of Writer, Groep – Verlaten.
Writer > entering groups Not translated To exit a group in Draw or Impress, you can also double-click anywhere outside the group. Om in Draw of Impress een groepering te verlaten, kunt u ook ergens buiten de groepering dubbelklikken.
Writer > entering groups Not translated To ungroup a group Groepering opheffen
Writer > entering groups Not translated 1.Right-click any object of the group. 1. Klik met rechts op één object in de groepering.
Writer > entering groups Not translated 2.In Impress or Draw, choose Ungroup. In Calc or Writer, choose Group - Ungroup. 2. Kies, in Impress of Draw, Groepering opheffen. Kies, in Calc of Writer, Groep – Opheffen.
Writer > entering groups Not translated Now you can select and edit all objects as individual objects. Nu kunt u alle objecten weer individueel selecteren en bewerken.
Writer > enveloppen > invoegen Not translated To delete an envelope from a document Een envelop verwijderen uit een document
Writer > enveloppen > invoegen Not translated 1.Click into the envelope page to make it the current page. 1. Klik op de pagina van de envelop om dit de huidige pagina te maken.
Writer > enveloppen > invoegen Not translated 2.Right-click the field on the status line that shown "Envelope".

A submenu opens showing some page styles.

2. Klik met rechts op het veld op de statusbalk dat “Envelop” weergeeft.

Een submenu wordt geopend, die enige pagina-opmaakprofielen weergeeft.

Writer > enveloppen > invoegen Not translated 3.Choose the "Default" page style from the submenu.

This removes the special "Envelope" page formatting.

3. Kies het “Standaard” pagina-opmaakprofiel uit het submenu.

Dit verwijdert de speciale “Envelop” pagina-opmaak.

Writer > enveloppen > invoegen Not translated 4.Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key. 4. Verwijder de frames voor afzender en ontvanger. Klik op de rand van elk frame en druk op de Del-toets.
Writer > exiting > groups Not translated exiting > groups verlaten > groepering In indexhelptext
Writer > exporteren > naar PDF Not translated Export bookmarks Bladwijzers exporteren
Writer > exporteren > naar PDF Not translated Selects to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Outline Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document. U kunt hier selecteren dat bladwijzers uit Writer-documenten als PDF-bladwijzers geëxporteerd moeten worden. Bladwijzers worden voor alle hoofdstukgenummerde alinea's gemaakt (Extra - Hoofdstuknummering) en voor alle inhoudsopgaven waarvoor u hyperlinks heeft gemaakt in het brondocument.
Writer > externe sleutels (Base) Error in translation De geselecteerde tabellen worden weergegeven in het bovenste deel van het ontwerpvenster. U kunt een tabelvenster verwijderen via het contextmenu met de Delete-toets. De geselecteerde tabellen worden weergegeven in het bovenste deel van het ontwerpvenster. U kunt een tabelvenster verwijderen via het contextmenu of met de Delete-toets.
Writer > fields > HTML-import and export Not translated fields > HTML-import and export velden > HTML-import en export In text indextable
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated See Wiki page about Base for some more help regarding the functions in a report. Bekijk de Wiki-pagina over Base voor meer help over de functies in een rapport.
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated To calculate a sum for each client Een berekening maken voor iedere client
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated 1.Open the Report Navigator. 1. Open de Rapportnavigator.
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated 2.Open the Groups entry and the group where you want to calculate the cost.

The group has a sub entry called functions.

2. Open het Groepsitem en de groep waarvoor u de kosten wilt berekenen.

De groep heeft een subitem functie-aanroepen

Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated 3.Open the context menu (right click) on the functions entry, choose to create a new function, and select it.

In the property browser you see the function.

3. Open het contextmenu (rechts klikken) van het functie-item, kies om een nieuwe functie te maken en selecteer deze.

In de eigenschappen van de browser ziet u de functie.

Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated 4.Change the name to e.g. CostCalc and the formula to [CostCalc] + [enter your cost column name]. 4. Wijzig de naam in bijvoorbeeld Kostenberekening en de formule in [Kostenberekening] + [voer uw naam voor de kolom in].
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated 5.In the initial value enter 0. 5. Voer als beginwaarde 0 in.
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated 6.Now you can insert a text field and bind it to your [CostCalc] (appears in the data field list box). 6. Nu kunt u een tekstveld invoegen en verbinden met uw [Kostenberekening] (verschijnt in de keuzelijst van het gegevensveld).
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated May be you have to set the initial value to the value of the field like [field]. Misschien dat u de beginwaarde moet instellen op de waarde van het veld zoals [field].
Writer > formules in rapporten > bewerken Not translated If there are blank fields in the cost column, use the following formula to replace the blank fields' content with zero: Als er lege velden in de kostenkolom zijn, gebruik dan de volgende formule om de lege velden te vervangen door een 0.
Writer > formulieren > algemene Error in translation Doorzoekt databasetabellen en formulieren.In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken. Doorzoekt databasetabellen en formulieren. In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken. Space in “formulieren.In”
Writer > formulieren > besturingselementen groeperen Error in translation Een herhaalde gebeurtenis treedt op wanneer u op een van de recordnavigatieknoppen van een navigatiebalk of op een pijlknop of de achtergrond van een schuifbalk klikt en u de muisknop enige tijd ingedrukt houdt. Een herhaalde gebeurtenis treedt op wanneer u op één van de recordnavigatieknoppen van een navigatiebalk of op een pijlknop of de achtergrond van een schuifbalk klikt en u de muisknop enige tijd ingedrukt houdt.
Writer > formulieren > besturingselementen groeperen Error in translation U kunt ook specificeren dat het doelframe een URL weergeeft, die geopend wordt wanneer u op een knop klikt die aan de handeling document/webpagina openen"> is toegewezen. U kunt ook specificeren dat het doelframe een URL weergeeft, die geopend wordt wanneer u op een knop klikt die aan de handeling document/webpagina openen is toegewezen. Delete “">” after “openen”
Writer > formulieren > ontwerpen (Base) Error in translation Voeg gewoon een of meer formulierbesturingselementen toe. Voeg gewoon één of meer formulierbesturingselementen toe.
Writer > formulieren > ontwerpen (Base) Error in translation Als u op Meer klikt, zult u een dialoogvenster zien met informatie, waarschuwingen en fouten over het huidige problem. Als u op Meer klikt, zult u een dialoogvenster zien met informatie, waarschuwingen en fouten over het huidige probleem.
Writer > frames > frames selectie frames Error in translation Tekent een lijn met een reeks rechte lijnsegmenten. Sleep om een lijnsegment te tekenen, klik om het eindpunt te definiëren, en sleep vervolgens om een nieuw lijnsegment te tekenen.Dubbelklik om de lijn te voltooien. Wanneer u een gesloten vorm wilt maken, dubbelklikt u op het beginpunt van de lijn. Tekent een lijn met een reeks rechte lijnsegmenten. Sleep om een lijnsegment te tekenen, klik om het eindpunt te definiëren, en sleep vervolgens om een nieuw lijnsegment te tekenen.”Dubbelklik om de lijn te voltooien. Wanneer u een gesloten vorm wilt maken, dubbelklikt u op het beginpunt van de lijn. Space in “tekenen.Dubbelklik
Writer > full joins (Base) Error in translation full joins volledige joins In text indextable
Writer > Galerij > verbergen/tonen Error in translation Wanneer u een venster wilt vastzetten, voert u een van de volgende handelingen uit: Wanneer u een venster wilt vastzetten, voert u één van de volgende handelingen uit:
Writer > gebruikergedefinieerde velden, beperking Not translated Selection Selectie
Writer > gebruikergedefinieerde velden, beperking Not translated Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert. Geeft de beschikbare velden weer voor het veldtype dat in de lijst Type geselecteerd is. Als u een veld wilt invoegen, klikt u op het veld en vervolgens op Invoegen.
Writer > gebruikergedefinieerde velden, beperking Not translated To quickly insert a field from the list, hold down Ctrl and double-click the field. Houd Ctrl ingedrukt en dubbelklik op het veld om snel een veld uit de lijst in te voegen.
Writer > gebruikergedefinieerde woordenlijsten > bewerken Error in translation Elke submodule kan in een of meerdere talen beschikbaar zijn. Elke submodule kan in één of meerdere talen beschikbaar zijn.
Writer > gebruikergedefinieerde woordenlijsten > bewerken Error in translation Opent het dialoogvenster Gebruikerswoordenlijst bewerken.Hierin kunt u items aan uw woordenlijst toevoegen of bestaande items bewerken. Opent het dialoogvenster Gebruikerswoordenlijst bewerken. Hierin kunt u items aan uw woordenlijst toevoegen of bestaande items bewerken. Space in “bewerken.Hierin”
Writer > gebruikersgegevens > in voorwaarden Charset Voorwaarden defini??ren Voorwaarden definiëren
Writer > gegevens > alleen-lezen Error in translation Als u een externe database bewerkt is er geen tussentijdse opslag door van de wijzigingen die u maakt. Als u een externe database bewerkt is er geen tussentijdse opslag van de wijzigingen die u maakt.
Writer > gegevensbereiken in diagrammen Not translated Choose Insert - Object - Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

Kies Invoegen – Object -

Dubbelklik op een diagram, kies vervolgens Opmaak - Gegevensbereiken

Writer > gegevensbereiken in diagrammen Error in translation Kies een van de volgende manieren: Kies één van de volgende manieren:
Writer > gegevensbronnen > records zoeken Error in translation Formulierdocumenten kunnen meerdere logisch formulieren bevatten. Formulierdocumenten kunnen meerdere logische formulieren bevatten.
Writer > gegevensbronnen > records zoeken Error in translation Het is gewoon belangrijk om te weten dat u "altijd aan de veilige kant" bent, bij zoeken met veldopmaak als u alleen maar wilt vinden wat feitelijk wordtweergegeven. Het is gewoon belangrijk om te weten dat u "altijd aan de veilige kant" bent, bij zoeken met veldopmaak als u alleen maar wilt vinden wat feitelijk wordt weergegeven.
Writer > gegevensbronnen > records zoeken Error in translation Met Exact dezelfde tekens wordt met Hoofd- en kleine letters rekening gehouden. Met Exact dezelfde tekens wordt met hoofd- en kleine letters rekening gehouden.
Writer > gegevensbronnen > records zoeken Error in translation Het Status-gebied toont het actuele record weergegeven door de zoekactie. Het Status-gebied toont de actuele record weergegeven door de zoekactie.
Writer > gegevensbronnen > tabellen bewerken Error in translation Voegt een nieuwe record in de huidige tabel in.Wanneer u een record wilt maken, klikt u op het sterretje (*) onder aan de tabelweergave. Voegt een nieuwe record in de huidige tabel in. Wanneer u een record wilt maken, klikt u op het sterretje (*) onder aan de tabelweergave.
Writer > gegevensbronweergave > slepen en neerzetten Error in translation U kunt een of meer records in het huidige blad van een werkblad invoegen door de rijen in de gegevensbronweergave te selecteren, naar het werkblad te slepen en daar neer te zetten. U kunt één of meer records in het huidige blad van een werkblad invoegen door de rijen in de gegevensbronweergave te selecteren, naar het werkblad te slepen en daar neer te zetten.
Writer > gegevensvelden > eigenschappen Error in translation Als u een document met een veranderde grenswaarde van 1930 opslaat en het in een oudere versie van opent ziet u een waarschuwing dat onbekende gegevens verloren kunnen gaan. Als u een document met een veranderde grenswaarde van 1930 opslaat en het in een oudere versie van StarOffice opent ziet u een waarschuwing dat onbekende gegevens verloren kunnen gaan.
Writer > geluiden > UNIX Error in translation Opent de galerij waarin u afbeeldingen of geluiden kunt selecteren die in het document kunnen worden ingevoegd. Opent de Galerij waarin u afbeeldingen of geluiden kunt selecteren die in het document kunnen worden ingevoegd.
Writer > geluiden > UNIX Error in translation Als u wilt in- of uitzoomen op één object in de galerij, dubbelklikt u op het object of selecteert u het object en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Als u wilt in- of uitzoomen op één object in de Galerij, dubbelklikt u op het object of selecteert u het object en drukt u vervolgens op de spatiebalk.
Writer > geluiden > UNIX Error in translation Onderwerpen worden links in de galerij weergegeven.Klik op een onderwerp om de bijbehorende objecten te bekijken. Onderwerpen worden links in de Galerij weergegeven. Klik op een onderwerp om de bijbehorende objecten te bekijken.
Writer > geluiden > UNIX Error in translation Als u een object van de galerij wilt invoegen, selecteert u het object en sleept u dit naar het document. Als u een object van de Galerij wilt invoegen, selecteert u het object en sleept u dit naar het document.
Writer > geluiden > UNIX Error in translation Als u een bestand wilt toevoegen aan de galerij, klikt u met de rechtermuisknop op een onderwerp. Als u een bestand wilt toevoegen aan de Galerij, klikt u met de rechtermuisknop op een onderwerp.
Writer > getalnotaties > herkenning in teksttabellen Error in translation Specificeert dat veranderingen in een rij of kolom van invloed zijn opde tabelgrootte. Specificeert dat veranderingen in een rij of kolom van invloed zijn op de tabelgrootte.
Writer > groepvak maken Error in translation groepvak groepsvak
Writer > grootte wijzigen > objecten en frames met het toetsenbord Error in translation Een van de grepen knippert nu om aan te geven dat hij geselecteerd is. Eén van de grepen knippert nu om aan te geven dat hij geselecteerd is.
Writer > grootte wijzigen > rijen en kolommen in teksttabellen Error in translation Als u de breedte en hoogte van een tabel wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit: Als u de breedte en hoogte van een tabel wilt wijzigen, voert u één van de volgende handelingen uit:
Writer > groups > entering/exiting/ungrouping Not translated groups > entering/exiting/ungrouping Groeperingen > betreden/opheffen/verlaten In text indextable
Personal tools