Difference between revisions of "NL/TipsEnTrucs/Meerdere versies van OOo uitvoeren"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search
(RPM-pakketten)
(remove install instructions for LO 3.3 beta)
 
(27 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 26: Line 26:
 
<code>OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz</code>
 
<code>OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz</code>
  
die is gedownload in de map  
+
dat is gedownload in de map  
  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
Line 87: Line 87:
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT</code>
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT</code>
  
al de root-map:  
+
alles in de root-map:  
  
 
<code>~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/</code>
 
<code>~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/</code>
Line 115: Line 115:
 
==== DEB-pakketten====
 
==== DEB-pakketten====
  
In the following example we will "install"  
+
In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"  
  
 
<code>OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz</code>
 
<code>OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz</code>
  
that has been downloaded in the directory
+
dat is gedownload in de map
  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# cd to the folder where you downloaded the *.tar.gz file
+
# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in this example we downloaded
+
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
+
# OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
# in the folder /home/user/download/ooo/
+
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
  
 
~> cd download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
  
# make a temp dir to extract the file content
+
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in this example we name it TEMP_INST
+
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
  
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST  
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST  
  
# cd to that temp folder
+
# cd naar die tijdelijke map
  
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/  
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/  
  
# extract the file content
+
# pak de bestandsinhoud uit
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
Line 146: Line 146:
 
</source>
 
</source>
  
With this commands we have unpacked the content of the tarball in the temporal directory. Note that the directory structure we may find varies in different OpenOffice.org versions; older versions unpacked the DEBS directory in the root (in this example <code>download/ooo/TEMP_INST/DEBS/</code>).  
+
Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map. Let er op dat de mappenstructuur die we aantreffen kan verschillen in verschillende OpenOffice.org-versies; oudere versies pakten de DEBS-map uit in de root-map (in dit voorbeeld <code>download/ooo/TEMP_INST/DEBS/</code>).  
  
Recent versions have a root directory named according to the build number; in our example the root directory is <code>OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286</code>.  
+
Recente versies hebben een root-map waarvan de naam overeenkomt met het build-nummer; in ons voorbeeld is de root-map <code>OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286</code>.  
  
We need to <code>cd</code> the DEBS inside this root, where all the debs are located.  
+
We moeten <code>cd</code>-en naar DEBS binnen deze root, waar alle debs zijn opgeslagen.
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# now we have to create another temp dir to extract all the DEBs files
+
# nu moeten we een andere temp-map maken om alle DEB-bestanden in uit te pakken
# contained in the DEBS folder
+
# die zijn opgenomen in de DEBS-map
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/  
  
# in the following we will shorten the dir name
 
# instead of ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-2_en-US.9276/DEBS>
 
# we will write ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12 .../DEBS>
 
  
# make a temp dir where to extract OpenOffice.org installation root directory
+
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
 +
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-2_en-US.9276/DEBS>
 +
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12 .../DEBS>
 +
 
 +
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> cd TEMP_ROOT/  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> cd TEMP_ROOT/  
  
# extract the DEBs
+
# pak de DEB's uit
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done  
Line 173: Line 174:
 
</source>
 
</source>
  
With this procedure we will find in  
+
Met deze procedure vinden we in  
  
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT</code>
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT</code>
  
all the root directory:  
+
alles in de root-map:  
  
 
<code>~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/</code>
 
<code>~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/</code>
  
Now you just have to copy or move that root directory wherever you want.  
+
Nu hoeft u alleen nog maar die root-map te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.  
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT>cd opt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT>cd opt
  
# make sure not to precede "opt" with a slash, as in /opt
+
# zorg er voor dat u "opt" niet laat voorafgaan door een slash, zoals in /opt
# because this will point to the folder where resides the main installation
+
# omdat dat zal verwijzen naar de map waar de hoofdinstallatie zich bevindt
 
# in /opt/openoffice.org2.4/
 
# in /opt/openoffice.org2.4/
  
# in this example we "install" the new version on home/user/openoffice.org2.4
+
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/openoffice.org2.4
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT/opt> mv openoffice.org2.4 ~
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT/opt> mv openoffice.org2.4 ~
Line 196: Line 197:
 
</source>
 
</source>
  
And finally remove all the temporary files
+
En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 203: Line 204:
 
</source>
 
</source>
  
 +
==== Configuratie van de gebruikersmap voor 2.* versies ====
  
==== User directory configuration for 2.* versions ====
+
Voordat we deze versie kunnen uitvoeren moeten we enkele wijzigingen maken in de configuratie. De procedure is '''''hetzelfde''''' voor RPM- en DEB-pakketten.
 
+
Before running this new version, we have to make some changes in the configuration. The procedure is the '''''same''''' for RPM and DEB packages.
+
  
By default, an OpenOffice.org version will read and write in the corresponding user directory (for example, a stable OpenOffice.org 2.N version in /home/''user''/.openoffice.org2/, a developer snapshot in /home/''user''/.ooo-dev2/). This means that you can not run in parallel two versions that install as openoffice.orgN, or two as ooo-devN, because this could lead to inconsistencies.  
+
Standaard zal een OpenOffice.org versie lezen en schrijven vanuit en naar de corresponderende gebruikermap (bijvoorbeeld: een stabiele OpenOffice.org 2.N versie in /home/''gebruiker''/.openoffice.org2/ en een developer snapshot in /home/''gebruiker''/.ooo-dev2/). Dit betekent dat u niet tegelijkertijd twee versies kunt uitvoeren die zijn geïnstalleerd als openoffice.orgN of twee als ooo-devN, omdat dat zou leiden tot inconsistentie.  
  
To avoid this we must change OpenOffice.org configuration to look for the user's directory somewhere else: we will indicate the same installation root directory, this way we will have all together, being easier to deinstall later.  
+
Om dit te vermijden moeten we de OpenOffice.org-configuratie wijzigen om ergens anders naar de gebruikersmap te laten kijken: we zullen dezelfde installatie-root-map aangeven, op die manier hebben we alles bij elkaar, hetgeen het later eenvoudiger te deinstalleren maakt.  
  
To do this we must edit the configuration file located in <code>$OO_INST_ROOT_DIR/program/bootstraprc</code>  
+
We moeten, om dit te doen, het configuratie-bestand bewerken dat is geplaatst in <code>$OO_INST_ROOT_DIR/program/bootstraprc</code>  
  
As this file does not have write permission, change this first
+
Als dit bestand geen schrijfrechten heeft, moet u dat eerst wijzigen
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 221: Line 221:
 
</source>
 
</source>
  
Now you can open this file with your text editor and change the line starting with <code>UserInstallation=</code> as follows:  
+
Nu kunt u het bestand openen met uw tekstbewerker en de regel die begint met <code>UserInstallation=</code> als volgt wijzigen:  
  
 
<PRE>UserInstallation=$ORIGIN/..</PRE>
 
<PRE>UserInstallation=$ORIGIN/..</PRE>
  
The whole file may look then as follows:  
+
Het hele bestand zou er dan als volgt uit kunnen zien:  
  
 
<PRE>
 
<PRE>
Line 238: Line 238:
 
</PRE>
 
</PRE>
  
This way the user directory will be in the root directory of OpenOffice.org, and you can run several version in parallel.  
+
Op deze manier staat de gebruikersmap in de root-map van OpenOffice.org en kunt u verschillende versies naast elkaar uitvoeren.
  
 +
=== Installeren van 3.* versies (drie lagen OpenOffice.org) ===
  
=== Installing 3.* versions (three layer OpenOffice.org) ===
 
  
 +
Vanaf DEV300m4 heeft OpenOffice.org drie lagen (zie [[ODF_Toolkit/Efforts/Three-Layer_OOo | Three-Layer OOo]]). Dit betekent dat als we de RPM/DEB- pakketten uitpakken, we de volgende twee mappen zullen vinden:
  
Starting with DEV300m4, OpenOffice.org has three layers (see [[ODF_Toolkit/Efforts/Three-Layer_OOo | Three-Layer OOo]]). This means that when we extract the RPM/DEB packages, we will find two directories:
+
# <code>opt/openoffice.org</code> (bevat de '''laagste''' en de '''middelste''' lagen: <code>ure</code> en <code>basis</code>)
 +
# <code>opt/ooo-dev3.0</code> (bevat de '''bovenste''' laag)
  
# <code>opt/openoffice.org</code> (contains the '''lowest''' and the '''middle''' layers: <code>ure</code> and <code>basis</code>)
+
waar u voor <code>ooo-dev3.0</code> de productnaam dient te lezen, bijvoorbeeld <code>openoffice.org3.0</code>.
# <code>opt/ooo-dev3.0</code> (contains the '''top''' layer)
+
  
where you have to replace <code>ooo-dev3.0</code> with the product name, for example <code>openoffice.org3.0</code>.
+
Als we een '''''volledig zelf-omvattende installatie''''' willen maken (zonder enige systeem-/bureaubladintegratie enmet zijn eigen gebruikersmap), hoeven we alleen de pakketten uit te pakken en dan die <code>opt</code>-map te hernoemen zodat de drie lagen bij elkaar worden gehouden.
  
As we want to create a '''''completely self-contained installation''''' (without any system/desktop integration, and with its own user directory), we only need to extract the packages and then rename this <code>opt</code> directory so that the three layers are kept together.
+
==== RPM-pakketten====
  
==== RPM packages====
+
In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"  
 
+
In the following example we will "install"  
+
  
 
<code>OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz</code>
 
<code>OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz</code>
  
that has been downloaded in the directory
+
dat is gedownload in de map
  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# cd to the folder where you downloaded the *.tar.gz file
+
# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in this example we downloaded
+
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz  
+
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
# in the folder /home/user/download/ooo/
+
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
  
 
~> cd download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
  
# make a temp dir to extract the file content
+
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in this example we name it TEMP_INST
+
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
  
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST  
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST  
  
# cd to that temp folder
+
# cd naar die tijdelijke map
  
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/  
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/  
  
# extract the file content
+
# pak de bestandsinhoud uit
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
Line 286: Line 285:
 
</source>
 
</source>
  
With this commands we have unpacked the content of the tarball in the temporal directory.
 
  
We need now to <code>cd</code> the RPMS inside this root, where all the rpms are located.
+
Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map.
 +
 
 +
We moeten nu <code>cd</code>-en naar de RPMS binnen deze root, waar alle rpms zijn opgeslagen.
 +
 
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# now we have to create another temp dir to extract all the RPMs files
+
# nu moeten we een andere temp-map maken om alle RPM-bestanden in uit te pakken
# contained in the RPMS folder
+
# die zijn opgenomen in de RPMS-map
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/  
  
# in the following we will shorten the dir name
+
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# instead of ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS>
+
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS>
# we will write ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../RPMS>
+
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../RPMS>
  
# make a temp dir where to extract OpenOffice.org installation root directory
+
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS> mkdir TEMP_ROOT  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS> mkdir TEMP_ROOT  
Line 306: Line 307:
 
</source>
 
</source>
  
Notice that depending on the version, you may find two different naming schemes:
+
Let er op dat u, afhankelijk van de versie, twee verschillende naamschema's aan kunt treffen:
  
# <code>openoffice.org-*.rpm</code> for the lowest and middle layers
+
# <code>openoffice.org-*.rpm</code> voor de laagste en de middelste lagen
# <code>ooo-dev-*.rpm</code> for the top layer
+
# <code>ooo-dev-*.rpm</code> voor de bovenste laag
  
So you can extract the RPMs in one or two steps:
+
Dus kunt u de RPM's in één of twee stappen uitpakken:
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# extract the RPMs in one step
+
# pak de RPM's in één stap uit
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../o*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../o*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done  
 
</source>
 
</source>
  
Note that we do not use the wildcard <code>for i in ../*.rpm</code>, because the package may include the rpm for Java Runtime Environment (in this example, the package comes with <code>jre-6u4-linux-i586.rpm</code>), so using the wildcard <code>../o*.rpm</code> we make sure that only the rpms sarting with "o" are extracted.
+
Let er op dat we niet de jokertekens <code>for i in ../*.rpm</code> gebruiken, omdat het pakket de rpm voor de Java Runtime Environment kan bevatten (in dit voorbeeld zit in het pakket <code>jre-6u4-linux-i586.rpm</code>), dus door gebruik te maken van het jokerteken <code>../o*.rpm</code> zorgen we er voor dat we alleen de rpm's die beginnen met "o" uitpakken.
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# extract the RPMs in two steps
+
# pak de RPM's in twee stappen uit
# the lowest and middle layers
+
# de laagste en middelste lagen
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done  
  
# extract the top layer
+
# pak de bovenste laag uit
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done  
 
</source>
 
</source>
  
With this procedures we will find in  
+
Met deze procedures vinden we in  
  
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/TEMP_ROOT</code>
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/TEMP_ROOT</code>
  
an <code>opt</code> folder that contains two directories:
+
een <code>opt</code>-map die twee mappen bevat:
  
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0</code>
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0</code>
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org</code>
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org</code>
  
this last folder contains in turn other two directories: <code>basis3.0</code> and <code>ure</code>.
+
deze laatste map bevat op zijn beurt twee andere mappen: <code>basis3.0</code> en <code>ure</code>.
  
Now you just have to copy or move that '''opt''' directory wherever you want.  
+
Nu hoeft u die '''opt'''-map alleen nog maar te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.  
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# in this example we "install" the new version on home/user/OOo_DEV300_m7
+
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/OOo_DEV300_m7
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7
 
</source>
 
</source>
  
And finally remove all the temporary files
+
En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 358: Line 359:
 
</source>
 
</source>
  
==== DEB packages====
+
==== DEB-pakketten====
  
In the following example we will "install"  
+
In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"  
  
 
<code>OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz</code>
 
<code>OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz</code>
  
that has been downloaded in the directory
+
dat is gedownload in de map
  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
 
<code>/home/user/download/ooo/</code>  
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# cd to the folder where you downloaded the *.tar.gz file
+
# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in this example we downloaded
+
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz  
+
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
# in the folder /home/user/download/ooo/
+
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
  
 
~> cd download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
  
# make a temp dir to extract the file content
+
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in this example we name it TEMP_INST
+
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
  
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST  
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST  
  
# cd to that temp folder
+
# cd naar die tijdelijke map
  
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/  
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/  
  
# extract the file content
+
# pak de bestandsinhoud uit
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
 +
 
</source>
 
</source>
  
With this commands we have unpacked the content of the tarball in the temporal directory.
 
  
We need now to <code>cd</code> the DEBS inside this root, where all the debs are located.  
+
Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map.
 +
 
 +
We moeten nu <code>cd</code>-en naar de DEBS binnen deze root, waar alle deb's zijn opgeslagen.
 +
 
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# now we have to create another temp dir to extract all the DEBs files
+
# nu moeten we een andere temp-map maken om alle DEB-bestanden in uit te pakken
# contained in the DEBS folder
+
# die zijn opgenomen in de DEBS-map
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/  
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/  
  
# in the following we will shorten the dir name
+
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# instead of ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS>
+
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS>
# we will write ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS>
+
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../DEBS>
  
# make a temp dir where to extract OpenOffice.org installation root directory
+
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT  
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7 .../DEBS> cd TEMP_ROOT/  
+
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> cd TEMP_ROOT/  
 
</source>
 
</source>
  
Notice that depending on the version, you may find two different naming schemes:
+
Let er op dat u, afhankelijk van de versie, twee verschillende naamschema's aan kunt treffen:
  
#<code>openoffice.org-*.rpm</code> for the lowest and middle layers
+
# <code>openoffice.org-*.deb</code> voor de laagste en de middelste lagen
#<code>ooo-dev-*.rpm</code> for the top layer
+
# <code>ooo-dev-*.deb</code> voor de bovenste laag
  
So you can extract the DEBs in one or two steps:
+
Dus kunt u de DEB's in één of twee stappen uitpakken:
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# extract the DEBs in one step
+
# pak de DEB's in één stap uit
 
+
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done  
+
 
</source>
 
</source>
 +
 +
Let er op dat we niet de jokertekens <code>for i in ../*.rpm</code> gebruiken, omdat het pakket de rpm voor de Java Runtime Environment kan bevatten (in dit voorbeeld zit in het pakket <code>jre-6u4-linux-i586.rpm</code>), dus door gebruik te maken van het jokerteken <code>../o*.rpm</code> zorgen we er voor dat we alleen de rpm's die beginnen met "o" uitpakken.
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# extract the DEBs in two steps
+
# pak de DEB's in twee stappen uit
# the lowest and middle layers
+
# de laagste en middelste lagen
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done  
  
# extract the top layer
+
# pak de bovenste laag uit
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done  
+
 
 +
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done
 
</source>
 
</source>
  
With this procedure we will find in  
+
Met deze procedures vinden we in  
  
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/TEMP_ROOT</code>
 
<code>/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/TEMP_ROOT</code>
  
an <code>opt</code> folder that contains two directories:
+
een <code>opt</code>-map die twee mappen bevat:
  
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0</code>
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0</code>
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org</code>
 
#<code>/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org</code>
  
this last folder contains in turn other two directories: <code>basis3.0</code> and <code>ure</code>.
+
deze laatste map bevat op zijn beurt twee andere mappen: <code>basis3.0</code> en <code>ure</code>.
  
Now you just have to copy or move that '''opt''' directory wherever you want.  
+
Nu hoeft u die '''opt'''-map alleen nog maar te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.  
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
# in this example we "install" the new version on home/user/OOo_DEV300_m7
+
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/OOo_DEV300_m7
  
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7
 
</source>
 
</source>
  
And finally remove all the temporary files
+
En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 460: Line 466:
  
  
==== User directory configuration for 3.* versions ====
+
==== Configuratie van de gebruikersmap voor 3.* versies ====
  
Before running this new version, we have to make some changes in the configuration. The procedure is the '''''same''''' for RPM and DEB packages.
+
Voordat we deze nieuwe versie kunnen uitvoeren, moeten we enkele wijzigingen in de configuratie maken. De procedure is '''''hetzelfde''''' voor RPM- en DEB-pakketten.
  
By default, an OpenOffice.org version will read and write in the corresponding user directory (for example, a stable OpenOffice.org 2.N version in /home/''user''/.openoffice.org2/, a developer snapshot in /home/''user''/.ooo-dev2/). This means that you can not run in parallel two versions that install as openoffice.orgN, or two as ooo-devN, because this could lead to inconsistencies.  
+
Standaard zal een OpenOffice.org versie lezen en schrijven vanuit en naar de corresponderende gebruikermap (bijvoorbeeld: een stabiele OpenOffice.org 2.N versie in /home/''gebruiker''/.openoffice.org2/ en een developer snapshot in /home/''gebruiker''/.ooo-dev2/). Dit betekent dat u niet tegelijkertijd twee versies kunt uitvoeren die zijn geïnstalleerd als openoffice.orgN of twee als ooo-devN, omdat dat zou leiden tot inconsistentie.  
  
To avoid this we must change OpenOffice.org configuration to look for the user's directory somewhere else: we will indicate the same installation root directory, this way we will have all together, being easier to deinstall later.  
+
Om dit te vermijden moeten we de OpenOffice.org-configuratie wijzigen om ergens anders naar de gebruikersmap te laten kijken: we zullen dezelfde installatie-root-map aangeven, op die manier hebben we alles bij elkaar, hetgeen het later eenvoudiger te deinstalleren maakt.
  
To do this we must edit the configuration file <code>bootstraprc</code> located in the <code>program </code>directory inside the top layer, in this example:
+
We moeten, om dit te doen, het configuratiebestand <code>bootstraprc</code> bewerken, dat is geplaatst in de <code>program </code>-map in de bovenste laag, in dit voorbeeld:
  
 
<code>/home/user/OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program</code>
 
<code>/home/user/OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program</code>
  
As this file does not have write permission, change this first
+
Als dit bestand geen schrijfrechten heeft, moet u dit eerst wuijzigen
  
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Line 479: Line 485:
 
</source>
 
</source>
  
Now you can open this file with your text editor and change the line starting with <code>UserInstallation=</code> as follows:  
+
Nu kunt u dit bestand openen met uw tekstbewerker en de regel, die begint met <code>UserInstallation=</code>, als volgt wijzigen:  
  
 
<PRE>UserInstallation=$ORIGIN/..</PRE>
 
<PRE>UserInstallation=$ORIGIN/..</PRE>
  
The whole file may look then as follows:  
+
Het gehele bestand kan er dan als volgt uitzien:  
  
 
<PRE>
 
<PRE>
Line 496: Line 502:
 
</PRE>
 
</PRE>
  
This way the user directory will be in the root directory of OpenOffice.org, and you can run several version in parallel.
+
 
 +
Op deze manier staat de gebruikersmap in de root-map van OpenOffice.org en kunt u verschillende versies naast elkaar uitvoeren.
  
 
==Windows==
 
==Windows==
  
On Windows, you must do a so-called administrative installation of your package. This is something available for all msi-based installations, and basically simply means extracting the .cab files which come with your installation.
+
Op Windows moet u een zogenoemde administratieve installatie van uw pakket uitvoeren. Dit is iets dat beschikbaar is voor alle op msi gebaseerde installaties en redelijk eenvoudig is, namelijk het uitpakken van de .cab-bestanden die bij uw installatie zitten.
  
If you have a all-in-one executable containing your installation set (one single .exe file having more than 100 MB, named e.g. <code>OOo_2.4.237_Win32Intel_install.exe</code>), you first allow it to extract itself. For this, simply start the executable - it will prompt you for where to extract the files. After extraction, it will automatically run the real installer - cancel it.
+
Als u een alles-in-één executeerbaar bestand heeft dat uw installatie bevat (één enkel .exe-bestand met een grootte van meer dan 100 MB, bijvoorbeeld genaamd <code>OOo_2.4.237_Win32Intel_install.exe</code>), laat u dat zichzelf eerst uitpakken. Start eenvoudigweg het bestand om dat te doen - het zal u vragen waar u de bestanden wilt uitpakken. Na het uitpakken zal het automatisch het echte installatieprogramma uitvoeren - annuleer dat.
  
In the following, we assume you extracted it to <code>c:\temp\install</code>
+
Voor het volgende gedeelte gaan we er van uit dat u heeft uitgepakt naar <code>c:\temp\install</code>
  
Now, open a console (<Windows_Key>+R, following by typing "cmd<enter>", will do), there do a
+
Open nu een console (<Windows_toets>+R, gevolgd door te typen "cmd<enter>", zorgt daar voor), doe dan
 
   ...> c:
 
   ...> c:
 
   c:\> cd \temp\install
 
   c:\> cd \temp\install
 
   c:\temp\install> msiexec /a ooodev24.msi
 
   c:\temp\install> msiexec /a ooodev24.msi
  
(The above assumes there is a file ooodev24.msi in the given directory. The name changes with the version you're installing, but it should always be exactly one .msi file. Use this one's name.)
+
(Bovenstaande gaat er van uit dat er een bestand ooodev24.msi in de opgegeven map staat. De naam wijzigt met de versie die u installeert, maar het zou altijd slechts één .msi-bestand moeten zijn. Gebruik de naam van dat bestand.)
 +
 
 +
<code>msiexec</code> is een gereedschap om, uiteraard, .msi-bestanden uit te voeren. De schakeloptie /a geeft aan dat een administratieve installatie moet worden uitgevoerd. Het zal een UI starten waar u opnieuw wordt gevraagd naar de doellocatie - kies een map waar u wilt dat OOo uiteindelijk moet worden geïnstalleerd. Klik dan op de knop "Installeren", wacht een aantal minuten en u bent klaar.
  
<code>msiexec</code> is a tool to, well, execute .msi files. The /a switch tells it to do an administrative install. It will start a UI, where you again are asked for the target location - choose a folder where you finally want to have OOo being installed. Then, click the "Install" button, wait a few minutes, and there you are.
+
Opmerking voor gevorderde gebruikers:
  
side note for advanced users:
 
 
   msiexec /a ooodev24.msi "TARGETDIR=c:\Program Files\OOoDev\m237" /qr
 
   msiexec /a ooodev24.msi "TARGETDIR=c:\Program Files\OOoDev\m237" /qr
will install OOo into the folder "c:\Program Files\OOoDev\m237", without any further user interaction.
 
  
=== User Configuration ===
+
zal OOo installeren in de map "c:\Program Files\OOoDev\m237", zonder enige verdere interactie van de gebruiker.
 +
 
 +
  == '''** LET OP ! **''' ==<br>
 +
  Vanaf <code>DEV300m23</code> worden de benodigde Microsoft Visual&nbsp;C++ runtime-bestanden niet meer opgenomen in het
 +
  geïnstalleerde OOo-product, maar worden in plaats daarvan in het systeem geïnstalleerd tijdens de normale installatie
 +
  (zie [http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=interface-announce&msgNo=1173 deze interface-announce@openoffice.org mail]).<br> 
 +
  Omdat dit niet wordt gedaan tijdens een administratieve installatie, moet u
 +
  [http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)]
 +
  (of equivalenten voor verschillende compiler-versies) zelf installeren.<br>
 +
 
 +
=== Gebruikersconfiguratie ===
  
Like with the Linux version above, you need to make sure the user data of the just installed OOo version doesn't conflict with the user data of other installations. To do so, open the file <code><OOo_installation>\program\bootstrap.ini</code> in a text editor of your choice, and locate the line
+
Net als met de bovenstaande Linux-versie, moet u er voor zorgen dat de gebruikersgegevens van de zojuist geïnstalleerde OOo-versie niet conflicteren met de gebruikersgegevens van andere installaties. Om dit te voorkomen opent u het bestand <code><OOo_installation>\program\bootstrap.ini</code> in een tekstbewerker van uw keuze en zoekt u de regel
  
 
   UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/OOo-dev2
 
   UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/OOo-dev2
  
(Again, the last part of this depends on the concrete version you installed, but there's only one line starting with <code>UserInstallation</code>.)
+
(Nogmaals, het laatste deel hiervan is afhankelijk van de concrete versie die u heeft geïnstalleerd, maar er is maar één regel die begint met <code>UserInstallation</code>.)
  
Change this to
+
Wijzig dit naar
 
   UserInstallation=$ORIGIN/..
 
   UserInstallation=$ORIGIN/..
  
Now, your user data will be put into a folder <code>user</code> right besides your <code>program</code> folder. Which has two advantages: Different version's user data don't clash anymore, and you can remove the complete installation, ''including'' your user data, by simply deleting the installation folder.
+
Nu zullen uw gebruikersgegevens worden opgeslagen in de map <code>user</code> direct naast uw <code>program</code>-map. Dit heeft twee voordelen: Gebruikersgegevens van verschillende versies botsen niet meer met elkaar en u kunt de complete installatie verwijderen, ''inclusief'' uw gebruikersgegevens, door eenvoudigweg de installatie-map te verwijderen.
Be aware, however, that now different people working on the same Windows machine will all work with the same user data, which is unlike a normal installation.
+
Wees er echter op bedacht dat nu de verschillende mensen die op dezelfde Windows-machine werken, allemaal met dezelfde gebruikersgegevens werken, hetgeen niet is zoals bij een normale installatie.
  
[[Category:Installation]]
+
[[Category:NL.OpenOffice.org|TipsEnTrucs]]
[[Category:Quality Assurance]]
+

Latest revision as of 19:43, 14 May 2013

Hoe kan ik meerdere versies van OpenOffice.org naast elkaar uitvoeren?

Om deel te nemen aan OpenOffice.org hoeft u geen programmeur te zijn: u kunt helpen om bugs in OpenOffice.org zo snel mogelijk op te lossen door eenvoudigweg een developer snapshot te installeren en die te gebruiken zoals u normaal ook doet.

Gewoonlijk wordt elke versie geleverd via een installatiebestand dat zich installeert in dezelfde map als eerdere versies: bijvoorbeeld een stabiele versie, zeg OpenOffice.org 2.3.1, zal zich installeren in een map zoals /opt/openoffice.org2.3/ (*nix systems) en C:\Program Files\OpenOffice.org 2.3\ (Windows, waar de map "Program Files" gewoonlijk een gelokaliseerde naam heeft), terwijl een developer snapshot zich zal installeren in /opt/ooo-dev2.3/ (*nix systems) en C:\Program Files\OOo-dev 2.3\ (Windows).

Dit heeft enige nadelen: u zou misschien meerdere verschillende developer snapshots willen installeren of ook uw "oude" stabiele versie van OpenOffice.org willen behouden. Een nieuwe stabiele of developer versie zal zich installeren in de corresponderende map en daarbij de huidige versie vervangen (op Windows zal het installatieprogramma dit doen, op *nix systemen moet u eerst de oude versie deïnstalleren vóórdat u de nieuwe installeert).

Om dit te vermijden zullen we uitleggen hoe u verschillende versies van OpenOffice.org installeert en die naast elkaar kunt uitvoeren.


Linux

In dit gedeelte willen we u laten zien hoe u een OpenOffice.org versie, gedistribueerd in een RPM of DEB pakket, "installeert". In feite zullen we het niet installeren maar in plaats daarvan de bestanden in de pakketten uitpakken.

Merk op dat u met deze methode een RPM- of een DEB-pakket kunt gebruiken ongeacht het formaat van uw distributiepakket (hetgeen betekent dat u een RPM-pakket in Debian kunt uitpakken, of een DEB-pakket in Mandriva).

Installeren van 2.* versies

RPM-pakketten

Zorg er voor dat u, vóórdat u begint, GNU tar (http://www.gnu.org/software/tar/), rpm2cpio (http://www.rpm.org/) en GNU cpio (http://www.gnu.org/software/cpio/cpio.html) heeft.

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand 
# OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz 
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die ttijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz

Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map. Let er op dat de mappenstructuur die we aantreffen kan verschillen in verschillende OpenOffice.org-versies; oudere versies pakten de RPMS-map uit in de root-map (in dit voorbeeld download/ooo/TEMP_INST/RPMS/).

Recente versies hebben een root-map waarvan de naam overeenkomt met het build-nummer; in ons voorbeeld is de root-map OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286.

We moeten cd-en naar RPMS binnen deze root, waar alle rpms zijn opgeslagen.

# nu moeten we een andere temp-map maken om alle RPM-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de RPMS-map
# Sommige oudere versies maakten alleen een RPMS-map in de map
# waar we uitpakten, bijvoorbeeld download/ooo/TEMP_INST/RPMS/
# In dit voorbeeld begint de root-map met de build-naam
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/ 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-2_en-US.9276/RPMS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12 .../RPMS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS> cd TEMP_ROOT/ 
 
# pak de RPM's uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done

Met deze procedure vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT

alles in de root-map:

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/RPMS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/

Nu hoeft u alleen nog maar die root-map te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT>cd opt
 
# zorg er voor dat u "opt" niet laat voorafgaan door een slash, zoals in /opt
# omdat dat zal verwijzen naar de map waar de hoofdinstallatie zich bevindt
# in /opt/openoffice.org2.4/
 
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/openoffice.org2.4
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT/opt> mv openoffice.org2.4 ~

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../RPMS/TEMP_ROOT/opt> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/

DEB-pakketten

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die tijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo_2.4.0_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz

Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map. Let er op dat de mappenstructuur die we aantreffen kan verschillen in verschillende OpenOffice.org-versies; oudere versies pakten de DEBS-map uit in de root-map (in dit voorbeeld download/ooo/TEMP_INST/DEBS/).

Recente versies hebben een root-map waarvan de naam overeenkomt met het build-nummer; in ons voorbeeld is de root-map OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286.

We moeten cd-en naar DEBS binnen deze root, waar alle debs zijn opgeslagen.

# nu moeten we een andere temp-map maken om alle DEB-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de DEBS-map
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/ 
 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-2_en-US.9276/DEBS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12 .../DEBS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS> cd TEMP_ROOT/ 
 
# pak de DEB's uit 
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Met deze procedure vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT

alles in de root-map:

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12_native_packed-1_en-US.9286/DEBS/TEMP_ROOT/opt/openoffice.org2.4/

Nu hoeft u alleen nog maar die root-map te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT>cd opt
 
# zorg er voor dat u "opt" niet laat voorafgaan door een slash, zoals in /opt
# omdat dat zal verwijzen naar de map waar de hoofdinstallatie zich bevindt
# in /opt/openoffice.org2.4/
 
# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/openoffice.org2.4
 
~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT/opt> mv openoffice.org2.4 ~

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/OOH680_m12.../DEBS/TEMP_ROOT/opt> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/

Configuratie van de gebruikersmap voor 2.* versies

Voordat we deze versie kunnen uitvoeren moeten we enkele wijzigingen maken in de configuratie. De procedure is hetzelfde voor RPM- en DEB-pakketten.

Standaard zal een OpenOffice.org versie lezen en schrijven vanuit en naar de corresponderende gebruikermap (bijvoorbeeld: een stabiele OpenOffice.org 2.N versie in /home/gebruiker/.openoffice.org2/ en een developer snapshot in /home/gebruiker/.ooo-dev2/). Dit betekent dat u niet tegelijkertijd twee versies kunt uitvoeren die zijn geïnstalleerd als openoffice.orgN of twee als ooo-devN, omdat dat zou leiden tot inconsistentie.

Om dit te vermijden moeten we de OpenOffice.org-configuratie wijzigen om ergens anders naar de gebruikersmap te laten kijken: we zullen dezelfde installatie-root-map aangeven, op die manier hebben we alles bij elkaar, hetgeen het later eenvoudiger te deinstalleren maakt.

We moeten, om dit te doen, het configuratie-bestand bewerken dat is geplaatst in $OO_INST_ROOT_DIR/program/bootstraprc

Als dit bestand geen schrijfrechten heeft, moet u dat eerst wijzigen

~> cd openoffice.org2.4/program/
~/openoffice.org2.4/program> chmod +w bootstraprc

Nu kunt u het bestand openen met uw tekstbewerker en de regel die begint met UserInstallation= als volgt wijzigen:

UserInstallation=$ORIGIN/..

Het hele bestand zou er dan als volgt uit kunnen zien:

[Bootstrap]
BaseInstallation=$ORIGIN/..
InstallMode=<installmode>
ProductKey=OpenOffice.org 2.4
UserInstallation=$ORIGIN/..
[ErrorReport]
ErrorReportPort=80
ErrorReportServer=report.services.openoffice.org

Op deze manier staat de gebruikersmap in de root-map van OpenOffice.org en kunt u verschillende versies naast elkaar uitvoeren.

Installeren van 3.* versies (drie lagen OpenOffice.org)

Vanaf DEV300m4 heeft OpenOffice.org drie lagen (zie Three-Layer OOo). Dit betekent dat als we de RPM/DEB- pakketten uitpakken, we de volgende twee mappen zullen vinden:

  1. opt/openoffice.org (bevat de laagste en de middelste lagen: ure en basis)
  2. opt/ooo-dev3.0 (bevat de bovenste laag)

waar u voor ooo-dev3.0 de productnaam dient te lezen, bijvoorbeeld openoffice.org3.0.

Als we een volledig zelf-omvattende installatie willen maken (zonder enige systeem-/bureaubladintegratie enmet zijn eigen gebruikersmap), hoeven we alleen de pakketten uit te pakken en dan die opt-map te hernoemen zodat de drie lagen bij elkaar worden gehouden.

RPM-pakketten

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die tijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US.tar.gz


Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map.

We moeten nu cd-en naar de RPMS binnen deze root, waar alle rpms zijn opgeslagen.


# nu moeten we een andere temp-map maken om alle RPM-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de RPMS-map
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/ 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../RPMS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS> cd TEMP_ROOT/

Let er op dat u, afhankelijk van de versie, twee verschillende naamschema's aan kunt treffen:

  1. openoffice.org-*.rpm voor de laagste en de middelste lagen
  2. ooo-dev-*.rpm voor de bovenste laag

Dus kunt u de RPM's in één of twee stappen uitpakken:

# pak de RPM's in één stap uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../o*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done

Let er op dat we niet de jokertekens for i in ../*.rpm gebruiken, omdat het pakket de rpm voor de Java Runtime Environment kan bevatten (in dit voorbeeld zit in het pakket jre-6u4-linux-i586.rpm), dus door gebruik te maken van het jokerteken ../o*.rpm zorgen we er voor dat we alleen de rpm's die beginnen met "o" uitpakken.

# pak de RPM's in twee stappen uit
# de laagste en middelste lagen
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done 
 
# pak de bovenste laag uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.rpm; do rpm2cpio $i | cpio -id; done

Met deze procedures vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/RPMS/TEMP_ROOT

een opt-map die twee mappen bevat:

  1. /TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0
  2. /TEMP_ROOT/opt/openoffice.org

deze laatste map bevat op zijn beurt twee andere mappen: basis3.0 en ure.

Nu hoeft u die opt-map alleen nog maar te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/OOo_DEV300_m7
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../RPMS/TEMP_ROOT> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/

DEB-pakketten

In het volgende voorbeeld zullen we "installeren"

OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz

dat is gedownload in de map

/home/user/download/ooo/

# cd naar de map waar u het *.tar.gz bestand heeft gedownload
# in dit voorbeeld hebben we het bestand
# the file OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz
# gedownload in de map /home/user/download/ooo/
 
~> cd download/ooo/
 
# maak een tijdelijke map (temp) om de bestandsinhoud uit te pakken
# in dit voorbeeld noemen we die TEMP_INST
 
~/download/ooo> mkdir TEMP_INST 
 
# cd naar die tijdelijke map
 
~/download/ooo> cd TEMP_INST/ 
 
# pak de bestandsinhoud uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST> tar -zxvf ../OOo-Dev_DEV300_m7_LinuxIntel_install_en-US_deb.tar.gz


Met deze opdrachten hebben de inhoud van de tarball uitgepakt in de tijdelijke map.

We moeten nu cd-en naar de DEBS binnen deze root, waar alle deb's zijn opgeslagen.


# nu moeten we een andere temp-map maken om alle DEB-bestanden in uit te pakken
# die zijn opgenomen in de DEBS-map
 
~/download/ooo/TEMP_INST> cd DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/ 
 
# in het volgende gedeelte zullen we de mapnaam verkleinen
# in plaats van ~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS>
# zullen we schrijven ~/download/ooo/TEMP_INST/ DEV300_m7.../DEBS>
 
# maak een temp-map waar de OpenOffice.org installatie-root-map moet worden uitgepakt
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> mkdir TEMP_ROOT 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS> cd TEMP_ROOT/

Let er op dat u, afhankelijk van de versie, twee verschillende naamschema's aan kunt treffen:

  1. openoffice.org-*.deb voor de laagste en de middelste lagen
  2. ooo-dev-*.deb voor de bovenste laag

Dus kunt u de DEB's in één of twee stappen uitpakken:

# pak de DEB's in één stap uit
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Let er op dat we niet de jokertekens for i in ../*.rpm gebruiken, omdat het pakket de rpm voor de Java Runtime Environment kan bevatten (in dit voorbeeld zit in het pakket jre-6u4-linux-i586.rpm), dus door gebruik te maken van het jokerteken ../o*.rpm zorgen we er voor dat we alleen de rpm's die beginnen met "o" uitpakken.

# pak de DEB's in twee stappen uit
# de laagste en middelste lagen
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../openoffice.org*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done 
 
# pak de bovenste laag uit
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> for i in ../ooo-dev*.deb; do dpkg-deb -x $i . ; done

Met deze procedures vinden we in

/home/user/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7_native_packed-1_en-US.9293/DEBS/TEMP_ROOT

een opt-map die twee mappen bevat:

  1. /TEMP_ROOT/opt/ooo-dev3.0
  2. /TEMP_ROOT/opt/openoffice.org

deze laatste map bevat op zijn beurt twee andere mappen: basis3.0 en ure.

Nu hoeft u die opt-map alleen nog maar te kopiëren of te verplaatsen naar waar u dat wilt.

# in dit voorbeeld "installeren" we de nieuwe versie in home/user/OOo_DEV300_m7
 
~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> mv opt ~/OOo_DEV300_m7

En tenslotte verwijderen we alle tijdelijke bestanden

~/download/ooo/TEMP_INST/DEV300_m7.../DEBS/TEMP_ROOT> cd ~/download/ooo/
~download/ooo> rm -rf TEMP_INST/


Configuratie van de gebruikersmap voor 3.* versies

Voordat we deze nieuwe versie kunnen uitvoeren, moeten we enkele wijzigingen in de configuratie maken. De procedure is hetzelfde voor RPM- en DEB-pakketten.

Standaard zal een OpenOffice.org versie lezen en schrijven vanuit en naar de corresponderende gebruikermap (bijvoorbeeld: een stabiele OpenOffice.org 2.N versie in /home/gebruiker/.openoffice.org2/ en een developer snapshot in /home/gebruiker/.ooo-dev2/). Dit betekent dat u niet tegelijkertijd twee versies kunt uitvoeren die zijn geïnstalleerd als openoffice.orgN of twee als ooo-devN, omdat dat zou leiden tot inconsistentie.

Om dit te vermijden moeten we de OpenOffice.org-configuratie wijzigen om ergens anders naar de gebruikersmap te laten kijken: we zullen dezelfde installatie-root-map aangeven, op die manier hebben we alles bij elkaar, hetgeen het later eenvoudiger te deinstalleren maakt.

We moeten, om dit te doen, het configuratiebestand bootstraprc bewerken, dat is geplaatst in de program -map in de bovenste laag, in dit voorbeeld:

/home/user/OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program

Als dit bestand geen schrijfrechten heeft, moet u dit eerst wuijzigen

~> cd OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program
~/OOo_DEV300_m7/ooo-dev3.0/program> chmod +w bootstraprc

Nu kunt u dit bestand openen met uw tekstbewerker en de regel, die begint met UserInstallation=, als volgt wijzigen:

UserInstallation=$ORIGIN/..

Het gehele bestand kan er dan als volgt uitzien:

[Bootstrap]
BaseInstallation=${OOO_BASE_DIR}
InstallMode=<installmode>
ProductKey=OOo-dev 3.0
UserInstallation=$ORIGIN/..
[ErrorReport]
ErrorReportPort=80
ErrorReportServer=report.services.openoffice.org


Op deze manier staat de gebruikersmap in de root-map van OpenOffice.org en kunt u verschillende versies naast elkaar uitvoeren.

Windows

Op Windows moet u een zogenoemde administratieve installatie van uw pakket uitvoeren. Dit is iets dat beschikbaar is voor alle op msi gebaseerde installaties en redelijk eenvoudig is, namelijk het uitpakken van de .cab-bestanden die bij uw installatie zitten.

Als u een alles-in-één executeerbaar bestand heeft dat uw installatie bevat (één enkel .exe-bestand met een grootte van meer dan 100 MB, bijvoorbeeld genaamd OOo_2.4.237_Win32Intel_install.exe), laat u dat zichzelf eerst uitpakken. Start eenvoudigweg het bestand om dat te doen - het zal u vragen waar u de bestanden wilt uitpakken. Na het uitpakken zal het automatisch het echte installatieprogramma uitvoeren - annuleer dat.

Voor het volgende gedeelte gaan we er van uit dat u heeft uitgepakt naar c:\temp\install

Open nu een console (<Windows_toets>+R, gevolgd door te typen "cmd<enter>", zorgt daar voor), doe dan

 ...> c:
 c:\> cd \temp\install
 c:\temp\install> msiexec /a ooodev24.msi

(Bovenstaande gaat er van uit dat er een bestand ooodev24.msi in de opgegeven map staat. De naam wijzigt met de versie die u installeert, maar het zou altijd slechts één .msi-bestand moeten zijn. Gebruik de naam van dat bestand.)

msiexec is een gereedschap om, uiteraard, .msi-bestanden uit te voeren. De schakeloptie /a geeft aan dat een administratieve installatie moet worden uitgevoerd. Het zal een UI starten waar u opnieuw wordt gevraagd naar de doellocatie - kies een map waar u wilt dat OOo uiteindelijk moet worden geïnstalleerd. Klik dan op de knop "Installeren", wacht een aantal minuten en u bent klaar.

Opmerking voor gevorderde gebruikers:

 msiexec /a ooodev24.msi "TARGETDIR=c:\Program Files\OOoDev\m237" /qr

zal OOo installeren in de map "c:\Program Files\OOoDev\m237", zonder enige verdere interactie van de gebruiker.

 == ** LET OP ! ** ==
Vanaf DEV300m23 worden de benodigde Microsoft Visual C++ runtime-bestanden niet meer opgenomen in het geïnstalleerde OOo-product, maar worden in plaats daarvan in het systeem geïnstalleerd tijdens de normale installatie (zie deze interface-announce@openoffice.org mail).
Omdat dit niet wordt gedaan tijdens een administratieve installatie, moet u Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) (of equivalenten voor verschillende compiler-versies) zelf installeren.

Gebruikersconfiguratie

Net als met de bovenstaande Linux-versie, moet u er voor zorgen dat de gebruikersgegevens van de zojuist geïnstalleerde OOo-versie niet conflicteren met de gebruikersgegevens van andere installaties. Om dit te voorkomen opent u het bestand <OOo_installation>\program\bootstrap.ini in een tekstbewerker van uw keuze en zoekt u de regel

 UserInstallation=$SYSUSERCONFIG/OOo-dev2

(Nogmaals, het laatste deel hiervan is afhankelijk van de concrete versie die u heeft geïnstalleerd, maar er is maar één regel die begint met UserInstallation.)

Wijzig dit naar

 UserInstallation=$ORIGIN/..

Nu zullen uw gebruikersgegevens worden opgeslagen in de map user direct naast uw program-map. Dit heeft twee voordelen: Gebruikersgegevens van verschillende versies botsen niet meer met elkaar en u kunt de complete installatie verwijderen, inclusief uw gebruikersgegevens, door eenvoudigweg de installatie-map te verwijderen. Wees er echter op bedacht dat nu de verschillende mensen die op dezelfde Windows-machine werken, allemaal met dezelfde gebruikersgegevens werken, hetgeen niet is zoals bij een normale installatie.

Personal tools