Difference between revisions of "NL/Localisatie/Pootle gebruikersgids"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL
Jump to: navigation, search
m (Verificatie-controles)
 
(47 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{DISPLAYTITLE:Pootle gebruikersgids}}
 
== Pootle gebruikersgids voor vertalers ==
 
== Pootle gebruikersgids voor vertalers ==
  
=== Gelocaliseerde documenten ===
+
=== Vertaalde documenten ===
* [[JapaneseTranslation]] - 日本語で読む
+
* [[JA/translation/Pootle_User_Guide|Japanse vertaling]] - 日本語で読む
 
+
* [[Pootle_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C|Koreaanse vertaling]] - 한국어 번역
 +
* [[ES/Traduccion/Guia_del_usuario_de_Pootle|Spaanse vertaling]] - Español
  
 
=== Registratie en inloggen ===
 
=== Registratie en inloggen ===
  
* Registreer in Pootle (http://www.sunvirtuallab.com:32300/register.html)
+
* Registreer in Pootle (https://translate.apache.org/)
Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig emailadres in. Klik op de knop 'Account registreren' en een activatiecode zal naar het door u opgegeven emailadres worden gezonden.
+
Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig e-mailadres in. Klik op de knop 'Account registreren' en een activatiecode zal naar het door u opgegeven e-mailadres worden gezonden.
  
 
* Account activeren  
 
* Account activeren  
:Als u de activatiecode hebt ontvangen en inlogt, details staan in de email, ggaat u naar de activatiepagina en vult die in. Klik op de knop Account activeren' en nu kunt u inloggen in Pootle.
+
:Als u de activatiecode hebt ontvangen en inlogt, details staan in de e-mail, gaat u naar de activatiepagina en vult die in. Klik op de knop Account activeren' en nu kunt u inloggen in Pootle.
  
 
=== Gebruikersopties instellen ===
 
=== Gebruikersopties instellen ===
Line 22: Line 24:
 
* Nu kunt u 'quicklinks' zien naar de projecten van de geselecteerde talen op de pagina 'Mijn account'.
 
* Nu kunt u 'quicklinks' zien naar de projecten van de geselecteerde talen op de pagina 'Mijn account'.
  
'''2. Get proper privileges'''<br>
+
'''2. Juiste rechten krijgen'''<br>
The default privilege of login user is 'suggestion', which only allows suggesion, not submission. You need to make sure with your lead if you have a proper privilege before starting work. Your project lead will modify your privileges according to need of the project.
+
De standaardrechten voor de login-gebruiker is 'suggestie', dat alleen suggesties toestaat, geen bijdragen. U moet er met uw teamleider voor zorgen dat u de juiste rechten heeft voordat u met het werk begint. Uw projectleider zal uw rechten aanpassen naargelang de behoeften van het project.
  
=== Searching files ===
+
=== Bestanden zoeken ===
  
There are two ways to reach the files for translation.
+
Er zijn twee manieren om de bestanden die moeten worden vertaald te bereiken.
  
* Once your user page is set up, you can reach the files directly through the links in it.  
+
* Als uw gebruikerspagina eenmaal is ingesteld kunt u de bestanden rechtstreeks benaderen via de koppelingen op die pagina.  
* Another way to find the file you wish to translate is through the main page. The main page displays two categories - Languages and Projects. Choosing a language will give you the list of projects available for translation into this language; choosing a project will give you the list of languages which can be translated for the project. Once you have chosen both the project and the language, you'll be presented with the files available for translation.
+
* Een andere manier om het bestand te vinden dat u wilt vertalen is via de hoofdpagina. De hoofdpagina geeft twee categorieën weer - Talen en Projecten. Kiezen voor een taal zal u de lijst met beschikbare projecten om te vertalen in die taal tonen; kiezen voor een project zal u de lijst van talen tonen waarin het project kan worden vertaald. Als u eenmaal zowel het project als de taal hebt gekozen, zult u de beschikbare bestanden voor vertaling zien.
  
When you get the translation page, you'll see a two-column table, with the strings to be translated on the left, and the current translation on the right.
+
Als u op de vertaalpagina bent ziet u een twee-koloms tabel, waarin de te vertalen tekenreeksen aan de linkerzijde staan en de huidige vertalingen aan de rechterzijde.
The current edited entry appears as a text box with the options 'Skip' and 'Suggest' or 'Submit' below it. Naturally you can enter text in the text box and submit it or skip to the next entry.
+
Het huidige bewerkte item verschijnt als een tekstvak met de opties 'Overslaan' en 'Suggestie' of 'Opslaan' eronder. Natuurlijk kunt u tekst in het tekstvak invoeren en die dan opslaan of overslaan om het volgende item te gaan.
 
   
 
   
If you want to jump to another entry, you can get there by selecting the row you want. You can see the 'Edit' link next to the column of the current translation.
+
In dien u naar een ander item wilt springen, kunt u daar heen gaan door de betreffende rij te selecteren. U ziet de koppeling 'Bewerken' naast de kolom van de huidige vertaling.
  
'''Note:''' Only if you have the 'translate' privilege, you can see the 'submit' button. Usually the default privilege of logged-in users is 'suggest'. If you can't see 'submit' button, please ask your translation lead to set the proper permission for you.
+
'''Opmerking:''' Alleen als u de rechten voor 'vertalen' heeft kunt u de knop 'Opslaan' zien. Gewoonlijk zijn de standaardrechten voor de ingelogde gebruikers 'Suggestie'. Indien u de knop 'Opslaan' niet ziet, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.
  
=== Translating with Pootle ===
+
=== Vertalen met Pootle ===
  
Each file available for translation is accessible in two ways - 'Quick Translate' and 'Translate All'. 'Quick Translate' shows only the fuzzy and untranslated entries, while 'Translate All' shows all the entries in the file regardless of translated status.  
+
Elk voor vertaling beschikbaar bestand kan op twee manieren worden benaderd - 'Snel vertalen' en 'Alles vertalen'. 'Snel vertalen' toont alleen de fuzzy en niet-vertaalde items, terwijl 'Alles vertalen' alle items toont in het bestand, ongeacht hun vertaalstatus.  
  
* Select a project you want.
+
* Selecteer het project dat u wilt.
* Click on 'Show Editing Functions' on the top navigation bar.
+
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
* You can see all the files listed.
+
* U zult een lijst zien met alle bestanden.
* Click on 'Quick Translate' or 'Translate All' from the top navigation bar or each file/folder.
+
* Klik op 'Snel vertalen' of 'Alles vertalen' in de navigatiebalk bovenin voor elk bestand/map.
  
  
If specific tasks are assigned to you, you can see the strings which are only assigned to you.  
+
Indien aan u specifieke taken zijn toegekend, ziet u alleen de tekenreeksen die aan u zijn toegewezen.  
  
* Select a project you want.
+
* Selecteer het project dat u wilt.
* Click on 'Show Editing Functions' on the top navigation bar.
+
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
* You can see the '(Quick)Translate My Strings' links of the files(or folders) which you're assigned to are active.
+
* U zult zien dat de koppelingen 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor de bestanden(of mappen), die aan u zijn toegewezen, actief zijn.
* Click on '(Quick)Translate My Strings' for the file(or folder) you want to work. It'll show you the strings which are assigned to you.
+
* Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.
  
'''Note:''' Before starting to translate, you should make sure that you have proper permission of the projects. If you don't have permissions to submit, please ask your language lead to give you the permission.  
+
'''Opmerking:''' Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Indien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.
  
=== Translating off-line ===
+
=== Off-line vertalen ===
  
If you want to translate off-line than on Pootle, you need to download files and upload translated files back to Pootle.
+
Indien u liever off-line vertaalt dan via Pootle moet u de bestanden downloaden en de vertaalde bestanden weer uploaden naar Pootle.
  
'''1. Download files'''<br>
+
'''1. Bestanden downloaden'''<br>
  
You can download files by file, folder or goal.  
+
U kunt bestanden downloaden per bestand, per map of per doel.  
* Select a project you want or a folder which you want to download.
+
* Selecteer het project dat u wilt of de map die u wilt downloaden.
* Click on 'Show Editing Functions' on the top navigation bar.
+
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
* If you want to download all the files in the current folder, Click on 'ZIP of folder' on the top navigation bar.
+
* Als u alle bestanden in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'ZIP van map' in de navigatiebalk bovenin.
* If you want to download a specific file in the current folder, click on the 'PO file' of the file, and and save it locally.
+
* Als u een specifiek bestand in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'PO-bestand' van het bestaand en slaat het lokaal op.
* If you're working with a goal and want to download only the files of the goal, select 'Show Editing Functions-Show Goals'. Then you can see a goal list and 'ZIP of goal' link for each goal.
+
* Als u werkt met een doel en u wilt alleen de bestanden van dat doel downloaden, selecteer dan 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen'. Dan ziet u een lijst met doelen en een koppeling 'ZIP van doel' voor elk doel.
  
'''Note:''' You need to make sure that you have 'archive' privilege for zip downloading. If you don't have proper privilege, please ask your translation lead to set the privilege for you. <br>
+
'''Opmerking:''' U moet er voor zorgen dat u de rechten 'archiveren' heeft voor het downloaden van een zip. Als u niet de juiste rechten heeft, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen. <br>
'''Note:''' Currently, the function to download only the files which are assigned to you is not supported.
+
'''Opmerking:''' Momenteel wordt de functie, die u toestaat de bestanden te downloaden die aan u zijn toegewezen, niet ondersteund.
  
'''2. Work off-line''' <br>
+
'''2. Off-line werken''' <br>
You can work with a preferred editor. Most commonly used editors by community are:
+
U kunt werken met een bewerkingsprogramma van uw voorkeur. De door de gemeenschap meest algemeen gebruikte bewerkingsprogramma's zijn:
 
* [http://www.poedit.net Poedit]
 
* [http://www.poedit.net Poedit]
 
* [http://www.omegat.org OmegaT]
 
* [http://www.omegat.org OmegaT]
  
If you want to work with only fuzzy/untranslated strings, an extra step is needed to filter those strings from downloaded po file.
+
Als u alleen wilt werken met fuzzy/niet-vertaalde tekenreeksen is een extra stap nodig om die tekenreeksen uit het gedownloade po-bestand te filteren.
* Run [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pofilter pofilter] which is a part of Translate Toolkit. You can download Translate Toolkit from [http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=91920&package_id=97082 here]
+
* Voer [http://docs.translatehouse.org/projects/translate-toolkit/en/latest/commands/pofilter.html pofilter] uit dat een onderdeel is van Translate Toolkit. U kunt Translate Toolkit downloaden vanaf [https://toolkit.translatehouse.org/download.html hier]
** ''pofilter -t isfuzzy -t untranslated <input file> <filtered file>''
+
** ''pofilter -t isfuzzy -t untranslated <invoerbestand> <gefilterd bestand>''
This will extract all strings which are fuzzy or untranslated.<br>
+
Dit zal alle tekenreeksen die fuzzy of niet-vertaald zijn uit het bestand halen.<br>
Once you finish working in filtered po file, you can merge it back into the original file using     [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pomerge pomerge] before uploading to Pootle.
+
Als u gereed bent met het verwerken van het gefilterde po-bestand, voegt u het weer samen met het originele bestand met behulp van     [http://docs.translatehouse.org/projects/translate-toolkit/en/latest/commands/pomerge.html pomerge] vóórdat u het weer upload naar Pootle.
  
'''3. Upload translated files''' <br>
+
'''3. Vertaalde bestanden uploaden''' <br>
Once translation is completed, you need to upload your work to Pootle.<br>  
+
Als de vertaling eenmaal voltooid is moet u uw werk weer uploaden naar Pootle.<br>  
If you have 'translate' privilege, you can see the 'Upload File' button on the right side of the web page.<br>
+
Indien u de rechten voor 'vertalen' heeft, zult u de knop 'Bestand uploaden' aan de rechterzijde van de webpagina zien.<br>
  
There are two options of upload.
+
Er zijn twee opties voor uploaden.
* merge :
+
* samenvoegen:
: Default option for user who has 'translate' privilege. Previously untranslated strings are submitted and the modifications of already translated strings are marked as 'suggestion', which means they need a review before submission. If you make some modifications to existing translations (e.g., bug fixing), please make sure that they are reviewed and accepted by reviewer. Unless, the modifications won't be applied.  
+
: Standaardoptie voor de gebruiker die rechten voor 'vertalen' heeft. Eerdere niet-vertaalde tekenreeksen worden toegevoegd en de aanpassingen aan al eerder vertaalde tekenreeksen worden gemarkeerd als 'suggestie', wat betekent dat zij dienen te worden nagekeken vóórdat ze worden toegevoegd. Indien u enkele aanpassingen maakt aan bestaande vertalingen (bijv: probleem oplossen), zorg er dan voor dat ze worden nagekeken en geaccepteerd door de reviewer. Anders worden de aanpassingen niet doorgevoerd.  
'''Note:''' If you choose 'merge' option, it may take long time as Pootle will compare every string one by one. The best way could be to have all necessary work(translation,review,fix and merging) done before uploading and simply choose 'overwrite'.
+
'''Opmerking:''' Als u de optie 'samenvoegen' kiest, kan het lang duren omdat Pootle elke tekenreeks, één voor één, zal vergelijken. De beste manier zou zijn om al het benodigde werk (vertaling,nakijken,repareren en samenvoegen) te doen vóór het uploaden en dan eenvoudigweg te kiezen voor 'overschrijven'.
* overwrite :
+
* overschrijven :
: User who has 'overwrite' privilege can select between overwrite and merge options. The uploaded file overwrite the existing file on Pootle. This option should be carefully used as it has possibility to loose existing data. If you make sure all the contents of your file are valid, you can choose 'overwrite' option for quick upload.   
+
: De gebruiker die de rechten voor 'overschrijven' heeft, kan kiezen tussen de opties overschrijven en samenvoegen. Het geüploade bestand overschrijft het bestaande bestand op Pootle. Deze optie moet zeer voorzichtig worden gebruikt omdat de mogelijkheid bestaat dat bestaande gegevens verloren gaan. Als u er zeker van bent dat de inhoud van uw bestand goed en geldig is, kunt u de optie 'overschrijven' kiezen om snel te uploaden.   
  
'''Note:''' During uploading, you should make sure that you're located in the right folder. You should upload a po file or a ZIP file in the same folder that you downloaded it from.If you upload a file to a wrong location, please contact Pootle admin. <br>
+
'''Opmerking:''' Gedurende het uploaden dient u er voor te zorgen dat u in de juiste map staat. U dient een po-bestand of een ZIP-map in dezelfde map te uploaden als waaruit u het heeft gedownload. Indien u een bestand heeft geüpload naar een verkeerde locatie, neem dan alstublieft contact op met de administrator van Pootle. <br>
  
=== Verification checks ===
+
=== Verificatie-controles ===
  
Pootle provides an error checking feature, which runs a series of checks on the translations and find out possible errors.
+
Pootle bevat een voorziening om te controleren op fouten, welke een reeks controles op de vertalingen uitvoert en mogelijke fouten opspoort.
  
* Select a project, folder or goal you want to check.
+
* Selecteer het project, map of doel dat u wilt controleren.
* Click on 'Show Editing Functions-Show checks'. (You can see 'Show checks' link if you have 'translate' privilege.)  
+
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Controles tonen'. (U ziet de koppeling 'Controles tonen' als u rechten voor 'vertalen' heeft.)  
* It shows a list of possible errors and statistics.
+
* Het toont een lijst van mogelijke fouten en statistieken.
* Check and if needed fix the filtered erroneous strings found in the following categories:
+
* Controleer en repareer zo nodig de gevonden gefilterde foutieve tekenreeksen in de volgende categorieën:
 
** variables
 
** variables
 
** xmltags
 
** xmltags
 
** escapes
 
** escapes
  
There are currently 45 check cases. Please see [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pofilter_tests here] for more detail.
+
Er zijn momenteel 48 controles. Kijk op [http://docs.translatehouse.org/projects/translate-toolkit/en/latest/commands/pofilter_tests.html hier] voor meer details.
  
== Headline text ==
+
=== Glossary gebruiken in Pootle ===
  
=== Using glossary in Pootle ===
+
Vertalers kunnen werken met terminologie- of TM(Translation Memory (=vertaal-geheugen)) in Pootle. <br>
 +
Kijk op [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Pootle_gids_voor_glossary Glossary gebruiken in Pootle] voor meer details.
  
Translators can work with terminoloy or TM(Translation Memory) in Pootle. <br>
+
== Pootle gebruikersgids voor reviewers ==
Please see [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Pootle_Glossary_Guide how to use glossary] for more detail.
+
+
  
== Pootle Userguide for Reviewers ==
+
=== Hoe moeten we nakijken ===
  
=== How to review ===
+
Gewoonlijk heeft de vertalingsleider de rechten om na te kijken. Een specifieke reviewer zou echter ook kunnen bijdragen aan uw project. <br>
 +
Indien u rechten heeft voor 'reviewen', bent u in staat om suggesties van vertalers te accepteren of te verwerpen.
 +
* Selecteer een project, een specifieke map of bestand dat u wilt.
 +
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen'
 +
* Klik op 'Suggesties tonen'
 +
* Het toont één voor één de tekenreeksen met een voorgestelde vertaling.
 +
* Kijk de voorgestelde tekenreeks na en accepteer of verwerp die. Als de suggestie wordt geaccepteerd, wordt die toegevoegd. Indien hij wordt verworpen ondergaat de bestaande vertaling geen verandering.
 +
* Klik op de knop 'Overslaan' voor de volgende tekenreeks.
  
Usually, translation lead has the right of review. However, having a dedicated reviewer would be also helpful for your project. <br>
+
'''Opmerking:''' Onthoud alstublieft dat vertaling onder voorbehoud niet kan worden toegepast. U zou de suggestie moeten accepteren als die geldig is.
If you have 'review' privilege, you're able to accept or reject suggestions from translators.
+
* Select a project, a specific folder or file you want.
+
* Click on 'Show Editing Functions'  
+
* Click on 'Show Suggestions'
+
* It shows the strings with suggested translation one by one.
+
* Review the suggested string and accpet or reject. If the suggestion is accepted, it is submitted. If it is rejected, existing translation has no change.
+
* Click 'Skip' button for next string.
+
  
'''Note:''' Please remember that pending translation can't be applied. You should accept it if the suggestion is valid.
+
== Pootle gebruikersgids voor vertalingsleiders ==
+
  
== Pootle Userguide for Translation Leads ==
+
=== Registratie en verkrijgen van rechten als administrator ===
  
=== Registration and getting administrator privilege ===
+
* Registreer in Pootle (http://pootle.services.openoffice.org/accounts/register/)
 +
Bekijk de [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Pootle_gebruikersgids#Pootle_gebruikersgids_voor_vertalers gebruikersgids voor vertalers].
 +
* Configureer gebruikersopties. - Kijk in de gebruikersgids voor vertaler.
 +
* Stuur een mail naar de [mailto:dev@l10n.openoffice.org L10n dev mailinglijst] met het project en de taal die u zult beheren. De Pootle-administrator zal u beheersrechten voor het project geven.
  
* Register in Pootle (http://www.sunvirtuallab.com:32300/register.html)
+
Als het werk door de Pootle-admin is gedaan, zult u de koppeling 'Beheren' naast uw project op uw pagina 'Mijn account' zien.
Please refer to the [http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Pootle_User_Guide#Pootle_User_Guide_for_Translators user guide for translator].
+
* Configure user option. - Please refer to the user guide for translator.
+
* Send a mail to the [mailto:dev@l10n.openoffice.org L10n dev mailing list] with the project and language which you'll manage. Then Pootle admin will give you an administrative privilege for the project.
+
  
Once all the work is done by Pootle admin, you can see 'Administrative' link beside your project in 'My account' page.
+
=== Rechten voor gebruikers instellen ===
  
=== Setting permissions for users ===
+
U moet vertalers de juiste rechten geven om ze in staat te stellen deel te nemen aan het project. U dient zich er van te overtuigen dat de gebruiker, die u rechten wilt geven, zijn/haar gebruikersopties heeft geconfigureerd door het project en de taal te kiezen, vóórdat u aan het werk gaat.
  
To allow translators to participate in the project, you need to give them proper permissions. You should make sure that the user who you want to give a permission to has configured his/her user option selecting the project and language before your work.
+
* Kies de koppeling 'Beheren' van uw project op de pagina 'Mijn account'.
 +
* Selecteer de gebruiker die u wilt toevoegen uit de keuzelijst en geef hem/haar de juiste rechten. Normaal gesproken dient u de rechten voor 'Vertalen' te geven, naast de standaardwaarden.
  
* Choose the 'Administrative' link of your project in 'My account' page.
+
Op de pagina worden de hudige rechten opgesomd als zij worden toegwezen. De gebruiker 'nobody' verwijst naar elke gebruiker die niet is ingelogd (een anonieme, niet-geïdentificeerde gebruiker). De gebruiker 'default' verwijst naar de rechten die alle ingelogde gebruikers, die niet nader zijn gespecificeerd, hebben.  
* Select the user who you want to add from a drop-down list and give him/her proper rights. Usually, you need to give 'Translate' right besides default values.
+
  
In the page, the current rights are listed as they are assigned. The user 'nobody' refers to any user that is not logged in (an anonymous, unidentified user). The user 'default' refers to the rights that all logged in users who are not specified.  
+
Voor meer detaile over de rechten kijkt u [http://translate.sourceforge.net/wiki/pootle/permissions hier].
  
For more detail about each permission, please see [http://translate.sourceforge.net/wiki/pootle/permissions here].
+
=== Werkzaamheden aan vertalers toewijzen ===
  
=== Assigning work to translators ===
+
'''1. Doelen maken'''<br>
 +
U moet eerst één of meerdere doelen aanmaken om te kunnen toewijzen.
  
'''1. Create goals'''<br>
+
* Selecteer het project waar u beheersrechten voor heeft.
For assignment, you need to create one of more goals first.
+
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
 +
* Klik op 'Doelen tonen'.
 +
* Maak een nieuw doel door de naam van een nieuw doel in te voeren aan de rechterzijde van de pagina. Nadat u op de knop 'Doel toevoegen' hebt geklikt, kunt u het nieuwe doel in de lijst zien.
  
* Select the project you have administrator privilege.
+
U kunt bovenstaande stappen overslaan als u al doelen heeft die moeten worden gebruikt.
* Click 'Show Editing Functions' on the the top navigation bar.
+
* Click 'Show Goals'.
+
* Create a goal by entering the name of a new goal on the right hand side of the page. After you click 'Add Goal' button, you can see the new goal is in the list.
+
  
If you already have goals to be used, you can skip the above steps.
+
'''2. Geselecteerde bestanden in het doel opnemen'''<br>
 +
Alle bestanden staan standaard onder 'Niet in een doel'. U moet de bestanden die u aan het nieuwe doel wilt toevoegen daar naartoe verplaatsen.
  
'''2. Include selected files into the goal'''<br>
+
* Selecteer 'Niet in een doel' - U zult nu alle bestanden zien die niet zijn opgenomen in een doel.
All the files are under 'Not in a goal' by default. You need to move the files which you want to add to the new goal.
+
* Selecteer het doel voor de bestanden die u wilt uit de keuzelijst en klik op de knop 'Doel instellen'.
 +
* Ga terug naar de projectpagina die alle doelen opsomt en selecteer het nieuwe doel.
 +
* Controleer of alle bestanden die deel uitmaken van dit doel worden opgesomd op de pagina.
  
* Select 'Not in a goal' - You can see all the files which aren't included in any goal.
+
'''3. Gebruikers aan het project toevoegen'''<br>
* Select the goal from the drop-down list for the files you want and click 'Set Goal' button.
+
U kunt gebruikers die aan het doel zullen werken toevoegen.  
* Go back to the project page which lists all the goals and select the new goal.
+
* Check if all the files that will be part of this goal are listed inside the page.
+
  
'''3. Add user to the project'''<br>
+
* Selecteer, op de pagina van het doel, de gebruiker uit de keuzelijst en klik op de knop 'Gebruiker toevoegen'.
You can add users who will work on the goal.  
+
  
* In the page of the goal, select user from the drop-down list and click 'Add User' button.
+
'''Opmerking:''' U moet zich er va overtuigen dat de gebruikers die u wilt toevoegen hun taal- en projectinstellingen hebben geconfigureerd. Anders ziet u de gebruiker niet in de lijst.
  
'''Note:''' You should make sure that the users you want to add has configured their language and project setting. Otherwise, you can't see the user from the list.
+
'''4. Werkzaamheden aan vertalers toewijzen'''<br>
 +
Nu kunt u de knop 'Toewijzen aan' bij elk bestand in het doel zien.
 +
Elk bestand kan worden toegewezen aan één of meerdere gebruikers.
  
'''4. Assign work to translators'''<br>
+
* Een bestand aan één gebruiker toewijzen
Now you can see the 'Assign To' button for each file in the goal.
+
:Selecteer een gebruiker en tekenreeksen die moeten worden toegewezen uit de keuzelijst en klik op de knop 'Toewijzen aan'.
Each file can be assigned to one or more users.
+
  
* Assigning a file to one user
+
* Een bestand aan meerdere gebruikers toewijzen
:Selecte an user and strings to be assigned from the drop-down lists and click 'Assign To' button.
+
:Klik op 'Meerdere selecteren' naast de selectielijst voor gebruikers voor het bestand dat u toe wilt wijzen. De keuzelijst zal nu een lijst worden waaruit u meerdere mensen kunt selecteren (gewoonlijk door het ingedrukt houden van de toetsen shift of control bij het selecteren).
 +
Selecteer gebruikers en tekenreeksen die moeten worden toegewezen uit de keuzelijst en klik op de knop 'Toewijzen aan'.
  
* Assigning a file to multiple users
+
=== Toewijzingen controleren ===
:Click on 'Select multiple' next to the user selection list for the file you want to assign. The dropdown list will now become a list where you can select multiple people (usually by holding down shift or control while selecting).
+
Selecte users and strings to be assigned from the drop-down lists and click 'Assign To' button.
+
  
=== Checking assignments ===
+
Als u eenmaal taken aan vertalers heeft toegewezen, kunt u de status van de toewijzing en de vertaling zien.
  
Once you've assigned tasks to translators, you can see the status of assignment and translation.
+
* Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen-Toewijzingen tonen' in de navigatiebalk.
 +
* U ziet de status van elk doel.
 +
* Selecteer het doel dat u wilt.
 +
* U kunt de gebruiker zien aan wie de map of het bestand is toegewezen.
  
* Click on 'Show Editing Functions-Show Goals-Show Assignments' on the the top navigation bar.
+
'''Opmerking:''' Momenteel wordt de functie om per gebruiker te bekijken niet ondersteund.
* You can see the status of each goal.
+
* Select a goal you want.
+
* You can see the assigned user for each folder or file.
+
  
'''Note:''' Currently, the function to view by user is not supported.
+
== Voorgesteld werkschema ==
  
 +
=== Offline vertaling ===
 +
1. Download zip-bestanden vanaf Pootle. <br>
 +
2. Filter niet-vertaalde/fuzzy uit de po-bestanden met [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pofilter pofilter]. <br>
 +
3. Vertaal het gegenereerde bestand dat uitsluitend niet-vertaalde en fuzzy tekenreeksen zal bevatten.<br>
 +
4. Kijk het bestand na.<br>
 +
5. Implementeer de wijzigingen in het bestand offline.<br>
 +
6. Voeg de bijgewerkte niet-vertaalde/fuzzy tekenreeksen (die nu vertaald zijn!) samen in het origineel met [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pomerge pomerge].<br>
 +
7. Upload de samengevoegde po-bestanden naar Pootle met Overschrijven. <br>
 +
 +
[[Category:NL.OpenOffice.org|Localisatie]]
  
== Suggested work-flow ==
+
[[ko:Pootle_User_Guide/ko]]
 
+
=== Off-line translation ===
+
1. Download zip files from Pootle. <br>
+
2. Filter untranslated/fuzzy from the po files by [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pofilter pofilter]. <br>
+
3. Translate the generated file which include only untranslated and fuzzy.<br>
+
4. Review the file.<br>
+
5. Implement the changes to the file off-line.<br>
+
6. Merge the updated untranslated/fuzzy (which are now translated!) to the original by [http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/pomerge pomerge].<br>
+
7. Upload the merged po files to Pootle with Overwrite. <br>
+
+
[[Category:NL.OpenOffice.org]]
+

Latest revision as of 11:56, 1 October 2019

Pootle gebruikersgids voor vertalers

Vertaalde documenten

Registratie en inloggen

Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en een geldig e-mailadres in. Klik op de knop 'Account registreren' en een activatiecode zal naar het door u opgegeven e-mailadres worden gezonden.

 • Account activeren
Als u de activatiecode hebt ontvangen en inlogt, details staan in de e-mail, gaat u naar de activatiepagina en vult die in. Klik op de knop Account activeren' en nu kunt u inloggen in Pootle.

Gebruikersopties instellen

Als u voor de eerste keer inlogt, moet u uw gebruikersopties configureren om de juiste rechten te krijgen.

1. Configureren van gebruikersopties

 • Klik op 'Opties veranderen' op de pagina 'Mijn account' waarvoor een link bovenaan de pagina staat.
 • Selecteer de gewenste projecten en talen uit de keuzelijsten en sla de wijzigingen op. U kunt meerdere projecten en talen selecteren.
 • Nu kunt u 'quicklinks' zien naar de projecten van de geselecteerde talen op de pagina 'Mijn account'.

2. Juiste rechten krijgen
De standaardrechten voor de login-gebruiker is 'suggestie', dat alleen suggesties toestaat, geen bijdragen. U moet er met uw teamleider voor zorgen dat u de juiste rechten heeft voordat u met het werk begint. Uw projectleider zal uw rechten aanpassen naargelang de behoeften van het project.

Bestanden zoeken

Er zijn twee manieren om de bestanden die moeten worden vertaald te bereiken.

 • Als uw gebruikerspagina eenmaal is ingesteld kunt u de bestanden rechtstreeks benaderen via de koppelingen op die pagina.
 • Een andere manier om het bestand te vinden dat u wilt vertalen is via de hoofdpagina. De hoofdpagina geeft twee categorieën weer - Talen en Projecten. Kiezen voor een taal zal u de lijst met beschikbare projecten om te vertalen in die taal tonen; kiezen voor een project zal u de lijst van talen tonen waarin het project kan worden vertaald. Als u eenmaal zowel het project als de taal hebt gekozen, zult u de beschikbare bestanden voor vertaling zien.

Als u op de vertaalpagina bent ziet u een twee-koloms tabel, waarin de te vertalen tekenreeksen aan de linkerzijde staan en de huidige vertalingen aan de rechterzijde. Het huidige bewerkte item verschijnt als een tekstvak met de opties 'Overslaan' en 'Suggestie' of 'Opslaan' eronder. Natuurlijk kunt u tekst in het tekstvak invoeren en die dan opslaan of overslaan om het volgende item te gaan.

In dien u naar een ander item wilt springen, kunt u daar heen gaan door de betreffende rij te selecteren. U ziet de koppeling 'Bewerken' naast de kolom van de huidige vertaling.

Opmerking: Alleen als u de rechten voor 'vertalen' heeft kunt u de knop 'Opslaan' zien. Gewoonlijk zijn de standaardrechten voor de ingelogde gebruikers 'Suggestie'. Indien u de knop 'Opslaan' niet ziet, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.

Vertalen met Pootle

Elk voor vertaling beschikbaar bestand kan op twee manieren worden benaderd - 'Snel vertalen' en 'Alles vertalen'. 'Snel vertalen' toont alleen de fuzzy en niet-vertaalde items, terwijl 'Alles vertalen' alle items toont in het bestand, ongeacht hun vertaalstatus.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult een lijst zien met alle bestanden.
 • Klik op 'Snel vertalen' of 'Alles vertalen' in de navigatiebalk bovenin voor elk bestand/map.


Indien aan u specifieke taken zijn toegekend, ziet u alleen de tekenreeksen die aan u zijn toegewezen.

 • Selecteer het project dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' op de navigatiebalk bovenin.
 • U zult zien dat de koppelingen 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor de bestanden(of mappen), die aan u zijn toegewezen, actief zijn.
 • Klik op 'Mijn tekenreeksen (snel) vertalen' voor het bestand(of map) waaraan u wilt werken. Het zal u de tekenreeksen tonen die aan u zijn toegewezen.

Opmerking: Vóórdat u begint met vertalen moet u er voor zorgen dat u de juiste rechten voor het project heeft. Indien u geen rechten heeft om op te slaan, moet u uw vertalingsleider vragen om u die rechten toe te kennen.

Off-line vertalen

Indien u liever off-line vertaalt dan via Pootle moet u de bestanden downloaden en de vertaalde bestanden weer uploaden naar Pootle.

1. Bestanden downloaden

U kunt bestanden downloaden per bestand, per map of per doel.

 • Selecteer het project dat u wilt of de map die u wilt downloaden.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
 • Als u alle bestanden in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'ZIP van map' in de navigatiebalk bovenin.
 • Als u een specifiek bestand in de huidige map wilt downloaden klikt u op 'PO-bestand' van het bestaand en slaat het lokaal op.
 • Als u werkt met een doel en u wilt alleen de bestanden van dat doel downloaden, selecteer dan 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen'. Dan ziet u een lijst met doelen en een koppeling 'ZIP van doel' voor elk doel.

Opmerking: U moet er voor zorgen dat u de rechten 'archiveren' heeft voor het downloaden van een zip. Als u niet de juiste rechten heeft, moet u uw vertalingsleider vragen om u de juiste rechten toe te kennen.
Opmerking: Momenteel wordt de functie, die u toestaat de bestanden te downloaden die aan u zijn toegewezen, niet ondersteund.

2. Off-line werken
U kunt werken met een bewerkingsprogramma van uw voorkeur. De door de gemeenschap meest algemeen gebruikte bewerkingsprogramma's zijn:

Als u alleen wilt werken met fuzzy/niet-vertaalde tekenreeksen is een extra stap nodig om die tekenreeksen uit het gedownloade po-bestand te filteren.

 • Voer pofilter uit dat een onderdeel is van Translate Toolkit. U kunt Translate Toolkit downloaden vanaf hier
  • pofilter -t isfuzzy -t untranslated <invoerbestand> <gefilterd bestand>

Dit zal alle tekenreeksen die fuzzy of niet-vertaald zijn uit het bestand halen.
Als u gereed bent met het verwerken van het gefilterde po-bestand, voegt u het weer samen met het originele bestand met behulp van pomerge vóórdat u het weer upload naar Pootle.

3. Vertaalde bestanden uploaden
Als de vertaling eenmaal voltooid is moet u uw werk weer uploaden naar Pootle.
Indien u de rechten voor 'vertalen' heeft, zult u de knop 'Bestand uploaden' aan de rechterzijde van de webpagina zien.

Er zijn twee opties voor uploaden.

 • samenvoegen:
Standaardoptie voor de gebruiker die rechten voor 'vertalen' heeft. Eerdere niet-vertaalde tekenreeksen worden toegevoegd en de aanpassingen aan al eerder vertaalde tekenreeksen worden gemarkeerd als 'suggestie', wat betekent dat zij dienen te worden nagekeken vóórdat ze worden toegevoegd. Indien u enkele aanpassingen maakt aan bestaande vertalingen (bijv: probleem oplossen), zorg er dan voor dat ze worden nagekeken en geaccepteerd door de reviewer. Anders worden de aanpassingen niet doorgevoerd.

Opmerking: Als u de optie 'samenvoegen' kiest, kan het lang duren omdat Pootle elke tekenreeks, één voor één, zal vergelijken. De beste manier zou zijn om al het benodigde werk (vertaling,nakijken,repareren en samenvoegen) te doen vóór het uploaden en dan eenvoudigweg te kiezen voor 'overschrijven'.

 • overschrijven :
De gebruiker die de rechten voor 'overschrijven' heeft, kan kiezen tussen de opties overschrijven en samenvoegen. Het geüploade bestand overschrijft het bestaande bestand op Pootle. Deze optie moet zeer voorzichtig worden gebruikt omdat de mogelijkheid bestaat dat bestaande gegevens verloren gaan. Als u er zeker van bent dat de inhoud van uw bestand goed en geldig is, kunt u de optie 'overschrijven' kiezen om snel te uploaden.

Opmerking: Gedurende het uploaden dient u er voor te zorgen dat u in de juiste map staat. U dient een po-bestand of een ZIP-map in dezelfde map te uploaden als waaruit u het heeft gedownload. Indien u een bestand heeft geüpload naar een verkeerde locatie, neem dan alstublieft contact op met de administrator van Pootle.

Verificatie-controles

Pootle bevat een voorziening om te controleren op fouten, welke een reeks controles op de vertalingen uitvoert en mogelijke fouten opspoort.

 • Selecteer het project, map of doel dat u wilt controleren.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Controles tonen'. (U ziet de koppeling 'Controles tonen' als u rechten voor 'vertalen' heeft.)
 • Het toont een lijst van mogelijke fouten en statistieken.
 • Controleer en repareer zo nodig de gevonden gefilterde foutieve tekenreeksen in de volgende categorieën:
  • variables
  • xmltags
  • escapes

Er zijn momenteel 48 controles. Kijk op hier voor meer details.

Glossary gebruiken in Pootle

Vertalers kunnen werken met terminologie- of TM(Translation Memory (=vertaal-geheugen)) in Pootle.
Kijk op Glossary gebruiken in Pootle voor meer details.

Pootle gebruikersgids voor reviewers

Hoe moeten we nakijken

Gewoonlijk heeft de vertalingsleider de rechten om na te kijken. Een specifieke reviewer zou echter ook kunnen bijdragen aan uw project.
Indien u rechten heeft voor 'reviewen', bent u in staat om suggesties van vertalers te accepteren of te verwerpen.

 • Selecteer een project, een specifieke map of bestand dat u wilt.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen'
 • Klik op 'Suggesties tonen'
 • Het toont één voor één de tekenreeksen met een voorgestelde vertaling.
 • Kijk de voorgestelde tekenreeks na en accepteer of verwerp die. Als de suggestie wordt geaccepteerd, wordt die toegevoegd. Indien hij wordt verworpen ondergaat de bestaande vertaling geen verandering.
 • Klik op de knop 'Overslaan' voor de volgende tekenreeks.

Opmerking: Onthoud alstublieft dat vertaling onder voorbehoud niet kan worden toegepast. U zou de suggestie moeten accepteren als die geldig is.

Pootle gebruikersgids voor vertalingsleiders

Registratie en verkrijgen van rechten als administrator

Bekijk de gebruikersgids voor vertalers.

 • Configureer gebruikersopties. - Kijk in de gebruikersgids voor vertaler.
 • Stuur een mail naar de L10n dev mailinglijst met het project en de taal die u zult beheren. De Pootle-administrator zal u beheersrechten voor het project geven.

Als het werk door de Pootle-admin is gedaan, zult u de koppeling 'Beheren' naast uw project op uw pagina 'Mijn account' zien.

Rechten voor gebruikers instellen

U moet vertalers de juiste rechten geven om ze in staat te stellen deel te nemen aan het project. U dient zich er van te overtuigen dat de gebruiker, die u rechten wilt geven, zijn/haar gebruikersopties heeft geconfigureerd door het project en de taal te kiezen, vóórdat u aan het werk gaat.

 • Kies de koppeling 'Beheren' van uw project op de pagina 'Mijn account'.
 • Selecteer de gebruiker die u wilt toevoegen uit de keuzelijst en geef hem/haar de juiste rechten. Normaal gesproken dient u de rechten voor 'Vertalen' te geven, naast de standaardwaarden.

Op de pagina worden de hudige rechten opgesomd als zij worden toegwezen. De gebruiker 'nobody' verwijst naar elke gebruiker die niet is ingelogd (een anonieme, niet-geïdentificeerde gebruiker). De gebruiker 'default' verwijst naar de rechten die alle ingelogde gebruikers, die niet nader zijn gespecificeerd, hebben.

Voor meer detaile over de rechten kijkt u hier.

Werkzaamheden aan vertalers toewijzen

1. Doelen maken
U moet eerst één of meerdere doelen aanmaken om te kunnen toewijzen.

 • Selecteer het project waar u beheersrechten voor heeft.
 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen' boven in de navigatiebalk.
 • Klik op 'Doelen tonen'.
 • Maak een nieuw doel door de naam van een nieuw doel in te voeren aan de rechterzijde van de pagina. Nadat u op de knop 'Doel toevoegen' hebt geklikt, kunt u het nieuwe doel in de lijst zien.

U kunt bovenstaande stappen overslaan als u al doelen heeft die moeten worden gebruikt.

2. Geselecteerde bestanden in het doel opnemen
Alle bestanden staan standaard onder 'Niet in een doel'. U moet de bestanden die u aan het nieuwe doel wilt toevoegen daar naartoe verplaatsen.

 • Selecteer 'Niet in een doel' - U zult nu alle bestanden zien die niet zijn opgenomen in een doel.
 • Selecteer het doel voor de bestanden die u wilt uit de keuzelijst en klik op de knop 'Doel instellen'.
 • Ga terug naar de projectpagina die alle doelen opsomt en selecteer het nieuwe doel.
 • Controleer of alle bestanden die deel uitmaken van dit doel worden opgesomd op de pagina.

3. Gebruikers aan het project toevoegen
U kunt gebruikers die aan het doel zullen werken toevoegen.

 • Selecteer, op de pagina van het doel, de gebruiker uit de keuzelijst en klik op de knop 'Gebruiker toevoegen'.

Opmerking: U moet zich er va overtuigen dat de gebruikers die u wilt toevoegen hun taal- en projectinstellingen hebben geconfigureerd. Anders ziet u de gebruiker niet in de lijst.

4. Werkzaamheden aan vertalers toewijzen
Nu kunt u de knop 'Toewijzen aan' bij elk bestand in het doel zien. Elk bestand kan worden toegewezen aan één of meerdere gebruikers.

 • Een bestand aan één gebruiker toewijzen
Selecteer een gebruiker en tekenreeksen die moeten worden toegewezen uit de keuzelijst en klik op de knop 'Toewijzen aan'.
 • Een bestand aan meerdere gebruikers toewijzen
Klik op 'Meerdere selecteren' naast de selectielijst voor gebruikers voor het bestand dat u toe wilt wijzen. De keuzelijst zal nu een lijst worden waaruit u meerdere mensen kunt selecteren (gewoonlijk door het ingedrukt houden van de toetsen shift of control bij het selecteren).

Selecteer gebruikers en tekenreeksen die moeten worden toegewezen uit de keuzelijst en klik op de knop 'Toewijzen aan'.

Toewijzingen controleren

Als u eenmaal taken aan vertalers heeft toegewezen, kunt u de status van de toewijzing en de vertaling zien.

 • Klik op 'Bewerkingsfuncties tonen-Doelen tonen-Toewijzingen tonen' in de navigatiebalk.
 • U ziet de status van elk doel.
 • Selecteer het doel dat u wilt.
 • U kunt de gebruiker zien aan wie de map of het bestand is toegewezen.

Opmerking: Momenteel wordt de functie om per gebruiker te bekijken niet ondersteund.

Voorgesteld werkschema

Offline vertaling

1. Download zip-bestanden vanaf Pootle.
2. Filter niet-vertaalde/fuzzy uit de po-bestanden met pofilter.
3. Vertaal het gegenereerde bestand dat uitsluitend niet-vertaalde en fuzzy tekenreeksen zal bevatten.
4. Kijk het bestand na.
5. Implementeer de wijzigingen in het bestand offline.
6. Voeg de bijgewerkte niet-vertaalde/fuzzy tekenreeksen (die nu vertaald zijn!) samen in het origineel met pomerge.
7. Upload de samengevoegde po-bestanden naar Pootle met Overschrijven.

Personal tools
In other languages