Difference between revisions of "NL/Documentation/FAQ/Algemeen/De pictogrammen op de werkbalk "opdrachten en functies" worden niet juist weergegeven. Hoe kan ik dit probleem oplossen?"

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | FAQ‎ | Algemeen
Jump to: navigation, search
(New page: {{DISPLAYTITLE: Ik heb een probleem met de pictogrammen op de werkbalken. }} <section begin=question/> '''De pictogrammen op de werkbalk "opdrachten en functies" worden niet juist weergeg...)
 
Line 9: Line 9:
 
* Als de pictogrammen die niet juistw orden weergegeven altijd dezelfde zijn, zijn de afbeeldingsbestanden bij de installatie (of aansluitend daarop gedurende uw dagelijkse werk)waarschijnlijk beschadigd. Wij raden u aan om:  
 
* Als de pictogrammen die niet juistw orden weergegeven altijd dezelfde zijn, zijn de afbeeldingsbestanden bij de installatie (of aansluitend daarop gedurende uw dagelijkse werk)waarschijnlijk beschadigd. Wij raden u aan om:  
 
** de speciale optie te gebruiken in het OpenOffice.org-programma Setup, dat u kunt vinden in de groep 'OpenOffice.org' in het menu Start van Windows (of het setup-script te gebruiken in de installatiemap van OpenOffice.org als u de Linux-versie van het pakket gebruikt).
 
** de speciale optie te gebruiken in het OpenOffice.org-programma Setup, dat u kunt vinden in de groep 'OpenOffice.org' in het menu Start van Windows (of het setup-script te gebruiken in de installatiemap van OpenOffice.org als u de Linux-versie van het pakket gebruikt).
** A more drastic solution is to de-install the Suite and then to re-install it, remembering to save in another location your personal data that could be lost by doing such a re-install. We advise this only as a last resort.
+
** Een meer drastischer manier is om het pakket te de-installeren en het dan opnieuw te installeren, waarbij u moet onthouden dat u eerst uw persoonlijke gegevens,die verloren zouden kunnen gaan bij een dergelijke herinstallatie, op een veilige locatie moet opslaan. We adviseren dit slechts als een laatste redmiddel.
  
* If the defective icons vary from work session to work session, or if they return (correctly displayed) when you pass the mouse pointer over the image - and if such defects are also visible inside documents (especially drawing ones) - it may be due to your graphic card (driver). In this case:
+
* Indien de kapootte pictogrammen verschillen van werksessie tot werksessie, of als zij terugkeren (juist weergegeven) als u de muisaanwijzer over de afbeelding beweegt - en als zulke beschadigingen ook zichtbaar zijn binnen documenten (getekende in het bijzonder) - kan het aan uw grafische kaart liggen (driver).  
** First, press the following combination of keys inside your OOo application:''''CTRL+Shift+R''''. The screen will be redrawn and the less critical problems should be resolved.
+
** If the previous step doesn't work for you, try changing the options for your graphical resolution or colour depth.
+
** '''Use OpenGL''' off under '''Tools->Options->General->Other'''. Cards with known problems: ATI, Matrox, S3 Virge... Explanation: assume you have in a graphic standard        spectrum of 150 features. Most of the cards support the top 10. Unfortunately, OpenOffice.org sometimes needs the support of the 142nd one...
+
  
If the problem remains, the last solution that we can recommend is to look for an update of the driver for your graphics card.
+
In dit geval:
 +
** Ten eerste, druk op de volgende toetscombinatie in uw OOo-toepassing:''''CTRL+Shift+R''''. Het scherm zal opnieuw worden opgebouwd en de minder kritische problemen zouden moeten zijn opgelost.
 +
** Als de vorige stap niet werkt, probeer dan de opties voor uw grafische resolutie of kleurdiepte te wijzigen.
 +
** Schakel '''Use OpenGL''' uit onder '''Extra->Opties->Algemeen->Weergave'''.
 +
 
 +
Kaarten met bekende problemen: ATI, Matrox, S3 Virge...
 +
Verklaring: veronderstel dat u in een grafisch standaard spectrum 150 mogelijkheden hebt. De meeste kaarten ondersteunen de eerste tien. Ongelukkigerwijze heeft OpenOffice.org soms de ondersteuning van de 142e nodig...
 +
 
 +
Indien het probleem blijft bestaan, is de laatste oplossing die wij aanraden om te zoeken naar een update voor de driver voor uw grafische kaart.
  
 
<section end=answer/>
 
<section end=answer/>
  
 
[[Category:Documentation/FAQ/General]]
 
[[Category:Documentation/FAQ/General]]

Revision as of 17:16, 10 July 2008


De pictogrammen op de werkbalk "opdrachten en functies" worden niet juist weergegeven. Hoe kan ik dit probleem oplossen?


Het probleem kan twee oorzaken hebben:

 • Als de pictogrammen die niet juistw orden weergegeven altijd dezelfde zijn, zijn de afbeeldingsbestanden bij de installatie (of aansluitend daarop gedurende uw dagelijkse werk)waarschijnlijk beschadigd. Wij raden u aan om:
  • de speciale optie te gebruiken in het OpenOffice.org-programma Setup, dat u kunt vinden in de groep 'OpenOffice.org' in het menu Start van Windows (of het setup-script te gebruiken in de installatiemap van OpenOffice.org als u de Linux-versie van het pakket gebruikt).
  • Een meer drastischer manier is om het pakket te de-installeren en het dan opnieuw te installeren, waarbij u moet onthouden dat u eerst uw persoonlijke gegevens,die verloren zouden kunnen gaan bij een dergelijke herinstallatie, op een veilige locatie moet opslaan. We adviseren dit slechts als een laatste redmiddel.
 • Indien de kapootte pictogrammen verschillen van werksessie tot werksessie, of als zij terugkeren (juist weergegeven) als u de muisaanwijzer over de afbeelding beweegt - en als zulke beschadigingen ook zichtbaar zijn binnen documenten (getekende in het bijzonder) - kan het aan uw grafische kaart liggen (driver).

In dit geval:

  • Ten eerste, druk op de volgende toetscombinatie in uw OOo-toepassing:'CTRL+Shift+R'. Het scherm zal opnieuw worden opgebouwd en de minder kritische problemen zouden moeten zijn opgelost.
  • Als de vorige stap niet werkt, probeer dan de opties voor uw grafische resolutie of kleurdiepte te wijzigen.
  • Schakel Use OpenGL uit onder Extra->Opties->Algemeen->Weergave.

Kaarten met bekende problemen: ATI, Matrox, S3 Virge... Verklaring: veronderstel dat u in een grafisch standaard spectrum 150 mogelijkheden hebt. De meeste kaarten ondersteunen de eerste tien. Ongelukkigerwijze heeft OpenOffice.org soms de ondersteuning van de 142e nodig...

Indien het probleem blijft bestaan, is de laatste oplossing die wij aanraden om te zoeken naar een update voor de driver voor uw grafische kaart.


Personal tools