Cách dịch

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 09:23, 24 February 2010 by B michaelsen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

1 - Đọc các trang liên quan:

 http://vi.openoffice.org/about-helping.html

và đăng ký tài khoản.

 http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Vi.openoffice.org

xem hiện trạng dự án

2 - Tải về bộ OpenOffice.org tiếng Việt để chạy thử và tham khảo lại bản dịch

  http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

3 - Đăng ký hộp thư chung

Theo hướng dẫn ở trang Đóng góp. Hỏi và giải đáp các thắc mắc thông qua hòm thư chung l10n

Ngoài ra, một hộp thư Gmail: Vi.OpenOffice.Grp@gmail.com cũng được dùng để tải lên các bản dịch và các thay đổi. Hiện tại nhóm sẽ chia nhỏ các tập tin lớn cần dịch thành các tập tin nhỏ hơn, để mọi người không thấy "ngốt" vì khối lượng công việc quá lớn. Bạn có thể dùng Thunderbird để truy cập vào hộp thư:

Tạo tài khoản mới trên Thunderbird bằng cách chọn File => New => Account...

Trong hộp thoại hiện ra, bạn chọn Gmail, nhập địa chỉ thư là Vi.OpenOffice.Grp

Khi lấy thư, Thunderbird hỏi mật khẩu, bạn nhập viethoaopenoffice

Các tập tin được chia nhỏ tạm thời sẽ được tải lên hộp thư này.

5 - Hiện trạng dự án

chuỗi số từ gốc số từ dịch ra
đã dịch 41786 281829 378108
dịch mờ 0 0 n/a
chưa dịch 17491 198066 n/a
Tổng 59277 479895 378108

Thống kê chi tiết hoàn toàn: http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/pocount_m242.txt

Thống kê phần Trợ giúp: http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/pocount_m242_help.txt

Tất cả các tập tin còn chuỗi chưa dịch đã được chia nhỏ và nén lại thành tập tin TODO.rar trong hòm thư Vi.OpenOffice.Grp.

Xin xem thêm trang Hiện trạng để biết trạng thái của từng tập tin.

6 - Tải về tập tin Help hiện thời:

   http://www.riverland.net.au/~clytie/OpenOffice/helpcontent2.zip

7 - Tải về chương trình dịch:

Trên Linux: Dùng Kbabel http://kbabel.kde.org/

Trên Windows hoặc Linux: Pootling http://www.khmeros.info/drupal/?q=en/download/Translation_Editor

Mở các tập tin .po cần dịch bằng chương trình này, nó sẽ hiện toàn bộ các chuỗi trong đó.

8 - Cách dịch:

Dịch chuỗi XML từ tiếng Anh sang tiếng Việt

  • Bỏ qua tất cả nội dung nằm trong dấu ngoặc nhọn <>, giữ nguyên - không xóa hoặc thêm bớt - dấu \\. Ví dụ:

Chuỗi gốc:

""
"If the field next to the spin button defines numerical values, you can also "
"define a \\<link href=\\\"text/shared/00/00000003.xhp#metrik\\\" name=\\"
"\"measurement unit\\\"\\>measurement unit\\</link\\>, for example, 1 cm or 5 "
"mm, 12 pt or 2\"."

Dịch ra thành:

""
"Nếu trường bên cạnh nút xoay có xác định giá trị số, bạn cũng có thể "
"định nghĩa một \\<link href=\\\"text/shared/00/00000003.xhp#metrik\\\" name="
"\\\"measurement unit\\\"\\>đơn vị đo\\</link\\>, thí dụ, 1 cm hay 5 mm, 12 pt hay 2"
"\"."
  • Nếu có đoạn mã name="abc" nằm sau từ khóa link trong dấu ngoặc nhọn <> thì bạn cũng dịch luôn nội dung abc trong đó. Đây là thông điệp sẽ xuất hiện bên dưới liên kết khi bạn đặt con trỏ vào vị trí liên kết.
  • Đối với các trình đơn, dùng dấu > để ngăn cách. VD: Xem > Thanh công cụ

Bỏ qua các biến:

Không dịch các từ bắt đầu bằng các ký tự #,$,% , hay &.

Bỏ không dịch các từ nằm trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ: [tên biến]

Tra cứu và đề xuất các từ mới trên http://vi.wiktionary.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh

Nếu có chuỗi nào khó dịch, hoặc dịch ra không sát nghĩa, cần phải hiệu đính, bạn đặt nó là chuỗi mờ (fuzzy string)

Personal tools